Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweeëntwintigste zondag door het jaar 29 en 30 augustus 2021
Preek van de week voor de tweeëntwintigste zondag door het jaar 29 en 30 augustus 2021

Toen enkele schriftgeleerden opmerkten dat zijn leerlingen
de wet niet respecteerden, zei Jezus tegen hen:'Huichelaars,
jullie eren Mij wel met de lippen, maar jullie hart is ver van Mij.'
(naar Marcus 7,1-6)

overweging bij dit zondags evangelie


Bij Jezus gaat het om het hart


Onze samenleving kent allerlei regels en wetten, dit om te proberen alles in goede banen te leiden,
anders wordt het in de maatschappij een chaos, het is wel belangrijk dat we in een geordende en
geregelde samenleving kunnen wonen en leven. Maar zoals met alles, zijn er ook altijd die het niet zo
nauw nemen met de bestaande regelgeving, maar gewoon doen waar ze zelf zin in hebben, en dat is niet
altijd goed voor de samenleving, dat hebben we de laatste tijd kunnen merken met de vele corona
protesten. Maar we hebben met zoveel wetten en regeltjes te maken, dat het weleens moeilijk is om de
zin ervan in te zien, soms klinkt de oproep om het te gaan vereenvoudigen, maar komen er weer nieuwe bij.
Marcus schrijft in dit evangelie ook over wetten en regels, en daarom gaf Hij een voorbeeld van het reinigen
van je vingertoppen voor het eten, en het afwassen van bekers, kruiken en vaatwerk. Hij schrijft verder in
zijn verhaal over de farizeeën en schriftgeleerden die speciaal vanuit Jeruzalem naar Galilea zijn gekomen,
om eens te komen ervaren hoe het gaat met de nieuwe profeet, die Jezus heet. En wat zien ze? Dat sommige
van zijn leerlingen met ongewassen handen zitten te eten, ze overtreden dan de reinheidswetten van de Joodse
wet. Als ze Jezus daarover een vraag stellen, wordt Jezus fel tegen hen, waarom, want ze hebben eigenlijk wel
gelijk: je moet je handen wassen voor het eten, dat hoort ook nu nog, maar niet iedereen nam het zo nauw met
de 248 geboden en 365 verboden van de Joodse wet. Jezus zegt daarop, met een zin uit de Schrift, en raakt
de kern van het probleem:'Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij!' Hij bedoelt daarmee
dat God niet gediend wordt door uiterlijke praktijken, maar Hij wil gediend worden door de goede leefwijze van
zijn mensen. Jezus maakt de schriftgeleerden en farizeeën uit voor huichelaars, wat inhoud dat de buitenkant
geen afspiegeling is van hun binnenkant, 'Hou je toch niet bezig met al die onnozelheden.'Jezus kon daarmee niet
overweg, Hij wil echtheid in doen en denken van iedereen, dus ook van ons, en niet alleen tegenover God, maar ook
tegenover de schepping. Het is goed als we naar Jezus luisteren, wanneer Hij zegt:'Uit het hart van de mens komt
reinheid of onreinheid', in dit evangelie worden vele vormen van onreinheid genoemd zoals bijv. diefstal, hebzucht,
bedrog, ontucht, moord, echtscheiding, kwaadaardigheid en afgunst. Maar daar tegenover kunnen we evenzoveel
kenmerken noemen die een mens juist rein maken, wat te denken van: liefde, hartelijkheid, zorg en aandacht, mede-
leven, behulpzaamheid, medeleven, verdraagzaamheid en trouw. Toch wordt er wel eens over personen gezegd:'Die
kan knap lastig zijn, maar hij heeft toch het hart op de juiste plaats, of hij heeft een klein hartje, maar dat is wel
van goud, of ruwe bolster maar blanke pit.'Kortom er komen goede dingen uit zijn of haar hart. Als je kunt vertrouwen
op diegene die hun hart op de juiste plaats hebben, geeft dat een houvast in je leven. Maar ook als God in ons aanwezig
mag zijn, en we leven naar de woorden en daden van Jezus, dan zit er ook goedheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, waar-
heid en behulpzaamheid in ons eigen hart. (Preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************

Natuur


De natuur is een wonderlijk gegeven, zó mooi om van te genieten, zó heerlijk om erin tot rust te komen,
zó boeiend om in te werken. Sommige mensen ontmoeten God in de natuur, (heb dat zelf ook ervaren)
en ben daar erg dankbaar voor.Daardoor krijgt alles een andere glans, je gaat nog meer letten op hoe
alles groeit en bloeit en leeft. Planten, bloemen, bomen en dieren maar ook op kleine dingen zoals insecten,
bijv. de bijen die druk in de weer zijn voor ons, om te zorgen dat we goede vruchten krijgen, dingen waar
je normaal aan voorbij loopt, omdat het allemaal heel gewoon is, maar het zijn allemaal kleine 'wondertjes.'
Alles heeft zijn eigen functie, en niets leeft zomaar in de schepping, ze hebben allemaal hun eigen waarde.
Je bent dankbaar voor de geuren en kleuren, het mooie vogelgezang en andere geluiden, de zon en regen,
en de natuur helpt je ook om tot rust te komen. Je kunt je hoofd even leeg maken en je gedachten laten
verwaaien in de wind, en de sterke verbondenheid met de Schepper van al dat moois ervaren rondom je.
Daardoor komt er weer ruimte, energie en inspiratie vrij om ook in de alledaagse drukte en haastigheid
staande te blijven. De natuur is een kostbaar goed, is niet ons eigendom, want we hebben het in bruik-
leen gekregen, is ons zomaar geschonken, daarom moeten we er dankbaar van genieten, maar er ook zorg
voor dragen, er zuinig op zijn, niet teveel naar onze hand willen zetten en behandelen met respect. Als je
meer oog hebt voor dat grote wonder, zul je ook sterker beseffen dat die natuur ook heel kwetsbaar is,
wat we al merken aan de biodiversiteit die sterk achteruit gaat, en de opwarming van de aarde. Want we
willen meer en meer, zodat Moeder aarde uitgeput raakt. De Schepper van alle leven vraagt ons daarom
ook om er behoedzaam mee om te gaan, zodat velen na ons ook nog van dat wonder kunnen genieten.
Misschien kunnen we ons beter aansluiten bij het loflied van Sint Franciscus op de schepping, en net als
hij spreken van: broeder zon en zuster maan, en broeder wind en zuster water en broeder vuur en zuster
aarde, het zijn allemaal de mooiste geschenken die we van God in bruikleen hebben gekregen.

( Martien)
************************************************************************************************

Iedereen welkom


Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd open zet,
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.

Ik geloof in een kerk die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,
of tussen mensen van verschillende geaardheid.

Ik geloof in een kerk die geen rangen en standen kent,
maar waar allen van hoog tot laag zusters en broeders zijn van elkaar.

Ik geloof in een kerk die haar eigen grenzen overschrijdt,
en een tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen.

Ik geloof in een kerk die niet heerst, maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen, die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering.

Ik geloof in een kerk die op uittocht is uit het land van slavernij,
een kerk die op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen.

Ik geloof in een kerk die haar crisis te boven komt,
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft:
de levende Heer Jezus in haar midden.
(naar norbertijn abt Ton Baeten 1931-2018)

Archief preken