Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar 9 en 10 oktober 2021

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar 9 en 10 oktober 2021

'Meester, wat moet ik doen om eeuwig te leven?' vroeg iemand aan Jezus.
En Jezus Antwoordde: 'Ga verkopen wat je hebt en geef het aan de armen.
Je zult een schat hebben in de hemel.'
(naar Marcus 10,17.21)

overweging bij dit zondags evangelieWeet waarvoor je leeft.


Een goede en sympathieke jongeman, die rijk was en veel bezittingen had, komt bij Jezus vragen wat hij moet doen om het 'eeuwig leven' te verwerven, wellicht bedoelt hij:'om in de hemel te komen.' Hij heeft in zijn leven vooral aandacht geschonken aan het woord van God, en dat omgezet in daden voor anderen, en dat is niet niks! Jezus keek hem liefdevol aan en zei:'één ding ontbreekt nog bij je, ga verkopen wat je bezit, en geef het aan de armen, want dat is nl. het punt: je bezit nog teveel, je bent té zwaar beladen en hebt het te druk met alles wat je bezit.''Als je dat doet, dan heb je een schat in de hemel; Kom dan terug om Mij te volgen.'De jongeman begreep het niet allemaal, en ging ontdaan heen. Hij kon de levensvisie van Jezus niet bevatten, hij wilde wel een goed mens zijn, maar tegelijkertijd zijn bezit met beide handen vasthouden. Hij had altijd voor zijn ouders gezorgd, hield zich aan de levenswetten, had de sabbat altijd onderhouden, mensen niet gekwetst, maar geholpen hij wist het even niet meer. Jezus zei later nog: ‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen, dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.' De kameel is een mooi symbool voor iemand die veel meesleept (veel bezit), omdat een kameel in die tijd meestal vol beladen was met allerlei bagage en andere zaken, die ze mee wilden nemen. Deze bekende uitspraak van de kameel, zou Jezus in zijn tijd gebruikt hebben, omdat er toen in de oude stadsmuur rond Jeruzalem, een kleine stadspoort bestond, die in de volksmond 'oog van de naald' werd genoemd, deze stadspoort zou zó klein zijn geweest, dat een beladen kameel er nooit door had gekund. Men moest die kameel geheel ontladen, en dan zou hij gehurkt net door het poortje kunnen. Jezus heeft niet de rijkdom van de jongeman veroordeeld, maar enkel het gehecht aan zijn geld en bezit, want dat kan je hart verduisteren, en je blik versmallen. Wordt dat ook aan ons gevraagd? De vraag van Jezus aan ons is:'Hoe wil je leven, zodat je leven vruchtbaar en inspirerend kan zijn voor anderen?' 'Probeer te geven met een goede hand, niet enkel geld, maar ook wat aandacht, tijd, zorgzaamheid en liefde aan mensen die het niet zo goed getroffen hebben in hun leven.' We hoeven ons niet in armoede te storten, maar ook niet vastklampen aan al onze bezittingen.
Als die rijke jongeman 'ja' had gezegd tegen Jezus, om alles te gaan verkopen, en het aan de armen te geven, wat zou hij dan hebben
ontdekt, en wat zou er met hem gebeurd zijn? We kennen iemand die op die uitnodiging is ingegaan, nl. de H. Franciscus van Assisi, die de rijkdom ontdekt heeft van de vrijwillige armoede. Hij was van rijke komaf, maar toen hij het evangeliewoord hoorde en begreep, omhelsde hij het 'leven' los van bezit, en liet zich leiden door de armen om hem heen, hij hield dat ook zijn broeders voor. Dit werd zijn levenshouding, niets is je eigen bezit maar alles is een geschenk in bruikleen gegeven, geld, je gezondheid, je talenten, maar ook de zon, het water, de lucht, dieren en planten, maar ook je medemensen, kortom de hele schepping. Rijkdom is gemakkelijk, maar het kan je leven niet vullen, wie meent met geld alles te kunnen kopen, komt toch eens bedrogen uit, je gezondheid, liefde, vriendschap, geluk en tijd van leven zijn niet te koop. Alleen liefde, vriendschap en aandacht maken je leven rijk. Alles is van God de Heer, en alles staat in dienst van de liefde, heb je iets dat een ander broodnodig heeft, geef het dan aan je medemens.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************************************************
Onze Vader

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds steeds meer mensen U kennen als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede, want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft,
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.Archief preken