Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Derde zondag - 21 en 22 januari 2023

Door het jaar - derde zondag

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Andreas het net uitwerpen in
het meer. Hij zei tot hen:'Kom, Ik zal jullie tot
vissers van mensen maken.'
(naar Matteüs 4,18-19)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik heb je nodig - zegt God. Ik wil dat je moeder of vader
van mensen wordt, en dat je zorg voor hen draagt, zoals
Ik het zou doen. Zoek mensen om je heen, die willen delen
in die opdracht, en maak af en toe tijd vrij om tot Mij te
bidden. Ik zal naar je luisteren, en Ik zal mét je gaan,
waarheen jouw weg ook leidt. Durf je dat: in de voetsporen
van Jezus gaan, en alles achterlaten, om Hem te volgen?
Ik hoop het - zegt God.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Jezus vraagt nog steeds om 'mensenvissers'

Toen zijn achterneef,Johannes de Doper gedood werd in opdracht van Herodes, ging Jezus veiligheidshalve
terug naar Galilea de landstreek in het noorden van Israël, waar Hij zijn jeugd had doorgebracht in Nazareth.
Maar Galilea, was voor de bewoners van Judea, een half heidens gebied, om vanuit Judea daar naar toe te gaan,
moest je ook door Samaria, en dat bleek helemaal een heidens gebiedje. Joden gingen er in een grote boog omheen,
als ze naar Galilea gingen, maar Jezus nam gewoon de kortste weg, door Samaria heen, Jezus was mensvriendelijk,
open en oordeelde niet, voor Hem was ieder mens een 'kind' van God. Hij ging niet terug naar Nazareth waar zijn
ouders nog woonden, Hij was er wel opgegroeid, maar had hen verlaten, omdat Hij zich volledig in dienst wilde stellen, van zijn hemelse Vader, en zijn medemensen. Jezus ging wonen in Kafarnaüm, een klein dorpje aan het meer van Galilea, voor zijn Goede Boodschap heeft Hij niets anders nodig, dan het dagelijkse leven van gewone mensen, is eenvoudig en toch groots. Hij sprak de gewone taal van de mensen, en stond gewoon met zijn beide voeten op de grond, Jezus was een man van de praktijk geen theoloog. Hij zocht de zieken en uitgestotenen op, was voor hen troostend en genezend, Hij vertelt:' Bekeer je, want het Rijk der hemelen is nabij.' Er was veel belangstelling voor Jezus, maar Hij stond er alleen voor. Jezus wandelde op een goede dag eens langs de oever van het meer van Galilea, en trof daar twee vissers aan,
het waren twee broers, Simon en Andreas, ze waren druk bezig om hun netten in orde te maken om te gaan vissen, Jezus had een praatje met hun over het vissen:'zit er nog veel vis, en is het goed weer om te gaan vissen?' Hij voegt eraan toe:
'Zouden jullie het vissen willen opgeven, en met Mij meekomen?' 'Graag zou Ik van jullie vissers van mensen willen maken.' De broers vroegen om uitleg daarover, Jezus zegt hun dat Hij door zijn hemelse Vader gezonden is om mensen op te vissen, uit de poel van narigheid, ellende en tegenslag, en ze weer vrede en geluk te brengen. Hij vraagt hen of ze Hem daarbij zouden willen helpen, ze moesten wel alles en iedereen achter zich laten, ook hun vissersberoep, ze gaan met Jezus mee, Hij had ook een bijzondere uitstraling. Het leven van Simon en Andreas veranderde helemaal, van eenvoudig vissersleven naar medewerkers en navolgers van Jezus. Jezus van toen, trekt nog steeds door door de wereld, zijn Boodschap klinkt nog steeds, en roept ook nu nog steeds mensen om Hem te volgen, te geloven in zijn idealen, en zijn weg te volgen voor een goede samenleving, in woord
en daad. 'Kom en volg Mij,'zegt Hij tot ieder van ons, probeer ook vissers van mensen te worden, die dreigen te verdrinken in de zee van ellende en verdriet, steek hun een helpende hand toe, en trek ze op het droge voor vaste grond onder hun voeten te geven.'Jezus volgen heeft altijd te maken met goed doen voor anderen, mensen beter maken, de samenleving verbeteren,
zodat niemand verloren loopt, je hoeft er geen geleerde voor te zijn. Hij vraagt van zijn volgers dat zij hun hart laten spreken.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************************

De ware weg


Lieve Heer,
In deze wereld van nu met al zijn goed en kwaad, zoeken wij nog altijd
de weg van Jezus , uw Zoon. Hij heeft ons leven voorgeleefd, en ook
onze vreugden gedeeld, in zijn liefde neemt Hij ook onze problemen
op zich, en helpt ons daarbij. Voor alle tijden en alle mensen, is Hij
de ware weg in ons leven. Maak Heer, ons bereid om Jezus te volgen,
het kan soms moeilijk zijn en aarzelend zijn, maar we zullen uitkomen,
bij zijn Licht, waar Hij mee samenleeft met U, in eeuwigheid.
(Martien)
**************************************************************

Geloven


Belijden wij samen ons geloof in Jezus, die ons tot geloofsgemeenschappen
heeft omgevormd tot Jezus' kerk, en dat niemand door de mazen van het
vissersnet, verloren zou gaan, iedereen wie dan ook is hartelijk welkom,
voor Hem.

Geloof in zijn Vader, die vrede in onze wereld wil, en ons vraagt om aan die
vrede mee te werken, maar het ligt vooral aan de machthebbers en dictators,
om te kunnen leven in vrijheid en geluk voor iedereen.

Geloof in Jezus, die ons wil bevrijden van angst en teleurstellingen, en ons
hoop en vertrouwen wil schenken.

Geloof in de Geest, die gerechtigheid schept, maar ons ook verantwoordelijk
maakt, om door zijn inspiratie onze inzet te doen voor een wereld, om die
bewoonbaar te maken voor iedereen.

Geloof in een gemeenschap, die deze taak op zich wil nemen, geloof in een God,
die ons belooft, dat Hij als Bron ons leven zal voltooien, in zijn Rijk van vrede
voor altijd.
*********************************************************************

Keuze maken


Soms is het alsof ik in mijn binnenste uw stem hoor, Heer, en ik me uitgenodigd
voel, U van dichtbij te volgen, en in uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen.
Ik zou graag op uw verzoek willen ingaan, maar vaak schrik ik terug, voor de realiteit
van die keuze. Wil het doen en niet opgeven met mij, Heer! Blijf aandringen, blijf
kloppen op de deur van mijn hart, tot dat ik de schrik overwin, om mij helemaal aan
U te geven. Dank, Heer, voor uw geduld met mij.
(Erwin Roosen)
***************************************************************************

Jezus en zijn 'vissers'


Jezus verzamelt mensen om zich heen, toen Hij begon aan zijn levenstaak, Hij riep
vissers op bij het meer van Galilea:'Kom achter Mij aan,'het waren gewone mensen
zoals wij. 'Voortaan zullen jullie mensen vangen in plaats van vissen.' Jezus maakte
van hen,'mensenvissers', om mensen op te 'vissen' die het moeilijk hebben, om hen
te brengen van duisternis naar licht, van eenzaamheid naar verbondenheid. De vissers,
hoeven geen moeilijke wegen te gaan, maar paden van licht en leven, achter Jezus aan.
Vreemden tot vrienden maken, en de weg voorgaan die Jezus liep. Waar mensen zo bij-
een kwamen waar Jezus zijn Boodschap vertelde, moge ons dat ook in ons midden
gebeuren, opnieuw 'geboren' worden om te leven met en voor elkaar in Gods' naam!
(Martien)
*****************************************************************************

Een vis is een heel oud teken, dat je christen bent.
Het Griekse woord voor vis is:'Ichthus', een woord
voor Jezus, Zoon van God, onze Redder, wil je bij
Jezus horen?
*********************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jouw vrienden werden vissers van mensen.
Ze hielpen Jou zodat iedereen erbij kon horen.
Vis ook ons op, en maak van ons ook mensenvissers.
Ook wij willen leven zoals Jij, en niemand in de steek laten.
Help ons om iedereen altijd weer op te vissen.
****************************************************Archief preken