Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - Beloken Pasen - 15 en 16 april 2023Paastijd - tweede zondag ( Beloken Pasen)

"Vrede', zei Jezus tegen zijn leerlingen.'Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' En na die woorden ademde
Hij over hen.'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.
(naar Johannes 20,19-22)


overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil over je ademen - zegt God - mijn Geest in je binnenste
leggen, en je mijn levenskracht schenken. 'Vrede' wens Ik je,
niet om die voor jezelf te houden, maar om door te geven aan
alle mensen die je lief zijn. Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait,
in de akker van de wereld, en dat je handen en voeten geeft,
aan mijn boodschap van geluk. Ik heb je nodig, om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld, vol met nieuwe mensen,
die elkaar graag zien, omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**********************************************************

Thomas in de problemen


De 'ongelovige' Thomas, een van de apostelen, is deze keer de hoofdpersoon in het evangelie van Johannes.
Bij het Laatste Avondmaal vertelde Jezus aan zijn vrienden:'Jullie kennen mijn opdracht en weten waar Ik
heenga,' Thomas zei:'Jezus, wij weten niet waar U naar toe gaat, dan kennen we ook je weg niet.'Misschien
dat de anderen apostelen dit ook wel dachten. Na Jezus' dood, zitten zijn vrienden ontredderd bij elkaar in
een ruimte in Jeruzalem, met gesloten deuren en ramen, ze waren bang, verward en verdrietig, en angstig voor
Joden, Romeinen en Farizeeën. Samen hadden ze het over Jezus, wat Hij allemaal gezegd en gedaan had. Als
wij iemand moeten missen die is heengegaan, praten we daar ook over, om zo iemand toch in 'leven' te houden.
In de jaren dat zijn vrienden met Jezus optrokken, was er een hechte band ontstaan, vandaar nu ook die vrienden-
groep, ze zochten troost bij elkaar en deelden hun herinneringen die ze met Jezus meegemaakt hadden, en wat
Hij voor hen betekend had. Jezus bleef bij hen in gedachten, was voor hen niet dood, Hij leeft door in hun en ons.
Jezus stond plots in hun midden, terwijl alles op slot was, Hij zei:'Sjalom, vrede zij U,' en begroet zijn vrienden,
Jezus toont zijn wonden, in zijn handen en zijde, Hij voegt eraan toe:'Zoals de hemelse Vader Mij gezonden heeft,
zo wil Ik jullie zenden om mijn werk voort te zetten, in mijn Geest. Thomas was niet bij de eerste ontmoeting met
Jezus, hij dwaalde wat rond door de straten van Jeruzalem, Thomas wat meer in zichzelf gekeerd, maar een week
later maakt hij ook zo'n ervaring mee met de ontmoeting met Jezus. Hij zei:'Als ik de wonden van je zie, en mijn
hand in je zij kan leggen, dan zal ik in Jou geloven.' Jezus antwoord:'Kijk maar en betast Mij, Ik ben het écht wel,
ben niet langer ongelovig, maar gelovig,'Thomas reageert:'Mijn Heer en Mijn God.' Jezus zegt daarop:'Gelukkig,
die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen.'Jezus' Geest, blijft ons in beweging houden, ook in de geloofs-
gemeenschappen. Jezus wil graag bij ons ook de 'gesloten' harten openen, om zijn Boodschap in praktijk te brengen.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************


Jezus komt binnen


Kort na Jezus' dood en verrijzenis, kwamen zijn vrienden bij elkaar,
in een ruimte in Jeruzalem, ze waren nog steeds bang voor evt. bedreigingen
door de Romeinen of Farizeeën. Ze waren nog niet echt bezig met het geloof
van de verrijzenis van Jezus. Tot dat plots Jezus bij hen binnenkwam, hoewel
de deur op slot was, stond Hij ineens in hun midden en zei:'Mijn vrede voor
iedereen geef Ik jullie.' Zijn vrienden waren er allemaal enthousiast over. Maar
een ervan Thomas was er niet bij, hij geloofde niet meer in 'sprookjes'. Jezus zegt:
'Vertellen jullie maar wat jullie willen, eerst zien en en dan pas geloven!' Jezus heeft
voor Thomas toch wel begrip, als hij er toch weer eens bij is, en zegt liefdevol tegen
hem:'Thomas, leg je hand maar in mijn wonden, voel maar, dat Ik het écht ben, de Messias
en zoon van God, gelukkig die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen.'
Jezus kan tegen ons allemaal hetzelfde zeggen.
(Martien)
****************************************************************************

Geloven


Thomas erkende in Jezus, zijn Vriend en Heer,
laten wij ook datzelfde geloof uitspreken.

Geloof, dat het leven mij geschonken werd,
door onze Bron van alle leven God,
onze Vader en ook Bron van alles en liefde.

Geloof, dat je geroepen bent, om mee te werken aan een toekomst,
die voor elke mens beter mag zijn.

Geloof, in die uitzonderlijke Mens, Jezus, die niet leefde voor zichzelf,
maar voor alle mensen.

Geloof in Jezus, die we kennen als steun voor mensen, en Zoon van God.
Die vooral aandacht had voor mensen die in de problemen zaten,
Hij is: De Weg, Waarheid en Leven.

Geloof, dat Jezus' Geest onder ons werkt, als wij in zijn naam samen vieren,
en elkaar levenskansen geven. Jezus, was en blijft voor ons een mens van geloof,
hoop, steun en eindeloos vertrouwen, een mens van totale inzet, die zich met hart
en ziel gegeven heeft voor zijn Vader en ons mensen.

Geloof, dat zijn Geest, ons steeds weer aanspoort om naar elkaar om te zien,
en zo mens te worden met én voor elkaar.

Geloof, dat ons leven niet zal eindigen in niets, maar dat we zullen leven bij de Bron
van liefde, die ons ook het leven schonk.
**************************************************************************

Op zoek


Mijn Heer en mijn God, soms voel ik in mijn hart dat er in mezelf
heel wat ongeloof leeft, en dat ik vruchteloos op zoek ben naar
bewijzen van uw bestaan. Wil me dan helpen, opnieuw met heel mijn
hart in U te geloven, en aan U mijn vertrouwen te geven. Open mijn
ogen om te zien, hoe en waar U in mijn leven aanwezig bent. En geef
me dan de durf, om van dat geloof ook te getuigen, en een mens van
vreugde te worden.
(Erwin Roosen)
************************************************************

Jezus als hulp en steun


Jezus zei:'Kom maar bij Mij, als je in de 'put' zit, en geen uitweg
meer weet. Ik geef je weer moed en vertrouwen. Zet je schouders
eronder en laat je door Mij de weg wijzen. Ik sta voor je open en leef
met je mee. Zo zul je weer tot jezelf komen, mijn last wordt licht,
en makkelijk te dragen. Het leven komt op je weg, aanvaard jezelf
zoals je bent, en durf te zeggen:'Ik ben een kostbaar mens.'Rust in
je ziel is het grootste geluk. Komt tot Mij als je belast en beladen bent,
en Ik zal je rust geven. Lieve Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij.
(Martien)
***************************************************************

Jezus' vredewens


Lieve Jezus, kom maar binnen met uw vredeswens, ook al lijken de deuren
van onze harten gesloten door allerlei tegenslagen, angsten, teleurstelling,
machteloosheid en verdriet. Kom maar binnen met uw vredeswens, waar de
wereld afgesloten is door oorlog en geweld, door onrecht en verdeeldheid.
We zouden graag, zoals Thomas, onze handen in de wonden leggen van mensen
om ons heen, die pijn voelen en het moeilijk hebben, om hen troostend nabij
te zijn, zodat zij U kunnen herkennen. We zouden dat wel willen, Jezus,
maar geef ons meer geloof, is ook een levenshouding.
(uit: Even bezinnen)
*********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Je had zoveel pijn te verduren gehad, en Thomas wilde graag
Je wonden zien om te geloven. Nu ben Je bij God, onze en Jouw
Vader. En Je blijft bij ons, voor altijd. Jouw Geest laat ons
inspireren, en helpt ons om goed te zijn. Stuur Jouw Geest
naar ons hart, elke dag opnieuw. Dank u wel, dat Je bent op-
gestaan uit de dood, en dat Je nog leeft. Jezus, de Zoon van
God. Dank Je wel dat wij in Jou mogen geloven. Dat we zeker
mogen weten, dat Je voor ons zorgt, en van ons houdt. Ook al
zien wij Je niet, Je bent toch altijd bij ons. Soms lijk Jij
iemand van lang geleden, maar dan opeens horen we een verhaal,
over Jou, en dan weten we weer dat wat Jij vertelde, ook voor
ons nog belangrijk is. Help ons om Jou altijd te vertrouwen, en
in Jouw voetsporen te stappen. Dank u wel daarvoor.

Archief preken