Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag in de paastijd 17 en 18 april 2021


Paastijd - derde zondag

'Vrede', zei Jezus tegen zijn leerlingen.
En omdat Hij merkte hoe verbaasd ze waren, voegde Hij eraan toe:
'Waarom die twijfel in je hart? Betast Me maar en je zult zien dat Ik het ben!'
( naar Lucas 24,36-39)

overweging bij dit zondags evangelie

De verrezene herkennen in ons midden
Het evangelie van deze keer lijkt veel op dat van vorige week zondag, daarin vertelde evangelist
Johannes, hoe Jezus na zijn verrijzenis plots aan zijn leerlingen verscheen. Deze verbleven
in een zaal uit schrik voor de Joden, achter gesloten deuren. Ook nu verschijnt Jezus ineens
weer aan zijn leerlingen, wat deze keer door Lucas vertelt wordt. Hun leven leek zinloos te zijn
geworden, drie jaar lang hadden ze hun huis en haard in de steek gelaten, om Jezus maar te
kunnen volgen, en toen werd Hij ineens gedood. Jezus was zo iemand die mensen kon inspireren,
in de tekst van vandaag wordt nog eens benadrukt dat Hij dit ook blijft doen na zijn dood, Hij is
én blijft een levende inspiratie. Vorige week, maar ook deze keer lijkt het in het verhaal te gaan
om een fantasiebeeld, een soort verdwijntruc van een goochelaar. Jezus is dood en begraven,
is weg en niet meer te zien, en dan plots komt Hij toch weer te voorschijn, de apostelen denken
eerst een geest te zien, een gezichtsbedrog of droombeeld, ze zien het, maar vinden het niet echt.
Maar het is wél echt, zegt Jezus dan, Ik ben het zelf, kijk maar eens goed, kijk naar mijn handen
en voeten, kijk hoe Ik eet, een droombeeld of geest kan dat niet. 'Vrede voor jullie', zegt Hij
bij zijn binnenkomst, het gaat hierom vrede die verder gaat dan een situatie zonder geweld en oorlog.
Het gaat om een innerlijke toestand van rust, een innerlijk evenwicht waarin je echt jezelf kunt zijn.
Geen vrede van met rust gelaten te worden, maar een vrede die te maken heeft om je leven met anderen
te delen, om saamhorigheid met je medemensen en elkaar leefruimte en vrijheid te geven. De verrijzenis
verhalen zijn eigenlijk wat 'vreemde' verhalen, zo van: Hij is er en Hij is er niet, de leerlingen zien Hem,
maar ze herkennen Hem niet. Een droombeeld dat ze toch kunnen aanraken, en dus toch meer is dan een
fantasiebeeld, kortom een herinnering aan wie Hij was en wat Hij allemaal deed, zoals het breken van het
brood, dus toch een werkelijkheid van hier en nu, maar het geeft ze toch een wat vreemd gevoel. De
bedoeling ervan is wel duidelijk: Jezus wil mensen in beweging blijven zetten, blijven inspireren om samen
te werken aan een leefbare wereld. Het gaat dus niet zozeer om de lichamelijk Jezus, maar om zijn Goede
en Blijde Boodschap. Zijn idealen niet enkel als mooie gedachten zien, maar als daadwerkelijkheid bij mensen,
die bereidt zijn om ook zijn weg te willen gaan. Die juist als Hij ook anderen weten te raken en om zijn belang-
rijkste gebod van liefde waar te maken. Jezus wil een blijvende inspiratie zijn voor alle mensen, om bij te
dragen aan een wereld waarin het goed leven is in vrijheid en vrede voor iedereen. De bedoeling van zijn
'mysterieuze' bezoeken aan zijn leerlingen was, dat zij ook daaraan gingen werken, en dus ook wij als
gelovige volgelingen. Jezus was een hoopgevend mens, zeker voor zijn apostelen, die na zijn dood bang,
moedeloos en wanhopig waren geworden, Hij laat zich daarom div. malen zien om daarmee duidelijk te maken:
het is niet voorbij, het gaat door, Ik leef verder. Dus ben niet wanhopig, maar draag mijn Boodschap verder
als je kunt. Dat Jezus een hoopgevende mens was geldt ook voor ons in deze tijd. Zijn Leven, woorden en daden,
geven hoop: hoop voor zieken, hoop voor hen die het niet meer zien zitten, hoop op saamhorigheid in de vorm
van samen delen, en hoop dat het leven sterker is dan de dood. Hij wil van ons ook hoopgevende mensen maken
om die hoop te verwezenlijken. Ook zijn 'vrede' moet ons in beweging proberen te brengen, om de oppervlakkigheid
om te zetten en naar verdieping te zoeken. Als we elkaar de vrede wensen bij een viering, zeggen we eigenlijk
tegen elkaar: zullen we samen eens gaan werken aan die betere wereld? Zo zal Jezus voor altijd blijven verder leven.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************

Bidden

Met open handen staan wij voor U, Heer, en bidden om Uw Geest.
Houd ons gaande op de weg naar waarachtig leven.
Maak ons tot mensen naar Uw hart die zoeken naar geluk en vrede,
tot eer van Uw Naam.
***********************************************************

Vragen...

Wil je mijn handen, God,
zo dat ik de hele dag kan helpen, wie hulp nodig heeft?
God, vandaag geef ik mijn handen aan Jou.

Wil je mijn voeten, God,
zodat ik de hele dag en elke dag kan gaan naar wie een vriend nodig heeft?
God, vandaag geef ik mijn voeten aan Jou.

Wil je mijn stem, God,
zodat ik de hele dag kan spreken tot hen die Jouw woorden van liefde nodig hebben?
God, vandaag geef ik mijn stem aan Jou.

Wil je mijn hart, God,
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zodat ik van iedereen,
zonder uitzondering, zou kunnen houden?
God, vandaag geef ik mijn hart aan Jou.
( Moeder Theresa)
***************************************************************************

Gebed

Lieve Jezus,
Je bent altijd bij ons, ook al zien we je niet.
Je woont in ons hart, we zien je in mensen die goed zijn.
In iedereen die anderen helpt, ook wij kunnen jou laten zien aan anderen.
Help je ons daarbij?

Archief preken