Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning in de Kersttijd - 13 en 14 januari 2024


Kersttijd - Doop van Jezus

Toen Jezus door Johannes gedoopt was in de Jordaan,
opende zich de hemel. En uit de hemel klonk een stem,
die zei:'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind!'
(naar Matteüs 3,16-17)

overweging bij dit zondags evangelie


Net zoals Ik het eertijds aan Jezus toevertrouwde, zo wil
Ik het vandaag ook in jouw oor fluisteren - zegt God: Ik
heb je lief! Ik hou van je, zoals een moeder en een vader
van hun kind! Als Ik je mensen zie troosten, dan weet Ik
dat je mijn boodschap begrepen hebt. Als Ik je zie lachen,
dan ben Ik blij dat je mijn kind bent, en dat Ik jouw God
mag zijn. Ik wil voor je zorgen, als een herder en een gids,
en je mijn liefde geven, want liefde maakt je mooi,
van binnen én van buiten!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Doop van Jezus in de Jordaan


Matteüs vertelt deze keer over Jezus' doop, door zijn achterneef Johannes de Doper.
Het doopsel van Johannes was een doopsel van bekering, een nieuwe start maken, hij merkte
dat veel mensen verkeerd bezig waren in hun leven, en om ze weer terug op het goede pad te
krijgen, vond Johannes dat een bekering van hun hart nodig was. In die tijd, maar ook in onze
huidige tijd, hebben vele mensen God uit het oog verloren, en daarom riep Johannes om zich
terug te keren naar God. Velen kwamen naar hem luisteren, en lieten zich ook dopen in de Jordaan.
Zo kwam op een dag ook Jezus langs uit Galilea, bij zijn achterneef Johannes, maar hij wilde
Hem eigenlijk niet dopen, Hij heeft geen doopsel nodig, want Hij is toch de Zoon van God.
Maar Jezus wilde zich toch laten dopen in de Jordaan, omdat Hij gewoon mens onder de mensen
wilde zijn, Hij voelde zich helemaal niet verheven boven de andere mensen, die zich ook lieten
dopen. Ik ben mens met de mensen, en zoals de andere zei Hij:'Ik wil de weg van God mijn Vader
gaan.' Die weg van God heeft heel zijn verdere leven getekend, een leven in dienst van zijn Vader,
en van de mensen, Hij heeft wel veel moeten doorstaan, teleurstellingen, tegenstand, angst en
lijden, maar door dit alles heen bleef Jezus toch in gedachten:'Ik wordt bemind door de Vader,
en door Hem aanvaard.' Bij zijn doop in de Jordaan daalde de H.Geest in een duif boven Hem, en
liet zijn Vader zijn stem horen:'Jij bent mijn veelgeliefde Zoon, in wie Ik vreugde vindt.' De keuze
bij zijn doop heeft Hij in zijn actieve leven helemaal waargemaakt, Jezus koos altijd voor de zwakke
mensen die het moeilijk hadden, of buitengesloten werden uit de gemeenschap, maar ook voor zondaars
en tollenaars. Hij stond altijd midden tussen de mensen, en wilde samen met hen een nieuw begin maken.
Hij voelde zich helemaal op zijn gemak onder de mensen, en samen met zijn vrienden en vriendinnen, Hij
droeg geen mijter, en liep niet rond met goud gestikte gewaden, maar Hij was wel Gods Zoon.
Alle kinderen die gedoopt worden zijn door God geliefd. En net als Jezus zijn wij ook gedoopt, en dat
houdt in dat we ook zijn volgeling willen zijn, dus dienstbaar maken aan anderen, en oog en aandacht
hebben voor mensen in nood. Jezus stelt ons ook de vraag:'Je bent gedoopt in mijn naam, wat betekent
dat voor je, je manier van denken en dingen doen? Een vraag om even over na te denken. Jezus kan je
écht inspiratie geven in je leven!
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************

Geloven


We worden uitgenodigd om te getuigen, dat we de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Geloof in de innerlijke goedheid van mensen, en geloof in een wereld,
waar wij allen kunnen leven in respect en eerbied voor elkaar,
wie we ook zijn.

Geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid als basis voor ons bestaan,
maar komt wel vaak voor.

Geloof in goedheid, liefde, vergeving en vrede, en geloof dat we samen aan
deze wereld van liefde kunnen meewerken, in woord en daad.

Geloof in Jezus, die ons de weg heeft getoond, om dit in deze wereld
waar te maken.

Geloof dat Jezus door zijn leven, lijden en dood, ons deed inzien welke echte
waarden zijn in het leven.

Geloof ook dat je door navolging van Hem, opgenomen wordt in de verbondenheid
met Hem, die Jezus zijn Vader noemde.

Geloof op grond van de verrijzenis van Jezus, in de voltooiing van onze wereld,
wanneer wij allemaal in liefde zullen samenleven, in de Geest van onze Vader
en zijn Zoon Jezus. Onze Vader in de hemel, doop ons steeds opnieuw met de
Geest van uw Zoon Jezus. En wek in ons de bewogenheid die ons doet getuigen
van de Goede Boodschap van Jezus, zodat onze wereld een plaats mag worden,
waar we allemaal in vrede mogen samenwonen met elkaar, een plaats waar U
licht bent, dat de mensen de weg wijst naar uw heerlijkheid.
***********************************************************************

Gedoopt


Toen ik gedoopt werd, God, hebt U mij dezelfde liefdesverklaring
toegefluisterd, als destijds bij Jezus:'Jij bent mijn Kind, van wie Ik
heel veel hou en in wie Ik vreugde vindt'. U hebt mij toen helemaal
ondergedompeld in uw vriendschap. Helaas is dat in mijn leven, niet
altijd te zien. Laat me daarom opnieuw met heel mijn hart geloven in
uw liefde. En help me om het stukje aarde waarop ik leef, steeds meer
hemels te maken.
(Erwin Roosen)
**************************************************************

Licht


Lieve Heer, in Jezus hebt U uw Licht gebracht tussen de mensen over
de hele wereld, en in onze harten. Wij bidden tot U:'Laat dit Licht nooit
doven, zeker niet als het donker wordt in en om ons heen.'
Laten we steeds
blijven geloven in de kracht van uw Licht, dat eigenlijk dicht bij ons is.
Laat uw Licht over ons stralen, zodat we zelf ook een Licht kunnen zijn,
voor anderen, en zo elkaars moeilijkheden en problemen kunnen verlichten,
met onze aandacht, liefde en behulpzaamheid. Nu en in alle dagen van dit
jaar kijken we uit naar uw Licht.
(Martien)
******************************************************************

Verbondenheid


Maak mijn hart eenvoudig, Heer, en laat me groeien in verbondenheid met U,
én met mijn medemensen. Breek de hemel open, en laat mij ervaren dat U mijn
Heer bent, en dat ik uw kind mag zijn. En als ik het af en toe niet meer zie zitten,
om op een blije manier van U te getuigen, fluister het dan alsjeblieft opnieuw
in mijn hart: dat U veel van me houdt, en dat U bij mij uw vreugde vindt!
Ik ben gedoopt, en dus hoor ik bij Jou, dat lukt de ene dag alwat beter dan de
andere dag. Maar ik probeer het telkens opnieuw, laat me nooit los, help me
om uw beeld te zijn. Dank U wel, Heer.
(Erwin Roosen)
************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer, Wij zijn ook gedoopt en dus horen we bij Jou.
Jij houdt van alle mensen, Je droomt ervan dat we allemaal
van elkaar houden. Johannes hielp mensen om beter te gaan
leven. Jezus vertelde heel veel over Jou. Zo groeien wij in liefde,
voor elkaar en voor Jou. Stap voor stap. Gelukkig laat Jij ons niet los.
*************************************************************

Archief preken