Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag door het jaar 16 en 17 januari 2021

Preek van de week voor de tweede zondag door het jaar B 16/17 januari 2021

Andreas was een van de eersten die Jezus waren gevolgd.
Hij ging zijn broer Simon Petrus opzoeken en zei:'We hebben de Messias gevonden!'
en hij bracht hem bij Jezus.
( naar Johannes 1,40-42)

overweging bij dit zondags evangelie

Geroepen worden:' Waarmee kan ik je van dienst zijn?'

In dit evangelie van Johannes zijn we getuigen van de roeping van Jezus' eerste leerlingen.
Johannes is soms nogal wat moeilijk, maar deze keer is hij goed te volgen: je ziet het verhaal
eigenlijk zo voor je ogen gebeuren. Het gaat vooral over luisteren, maar ook zien, kijken en volgen.
Johannes de Doper ,die vergezeld van enkele leerlingen waaronder Andreas zijn prediking hield,
zag plots Jezus voorbij komen die in die omgeving rondwandelde. Johannes zegt tegen zijn volgers:
'Zie daar loopt het 'Lam Gods', of de 'Dienaar Gods', waarmee hij bedoelt: 'Daar moeten jullie zijn,
die moet je gaan volgen'. Het wekte nieuwsgierigheid op bij enkele en die gingen Jezus achterna.
Jezus merkt op dat Hij gevolgd wordt, en vraagt aan hen wat zij van Hem verlangen, ze antwoorden:
'We willen wel eens weten waar je woont', en ze gaan kijken. Jammer genoeg vertelt Johannes in dit
verhaal niet wat zij zagen, was het een hutje, of een vissershuisje in Kafarnaüm, of woonde Hij nog
bij zijn familie? Niets daarover, het was kennelijk niet van belang, wat wel van belang was, dat de twee
toch mee naar zijn 'huis' mochten komen. Dat wil zeggen: dat ze vriendschap sloten en elkaar 'eigen'
werden en vertrouwden. Ze luisterden naar zijn Boodschap van liefde en vrede, en die ging niet over
koetjes en kalfjes, en hij sprak niet over oppervlakkige dingen, en verder zagen ze hoe Hij met mensen
omging, hoe hij luisterde naar hun verhalen, hoe Hij met ze lachte of mee huilde met hun verdriet,
maar ook hoe Hij zieken genas en hoe barmhartig Hij was voor zondaars. Dat alles zagen en hoorden
ze, en wisten toen: deze Man is geen gewone mens, dus zegt Andreas 's anderdaags vol overtuiging tegen
zijn broer Simon:'We hebben de Messias, de Gezalfde gevonden. Simon gaat mee met Andreas naar Jezus,
en die noemt hem gelijk Kefas (rots - Petrus). Het wordt beetje een olievlek: de een steekt de ander aan.
Geroepen worden door God, kan het zelfde zijn als door andere mensen erbij gehaald worden. De roeping
groeit in diepte en omvang, en er komen er steeds meer die Jezus willen volgen. En dit verhaal gaat alsmaar
verder tot in onze dagen, er zijn nu miljoenen Jezus' volgers over de hele wereld... allemaal herkennen ze
iets in Jezus, van zijn hoop en vertrouwen in een betere wereld, en zijn verlangen naar vrede en recht voor
iedereen. Al deze mensen noemen zich christen, en daar horen wij ook bij... zeker! De vraag is echter:
hoe sterk is die 'roeping' bij je, versta je zijn stem en wil je ook meegaan in de leef en denkwijze van Jezus?
Wat roept het in mij op, en door wie wordt ik geroepen? Geroepen worden heeft niet altijd te maken met iets
dat je zelf kunt regelen, en waar je misschien ook helemaal niet op hebt gerekend. Het komt op je weg,
onverwacht, soms verrassend en blij makend, maar soms ook pijnlijk en leed brengend, bijv: verliefd worden
en blijven, ook als je partner ziek of lastig wordt of je niet meer herkend. Of er komt iemand op je pad die een
beroep doet op je inzet en zorg of talent, waar je helemaal niet op had gerekend en ook niet in je planning paste.
Maar waar je toch eigenlijk niet omheen kunt, omdat die vraag maar blijft kloppen op de 'deur' van je hart.
Zo zijn er talloze voorbeelden uit je eigen leven, soms weet je van binnenuit zeker:'dit moet ik doen, ik kan
niet anders', en soms blijf je wikken en wegen. Als mensen in de problemen zitten, verdrietig of in paniek zijn,
en die mensen zouden geloven dat er een God is die met ze meeleeft en mee lijdt zou dat verzachtend werken,
want zijn naam is: 'Hier ben Ik'. Maar Hij werkt enkel via mensen om je heen, die je bemoedigen, troosten, helpen,
steunen en je nabij blijven, mensen die zeggen:'Hier ben ik voor jou, en wat kan ik voor je doen. We zijn allemaal
geroepen om aandacht te hebben voor elkaar, om te luisteren naar wat de ander kwijt wil, zijn vreugde of zijn
verdriet, dat is inhoud geven aan Jezus' Blijde Boodschap. Probeer goed te luisteren naar wat er te horen valt
in de stilte van je hart, Jezus vraagt je om over je eigen grenzen heen te stappen, en je te laten voegen in het
plan dat Hij met je heeft. Je bent een rank aan zijn wijnstok, Hij roept je in zijn dienstwerk, Ik heb je nodig.
Schrik niet, Ik weet wat je waard bent, en ik ben met je, vandaag en alle dagen.
( preken.be + Martien)
**************************************************************************************************

Onze Vader

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven, in een wereld zonder pijn,
in Uw Rijk dat eens zal komen, en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven, en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten, tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan,
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is, en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met Uw licht helpt U ons verder, hier en nu en straks, altijd.
Amen.
********************************************************

Maria

Kan ik even met U praten, lieve Moeder, Weesgegroet,
want er is zoveel Maria, wat ik U vertellen moet.

Maar gij kent mijn vreugde en zorgen, gij weet alles wat mij deert.
In een moederhart blijft niets verborgen, hoe een kind zich wendt of keert.

Help mij als er dagen komen, dat de zon zich niet laat zien,
Geef mij dan Uw troost Maria, ook als ik het niet verdien.

Graag kom ik Uw zegen vragen, voor die mij lief zijn bovenal,
laat geen oude wonden knagen, heel ze in dit tranendal.

Laat mij goed zijn voor een ander, laat mij mild zijn telkens weer,
geef mij steeds een groot vertrouwen, op U Moeder van onze Heer.
Amen.
********************************************************************

Lieve Jezus

De eerste leerlingen konden zomaar praten met jou.
Zij werden echt jouw vrienden.
Voor ons is dat niet zo gemakkelijk.
Gelukkig hebben we vele verhalen over jou.
Zo leren we jou goed kennen.
En als we bidden, praten we met jou.
Jij bent nu ook dicht bij ons.
**********************************************


Archief preken