Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar op 26 en 27 januari 2019

Preek van de week voor de - derde zondag - door het jaar op 26 en 27 januari 2019

In de synagoge las Jezus voor uit de boekrol van de profeet Jesaja:
De Geest van de Heer rust op mij.
Hij heeft mij gezonden om aan armen de goede boodschap te brengen.
( naar Lucas 4,16)

overweging bij dit zondags evangelie

Hij opende de rol, is dit voor mij geschreven?

Lucas de evangelist die dit verhaal heeft geschreven, heeft Jezus niet gekend, hij weet van horen zeggen
en van anderen die opgeschreven hadden wat hun was doorverteld ,dat Jezus een heel bijzonder persoon moet zijn geweest, die uit Nazareth kwam.
Lucas  was een arts, en waarschijnlijk geen Jood, alle anderen die over Jezus geschreven hebben in het Nieuwe Testament, waren Joden, zoals Jezus zelf.
Lucas was een medewerker van Paulus, hij was bevriend met hem, en ging vaak mee op diens reizen, Paulus zelf had Jezus ook niet gekend.
Beide waren door Jezus overrompeld, ze hadden van alles gehoord, Paulus bij het Jodendom, en Lucas buiten het Jodendom,
maar 'de gebeurtenissen' rond Jezus hadden hen allebei overtuigd dat bij Jezus de sleutel van het leven lag, dat Jezus de sleutel zelf was.
Dat had hun beide één gemaakt, over tijd, ruimte en cultuur heen.
Het is deze Lucas, die in het hart van de eerste kerk leeft,en aan de hand van vele overleveringen, op zijn manier en inzichten,
zijn 'ordelijk verslag' schrijft, het is doortrokken van heel de traditie, van de herinneringen van ooggetuigen, van het geloof van de eerste christenen,
maar ook van zijn eigen geloof en aanvoelen, van zijn eigen karakter en temperament, van zijn eigen talent, van heel zijn persoon, door de heilige Geest geïnspireerd.
Jezus geeft voor het eerst op een sabbat als gelovige Jood, onderricht in de synagoge van Nazareth, het dorp van zijn jeugd en waar zijn wortels liggen.
De aanwezigen hebben al veel over Hem gehoord, en wisten hoezeer hun dorpsgenoot geprezen werd bij anderen.
Hij staat op als Hem de boekrol wordt aangereikt, en leest er een fragment uit voor van de profeet Jesaja:
'de Geest des Heren rust op mij; Hij heeft mij gezalfd en gezonden om aan armen goed nieuws te brengen, aan gevangen vrijheid aan te kondigen;
om blinden weer te doen zien; onderdrukten weer te doen opstaan; gezalfd en gezonden ben Ik om een tijd van genade van de Heer af te kondigen'.
Vol spanning houden alle toehoorders hun ogen op Jezus gevestigd, en Hij beantwoordt die spanning met woorden vol belofte:
'Het Schriftwoord dat jullie zojuist van mij hebben gehoord, is vandaag in vervulling gegaan', na deze woorden doet Hij de boekrol weer dicht. We worden zelf hier en nu geroepen, met het Schriftwoord dat thans in vervulling is gegaan!
Dit is de kern van Jezus boodschap, in elk mens leeft wel een beeld van een ideale wereld, bij gelovigen en niet-gelovige, en hoe die zou moeten zijn. Maar niet iedereen kan geloven dat die idealen werkelijkheid worden, ook in Jezus' tijd waren er veel verbitterende mensen, die dachten dat de ideale wereld
er enkel kon komen als God die met geweld vestigde, over het hoe en wanneer werd veel gediscussieerd op de sabbat in de synagoge!
Terwijl de gelovigen wachtten op gerechtigheid zei Jezus:'laten we er nu mee beginnen, Gods Rijk is binnen handbereik'.
Diep in mijn hart weet ik dat de passage die Jezus voorlas betrekking heeft op mij, dat ik die arme ben die wordt aangesproken, in mijn geestelijke armoede, en misschien ook verborgen materiële armoede..., ik voel me ook regelmatig als een gevangenen, die behoefte heeft aan bevrijding van kleinzieligheid
en egoïsme, ook van hoogmoed zo nu en dan of van pessimisme en wanhoop, hoe vaak kan ik aan medemensen niet bevrijding schenken, of vergeving, wat hoop, of nieuwe en goede moed geven, als ik niet 'opgesloten' ben...
Ben dikwijls als een blinde, die weer moet leren zien dat niet alles zo slecht gaat, of verblind  door zoveel onrecht om mij heen, dat ik het mooie vergeet, het ware en het goede, dat minstens even kwistig wordt gestrooid, dat ik weer moet leren zien, erkennen en waarderen...
Soms voel ik me moedeloos en verdrukt, als mijn hart wordt bezwaard door jaloersheid of haat, zodat het niet meer in echte vrijheid en vreugde kan ademen,
en voor een ander kan kloppen, verstikt als het wordt door zelfbeklag, of oprecht heel veel verdriet...
De armen, de verdrukten, de bedroefden, de blinden, zo dikwijls ben ik het zelf...!
Ik heb een Blijde Boodschap toevertrouwd gekregen, met goed nieuws, geloof, hoop en liefde, en geestkracht voor in een tobbende tijd. Laat ik  mijn hart openen, voor Jezus en elkaar, om vrede, en vreugde om een Blijde Boodschap voor heel de wereld.
Hoe doe ik dat? Door in je gebed Hem aan te spreken als je beste Vriend, daar hoeft niemand iets van te merken, gewoon in de stilte van je hart. Thuis of onderweg, zeg Hem wat je bezig houdt,  of wat een ander bezig houdt, en spreek Hem aan als je vriend, iedere dag weer, zomaar, niet uit een boekje,
maar vanuit je hart, dan komt Hij je tegemoet, probeer het maar eens.
( preken. be + embe)
*****************************************************************************************************************************************

Gebed
Eeuwige en genadige God, U bent een God van vrede, van liefde, van eenheid.
U bent geen God van verdeeldheid en van tegenstelling.
Ja, deze wereld is ontrouw geworden aan U, de enige die de schepping in stand houdt.
De wereld heeft zich echter zo gehecht aan eigen inzicht, dat zij van U afvallig is geworden.
Vader, het is uw uitdrukkelijke wens, door de kracht van de heilige Geest,
de verstrooide mensheid weer samen te brengen en deze gespleten wereld weer heel te maken.
Wij zijn arme zondaars, die U met uw genade hebt bedacht.
Wij smeken U met aandrang: leid ons zo dat wij tot de eenheid terugkeren, dat wij alle onenigheid vermijden.
Mogen wij één worden in éénzelfde inzicht, in éénzelfde verlangen, éénzelfde kennis, één hart en ziel,
in totale gerichtheid naar Jezus Christus.
Dit vragen wij, om in vrede en eenheid U eenstemmig te kunnen loven, prijzen en verheerlijken,
U hemelse Vader van Onze Heer Jezus Christus.
( Maarten Luther)

 

Archief preken