Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – vijfentwintigste zondag 17 en 18 september


Door het jaar - vijfentwintigste zondag


'Niemand kan twee heren dienen,'zei Jezus,
'want ofwel zal hij de één verfoeien en van de
ander houden, ofwel zal het omgekeerd zijn.
Je kunt niet én God dienen én iets of iemand anders!'
(naar Lucas 16,13)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik weet dat Ik het je niet gemakkelijk maak - zegt God -
als Ik je voor de keuze stel om je leven aan Mij te geven
en dus ook aan de armsten, of om je leven te richten op
aardse en dus vergankelijke rijkdom. Toch kan je geen twee
heren dienen. Je zult een keuze moeten maken. Welke keuze,
dat laat Ik aan jou over. Ik hoop alleen dat je de juiste keuze
maakt, en dat je ervaart dat Ik je gelukkig wil zien, door je
mijn liefde te geven, voor altijd.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************

Je kunt niet God dienen en de mammon, geld goed gebruiken


In dit evangelie van Lucas vertelt Jezus weer een parabel, deze keer over een onrechtvaardige rentmeester.
Het door zijn baas aan hem toevertrouwde bezit heeft hij verbrast en opgemaakt, wanneer hij merkt dat zijn
baas dreigt met ontslag, gaat hij veranderen in zijn werkwijze. Hij gaat hoge kortingen geven aan de klanten
van zijn baas, hij aast niet meer zozeer op geldbezit, maar op vrienden relaties, geld werd bijzaak voor hem.
Jezus zegt:'Je kunt geen twee heren dienen, God en je portemonnee, je moet kiezen voor welke, als je kiest
voor mijn Vader en mijn Goede Boodschap, dan moet je niet ook je beurs willen vullen op een oneerlijke manier.'
Jezus prijst wel de rentmeester omdat hij een omslag maakte, maar blijft hem toch onrechtvaardig noemen.
God dienen en te vriend houden, vraagt dat je je dienstbaar maakt aan medemensen, en dat kan op allerlei ma-
nieren, door bijv. geld te geven aan arme medemensen of die in nood verkeren, dichtbij of veraf, het is een
christelijke houding, gelukkig wordt er vaak veel gegeven aan goede doelen acties. Jezus drukt ons met de neus
op de feiten:'Wij zijn niet de eigenaars van ons bezit, wij zijn ook rentmeesters, de wereld is immers niet van
ons, wel van mijn en onze Vader, Hij heeft hen in bruikleen gegeven.' Hij noemt alle bezit, kapitaal en geld:
'De onrechtvaardige mammon.'Mammon is een Syrisch woord voor geld, rijkdom en aardsbezit, de mammon
dienen is enkel belangstelling hebben voor geld en bezit. God te vriend houden vraagt om een eerlijke en op-
rechte levenswijze en dienstbaarheid voor anderen, we kunnen mensen van licht of duisternis zijn, is ons geld
enkel bezit of ook een middel om anderen te helpen? Alleen de levenshouding die Jezus ons steeds weer voor-
houdt en gemeengoed zou kunnen worden in onze samenleving in de wereld, dan zou er ook een andere wereld
komen, waarin niemand hoeft te leven in angst en armoede,'Verbeter de wereld, begin bij jezelf.' Deze zondag
is het Vredeszondag, zullen we mee op zoek gaan naar vrede in een wereld van nu die vreselijk geteisterd wordt
door conflicten, rellen, terrorisme en oorlogen? Een wereld die meer en meer kapot gaat ook door klimaat ver-
andering en de kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt, vooral door de grote prijsstijgingen. En het
aantal vluchtelingen dat elke dag toeneemt, allemaal zonder huis en thuis en onzekere toekomst, allemaal slacht-
offers van geld, vermogen en geweld van anderen. Laten we proberen geen mammon aanbidders te worden, maar
te gebruiken zoals Jezus het vertelde:'Delen, dan alleen krijg de mammon een menswaardig gezicht, dat God bij
zijn schepping naar zijn beeld en gelijkenis heeft gezien.'
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Ogen, oren, handen, voeten en hartWil ons ogen geven, die zien waar en wanneer medemensen in nood zijn, Heer.
Wil ons oren geven, die met liefde luisteren naar het verhaal van armen en kleinen.
Wil ons handen geven, die koude harten kunnen verwarmen, en voeten die wegen
van vrede gaan. En vooral: Wil ons een hart geven dat durft te beminnen, en dat
van elk stukje aarde een stukje hemel probeert te maken. Wij vragen het U, in
Jezus' naam.
(Erwin Roosen)
*************************************************************************

Goed leven


Lieve Heer, als goede mensen hebt U ons op de wereld gezet, maar 'goed leven'
gaat niet zomaar vanzelf. Open ons hart voor de mensen om ons heen. Doe ons
bezorgd zijn voor elkaar. Heb geduld met ons terwijl wij zo moeizaam leven wat
rechtvaardigheid, liefde en vrede is. Blijf met ons bezig, tot dat wij ons uw
waarheid eigenmaken en er naar leven, naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus,
Jezus, ik weet niet precies waar U bent en zich ophoudt, maar toen alles heel
erg moeilijk werd, wist ik het ineens wel: Je stond naast mij en kon met je praten,
dat heb ik toen gedaan, het luchtte me op, dank U Jezus, ik weet nu dat ik bij je
terecht kan, Jij leeft met ons tot in eeuwigheid.
**********************************************************************

Zorg dragen


Zorg dragen voor anderen schept verbondenheid en geeft je positieve energie.
Het is een grondhouding die bij het leven hoort. Een wereld zonder zorg lijkt op
een woestijn. Een groot deel van onze tijd, thuis of buitenshuis, besteden we aan
de zorg voor onszelf en voor anderen, ook voor dieren en andere dingen. Zorgen
voor, is nodig. Toch springen we soms zorgeloos om met veel dingen, zoals de natuur,
grondstoffen maar bijv. ook wapens. En dat veroorzaakt veel ellende. We hebben
soms ook te weinig oog voor de nood van anderen en voor de zorg die ze nodig hebben.
In sommige periodes kan de zorg voor anderen best wel moeilijk zijn, maar anderzijds
geeft het toch voldoening. Het doet je goed om te kunnen zorgen voor iets of iemand.
Het roept het beste in onszelf op. Het komt erop aan, dat we samen door onze zorg
voor elkaar en voor de schepping en de wereld, het goede leven mogelijk maken!
( uit: even bezinnen)
****************************************************************************

Kiezen

Lieve Heer, in ons leven zijn er heel wat mensen, dingen en dromen,
waaraan we sterk zijn gehecht. We proberen ervoor te zorgen, dat zij
nooit uw plaats innemen. Helaas lukt ons dat niet altijd. Wil ons daarom
helpen steeds opnieuw, met heel ons hart, voor U te kiezen. Wij vragen
U dit in Jezus' naan.
(Erwin Roosen)
***************************************************************

GebedjeLieve Jezus,
Het is fijn om mooie spullen te hebben of veel geld.
Maar aan goede vrienden heb je veel meer.
Help ons om te kiezen voor wat echt telt.
Help ons om goede vrienden te zijn.Archief preken