Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de tenhemelopneming van Maria

Preek van de tenhemelopneming van Maria

'Met heel mijn hart roem ik de Heer', zei Maria.
'Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder, want grote dingen heeft Hij met mij gedaan.
Heilig en barmhartig is Hij'.
( naar Lucas 1,46-47,49-50)

Magnificat - een protestsong die alles op zijn kop zet!

Het leven is niet altijd gemakkelijk, het loopt niet over rozen, bij lange na niet,
 en toch is dat leven de moeite waard, ondanks alles.
Die overtuiging kan je de veerkracht geven om over allerlei problemen en moeilijkheden heen te komen.
En van die overtuiging is Maria de belichaming.
Maria tenhemelopneming is misschien wel een onderwerp om eens verder over na te denken
over dingen zoals: waaraan besteed ik mijn tijd, mijn energie, mijn aandacht, mijn geld;
kan ik daar ook daadwerkelijk een omkering van waarden bespeuren?
Doe omkering van waarden vinden we ook duidelijk terug in het Magnificat, het loflied van Maria.
Het Magnificat is een protestsong, het zet alles op zijn kop, het is een droom.
Dat is iets wat het feest van vandaag in mij naar boven kan brengen; blijven dromen over een nieuwe werkelijkheid.
Een werkelijkheid waarin de ene mens niet meer de ander onderdrukt en vernederd;
een werkelijkheid waarin niet macht het laatste woord heeft; waarin hebben, geld en bezit niet het hoogste scoren.
Het Magnificat is een lied van 'en toch', een lied van hopen tegen alle feiten in en van nieuwe wegen banen.
Om Maria, de moeder van Jezus, en ook van ons allemaal te ontmoeten, hoef ik niet ver te gaan.
Ik ben dicht bij haar als ik het Weesgegroet bidt en met Maria het Magnificat herhaal.

En Maria sprak: 'mijn hart prijst hoog de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst elk geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringe.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken zendt Hij heen met lege handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd
voor Abraham en zijn geslacht altijd.

( preken.be)

*******************************************************************************************************

Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.

(Toon Hermans)
 

Archief preken