Kies uw kerk

Preek van de week

Bezinning door het jaar - vierde zondag van Pasen jaar B - 20 en 21 april 2024

VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Roepingenzondag

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu.

“Wat vraagt God van mij?” is het thema van Roepingenzondag 2024.

Elk jaar wordt Roepingenzondag gevierd op de Vierde Zondag van Pasen. In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10, 11-16).

Een andere belangrijke tekst voor het gebed om roepingen is Matteüs 9, 35-38:

“Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’.”Overweging bij het zondagsevangelie

Jezus zegt in het evangelie van vandaag: “Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen”. Jezus kent ons echt. Van buiten én van binnen. Beter dan wij onszelf kennen. Hij weet wat voor ons het beste is. Hij kent onze goede kanten én onze zwakheden. Hij kent onze diepste verlangens en onze verborgen zonden. Hij weet alles.

Hij is de Herder, de Goede Herder. En soms geeft dat een mooi plaatje: een herder, die met een lief schaapje op zijn schouders over glooiende, groene weiden loopt, maar zelf zegt Hij: “De Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. Ondanks of misschien wel dankzij onze zwakheden en zonden houdt Hij zoveel van ons, dat Hij aan het kruis stierf om ons te laten leven. Juist omdat wij uit onszelf zo hulpeloos zijn, verloren rondlopen, niet in de hemel kunnen komen, gaf Hij zijn goddelijke rijkdom op, zodat wij rijk konden worden door zijn armoede. Hij liet zich slaan, zodat wij door zijn striemen genezen konden worden. Hij is geen herder, die zelf ook beter wordt van wat Hij doet, nog meer salaris krijgt dan de schapen, nee, zijn plaats is het kruis. Hij heeft als het ware ons leven gekocht, niet met geld, maar met zijn bloed.
Als wij zien wat Jezus als Goede Herder voor ieder van ons heeft gedaan, kunnen wij zeggen, dat Hij er eigenlijk recht op heeft, dat wij ons leven aan Hem toewijden.

Hij geeft wat wij nodig hebben. Als wij Hem ons leven toevertrouwen, geven wij Hem als het ware een lege boodschappentas. Hij mag erin stoppen wat Hij denkt dat voor ons het beste is. Hij is een voedingsexpert. En wat Hij aan voeding geeft, in Woord en Sacrament, moeten wij dan ook gebruiken, in praktijk brengen. Wij moeten luisteren, gehoorzamen. Vrijwillig verplicht. Jezus was gehoorzaam aan zijn Vader. Wij zijn gehoorzaam aan Hem en aan de Kerk, die Hijzelf ons heeft gegeven. Gehoorzaamheid is niet erg in, maar zonder gehoorzaamheid komen wij bij God niet erg ver. “Uw wil geschiede” leerde Jezus ons bidden. En zelf bracht Hij dat ook in praktijk, bijvoorbeeld in de Hof van Olijven.

De Kerk is vol zwakke mensen, ook op leidinggevend niveau. Kijken wij naar Petrus, de eerste paus. Hij verloochende Jezus drie keer, maar omdat hij daarna ook drie keer zijn liefde opnieuw uitsprak, mocht hij toch in de Kerk blijven en werd hem zelfs de leiding over de hele wereldkerk toevertrouwd.

God durft het aan om met zwakke mensen de Kerk te besturen. God durft het aan om met ons, eenvoudige mensen, op weg te gaan.
Geven wij Jezus de kans om voor ons Herder te zijn. Dat is natuurlijk niet een kwestie van zeggen “Jezus, U mag mijn Herder zijn” en vervolgens gewoon doorgaan met je leven. Je moet Hem laten sturen. “Heer, kan ik vandaag of de komende week iets bijzonders voor U of voor mijn medemensen doen? Wat is uw plan met mij?” En dan ook luisteren. Misschien geeft Hij je een goede gedachte in.
“Heer, ik zit vreselijk met die ene persoon in mijn maag. Hij doet altijd zo vervelend. Wat zou U doen, Heer?” En dan weer... luisteren. Of wij zeggen: “Heer, ik weet niet meer wat ik met dit geval aan moet. Ik houd op met me er druk over te maken. Ik geef het aan U. Zorgt U er maar voor. Ik vertrouw op U.”

Als wij straks schapen zien grazen, twijfelt niemand van ons eraan, dat de herder goed voor zijn schapen zorgt. Laten wij er zo ook niet aan twijfelen, dat God en Jezus Christus van ons houden en voor ons zorgen, wat er ook gebeurt. 
https://dionysiusparochie.nl, bewerkt TSGebed

God,
In mijn leven zijn er veel goede herders.
Er zijn goede herders die voor mij zorgen, als ik ziek ben, of verdrietig.
Er zijn goede herders naar wie ik opkijk, omdat ze een voorbeeld zijn van hoe ik graag zou willen leven.
Er zijn goede herders die me helpen bij het kiezen, me goede raad geven als ik het moeilijk heb.
Er zijn goede herders die me veel warmte en liefde geven, zelfs op momenten dat ik het niet verdien,
van hen krijg ik warme knuffels, tederheid en aandacht.
En U, mijn God, U bent al deze goede herders bij elkaar en nog veel meer,
zij geven me immers een beetje van wat U me oneindig geven kan.

Schriftlezingen van deze zondagVIERDE ZONDAG VAN PASEN

EERSTE LEZING
Hand., 4, 8-12

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: “Overheden van het volk en oudsten! indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden."TUSSENZANG Ps. 118 (117), 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29

REFR: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen! Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen;

En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord; dat Gij mij redding gebracht hebt.

Het is de Heer, die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Gezegend die komt met de Naam van de Heer; wij zegenen u uit het huis des Heren;

Mijn God zijt Gij en ik dank U, mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen.TWEEDE LEZING
1 Joh., 3, 1-2

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,  hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.


ALLELUIA Joh., 14, 14

Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer, Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 10, 11-18

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:  “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: een kudde, een herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen."

Archief preken