Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Paastijd – Pinksteren 22, 23 en 24 mei 2021Preek van de week in de Paastijd – Pinksteren 22/23 en 24 mei 2021

'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie,'zei Jezus tegen zijn leerlingen.
En na die woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest,' zei Hij.
( naar Johannes 20,21-22)

overweging bij dit Pinkster evangelie

Pinksteren gebeurt ook vandaag, nieuw leven

Dit weekend vieren we Pinksteren, het woord is afgeleid van het Griekse woord pentèkostè,
wat vijftig betekent, dag van de volheid, omdat het de vijftigste dag na Pasen is.
We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over zijn apostelen in het bijzijn van Maria,
en het ontstaan van de christelijke kerk. Het is een bijzonder feest, maar lang niet zo populair
als bijv. Kerstmis, en Pasen, we gedenken dat Jezus niet dood en vergeten is,
maar dat de Geest die Hem heeft bezield ook leeft in ieder van ons, als we daar natuurlijk voor openstaan.
Een 'inspiratie' feest zou je kunnen zeggen. Voordat Jezus stierf had Hij al tegen zijn leerlingen gezegd:
'Ik laat jullie niet alleen als Ik heenga en wordt opgenomen bij mijn Vader, Ik zal aan Hem vragen dat Hij
over jullie en ons, dezelfde Geest laat neerdalen die ook op mij rustte en Mij inspireerde, zo zullen jullie
en wij dezelfde inspiratie krijgen die Ik ook had.' En zo is het ook verlopen, nadat Jezus was heengegaan
waren alle leerlingen, vrienden en vriendinnen weer naar huis gegaan, diep ontroerd, moedeloos en uitgeblust
van hoe nu verder zonder Hem. Maar na enige tijd ontmoette enkele elkaar en stelden voor:'Kom, laten we
weer eens bij elkaar komen en samen praten over hoe het was, en hoe het nu eigenlijk met ons allemaal gaat.'
En weet je wat:'We gaan vragen of Maria, de moeder van Jezus, ook zin en belangstelling heeft om te komen,
want die zal ook wel erg ontdaan zijn.' Zo gezegd zo gedaan, ze kwamen bij elkaar in een bovenzaal om elkaar
weer een hart onder de riem te steken en samen te bidden. En zo kwamen ze geestelijk in beweging, er groeide
na een tijdje iets van vuur en enthousiasme in hun harten, en tot hun eigen verbazing kwamen ze ook écht in
beweging; ze gingen daarna de straat op en gingen naar plaatsen waar Jezus ook vaak sprak, om de toehoorders te
vertellen over hun vriend Jezus en wat Hij zó belangrijk vond. De apostelen voelden op een bepaald moment dat ze
dezelfde kracht hadden gekregen die ook Jezus had bezield, en dat was nadat er een soort geruis als van een
hevige windvlaag door de zaal was gegaan waar ze bijeen waren. Hierdoor werd bij hun allemaal nieuw leven
ingeblazen en werden ze in beweging gezet, het leek alsof er vonken over sprongen waardoor ze in 'vuur en vlam'
kwamen te staan, ze voelden zich 'andere' mensen. Het mooie ervan was dat mensen van overal vandaan, begrepen
wat er aan hen verteld werd, ze voelden zich aangesproken door Jezus' Boodschap, want de taal van de liefde en
enthousiasme verstaat iedereen. Dat was nu écht het werk van de H. Geest, die in dit Pinksterverhaal wordt
gesymboliseerd met een wind, onzichtbaar maar die de apostelen in beweging zette, de Geest van Jezus moet
kunnen waaien om mensen de energie en inspiratie te geven, die nodig is om in beweging te komen, anders staat
alles stil. De wens van God is: dat zijn Geest mag neerdalen in ieder van ons, om ons te bezielen en te inspireren
Bezielde mensen begrijpen elkaar ook zonder veel woorden. Hopelijk daalt
deze Geest binnenkort ook bij de leiders van Israel en Palestina, zodat er een 'vredesvlammetje' in hen gaat branden,
dat uiteindelijk vrede en respect voor elkaar zal brengen, en het aloude 'oog om oog en tand om tand', tafereel voor
goed mag verdwijnen.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Pinksteren

Met Pinksteren vieren we de komst van de H.Geest, die door Jezus
aan zijn leerlingen beloofd was. Heel veel mensen kunnen zich daar
weinig bij voorstellen. Wie of wat is de H.Geest nu eigenlijk?
Dat is een goede vraag, want de H.Geest is niet iets of iemand,
de duif staat vaak als symbool voor de H.Geest.
Het is nl. een uitdrukking voor de blijvende aanwezigheid van onze God
onder de mensen. Die aanwezigheid hebben mensen door de eeuwen heen ervaren.
Het heeft hen geholpen, getroost en aangezet tot het doen van goede dingen.
Die inspirerende H.Geest helpt ons ook vandaag nog, om proberen te leven naar
de Goede of Blijde Boodschap.
(Martien)
************************************************************************

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Adem van God, blaas ons leven in
en maak ons tot mensen die handelen in uw geest,
opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren.

Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid,
versterk onze goede wil, dat we het goede willen
voor ieder medemens en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven.

Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast,
roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning
opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus' idealen.

Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad,
geef ons een beter zicht op alles wat beter kan
zowel in ons eigen leven als in onze samenleving.

Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging,
opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht,
dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting.

Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg
opdat wij Jezus' boodschap steeds beter gaan verstaan
en de mogelijkheden zien om die boodschap in ons eigen leven waar te maken.

Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent,
hoe we die waar kunnen maken aan elkaar,
niet alleen aan hen die we leuk en aardig vinden
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben.
********************************************************************

Meimaand - Mariamaand

( dit gebed is een Vlaams Marialied, dat uitblinkt in zijn eenvoud.
Laat het in de stilte van je hart weerklinken)

Lief Vrouwke
Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.
Bewaar voor mij de grote vreugde dat ik bij U blijven mag. (2x)

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen, maar om een poos bij U te zijn,
ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.
Ik denk dan aan de grote vreugde dat ik U Moeder noemen mag.
*****************************************************************

Gebedje

Lieve Jezus,
Wij zijn blij dat we jouw vrienden zijn.
Help ons om over jou te vertellen.
Help ons om goed te zijn zoals jij.
Blijf voor altijd in ons hart.


Archief preken