Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd op Palmzondag 27 en 28 maart 2021


Preek van de week voor de Veertigdagentijd op Palmzondag 27/28 maart 2021

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreidden veel mensen hun mantels
uit op de weg of ze sneden takken van de bomen en juichten Hem toe:
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
( naar Matteüs 21,8-9)

overweging bij dit zondagsevangelie
Palm en Kruis

Deze zondag heet Palmzondag en tegelijk Passiezondag, twee dingen vieren we vandaag,
die behoorlijk tegengesteld lijken: Palm en Kruis, overwinnen en verliezen.
Vandaag klinkt het Hosanna door de straten van Jeruzalem, en over een paar dagen hoor je:
'Aan het kruis met Hem!' Het zijn dé elementen voor een dramatisch verhaal. Het Joodse volk
in Israël leeft in onderdrukking tijdens de Romeinse bezetting, en in die omstandigheden duiken
er verhalen op over een onbekende man uit de landstreek Galilea in het noorden van het land.
Er wordt verteld dat Hij mensen weer moed inspreekt, nieuwe hoop geeft, en dat waar Hij kwam
het leven opbloeide. Langzaam aan gaan steeds meer mensen hopen en uitzien naar zijn komst naar
Jeruzalem:'Als Hij toch eens koning zou worden, wat zou het dan goed met ons gaan.'Maar Jezus
wist echter dat Hij felle tegenwind zou ondervinden, want daar in Jeruzalem zitten nl. de oudsten,
de hoge priesters en schriftgeleerden, en die ergerden zich nou juist erg aan de steeds maar toe-
nemende populariteit van die bewuste man van Nazareth. Zij voelen zich bedreigd in hun positie en
dreigen ook hun machtsmisbruik over het volk te verliezen door Jezus' optredens. Het conflict tussen
Jezus en de hogepriesters heeft zijn climax bereikt, en ze willen niet langer voor de voeten gelopen
worden door die Nazareeër, die mensen geneest en voedt op de sabbat, en met zijn optredens hun
gezag ondermijnt. Er worden plannen gesmeed hoe ze die ontwikkeling in de kiem kunnen smoren.
Jezus merkt vooral mensen op als ze ziek zijn, verdrietig, eenzaam, gekwetst of in nood verkeren.
De pijn van die mensen wordt Zijn pijn, meer dan eens heeft Hij ook de tranen in zijn ogen,
Hij houdt van mensen, en juist van die mensen. Deze mensen lopen te hoop en gaan uit hun dak als ze Hem
verwelkomen in Jeruzalem, zij roepen Hem van alles toe zoals: Messias, verlosser, koning en profeet, en zingen
luidkeels Hosanna, en zwaaien met palmtakken, de vuile stoffige straten hadden ze met hun mantels bedekt
voor Hem, Jezus mocht er zomaar over heen rijden. Jezus is volledig gelijk geworden aan ons als mens, Hij
heeft het menselijk geluk gekend, maar ook het menselijk lijden gedeeld, welk lijden ik ook als mens moet
doorstaan of leed en pijn ook te verwerken krijg en mijn leven door elkaar schudt: Jezus, God zelf, heeft dat
leed en die pijn ook doorgemaakt. Jezus was ook een echte doorzetter, Hij ging door met wat Hij begonnen was
ondanks zijn vele tegenwerking. In Jeruzalem moest Hij zijn taak en zending afronden en voltooien, zijn triom-
fantelijke intocht is het begin van zijn einde. Hij ging door waar anderen allang afgehaakt zouden zijn, maar waarom?
Omdat Hij geloofde in zijn opdracht, in de taak die God zijn Vader Hem had toevertrouwd. Jezus vraagt ook mij,
als je zijn volgeling wilt zijn: 'Wees alstublieft toch geen 'dood hout' maar 'levend hout', ga ook door als je
moedeloos wordt door alle negatieve dingen die je om je heen ziet gebeuren. Er gaat best veel mis in onze wereld,
maar dat gebeurt vaak door mensen die 'werkloos' aan de kant blijven staan. Doch als je bereid bent om net als het
ezeltje de lasten van je medemensen mee te dragen, dan kun je waarschijnlijk Jezus in deze wereld binnen dragen.

(preken.be + Martien)

******************************************************************************************************

Uw koninkrijk kome

Goede God, die de aarde gezegend hebt met alles waarvan wij leven,
wij willen eerlijke pachters zijn, en niet meer nemen dan ons toekomt,
want hebberigheid leidt tot verderf, en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid om in eenvoud proberen te leven.
Laat ons een licht opgaan en leer ons te veranderen in deze veertigdagentijd,
om ons brood te delen met de hongerige, de vluchteling onderdak te geven
en de onderdrukte zijn vrijheid te geven. Dan bidden wij met recht:
'Uw koninkrijk kome.'

********************************************************************

Probeer het eens...

Probeer het eens: anders om te gaan met je tijd,
tijdrovende dingen afbouwen om tijd vrij te hebben, voor wat er zolang al bleef liggen.
Probeer het eens: anders om te gaan met je geld,
geld opslorpende dingen los te laten, om geld vrij te maken voor wat je meer mens maakt.
Probeer het eens: anders om te gaan met God,
God verwensende woorden af te bouwen, om woorden te spreken die vertrouwen geven.
Misschien zal je na veertig dagen een houvast vinden om hiermee verder te gaan.

Probeer het eens!

( Antoon Vandeputte)

*******************************************************************************

Ga ervoor

Welke schoenen trek jij aan voor de 40 daagse tocht naar Pasen?
Zijn het wandelschoenen, die je vragen om in een rustig tempo,
met mensen samen een stuk van hun levensweg af te stappen?
Zijn het loopschoenen, die je de uithouding geven,
om eindelijk waar te maken wat je in deze veertigdagentijd wilde bereiken?
Zijn het werkschoenen, die je uitnodigen om de handen uit de mouwen te steken,
die je aandoet om te helpen daar waar mensen hulp nodig hebben?
Zijn het bergschoenen, die je naar de top van de berg brengen,
waar je kunt dagdromen dichtbij God kunt zijn?
Wees niet bang om nu en dan eens andere schoenen aan te trekken,
op je 40daagse tocht naar Pasen.

(Antoon Vandeputte)

************************************************************************

Jezus sterft aan het Kruis

Op de Calvarië berg aangekomen hamerden de soldaten spijkers door Jezus'
handen en voeten en hechtten Hem zo aan het kruishout.
Dat veroorzaakte een onbeschrijfelijke pijn.
Drie uur lang heeft Jezus in uiterste pijnen hangen bloeden en naar adem snakkend.
Toen riep Hij uit:'Het is volbracht.' Hij boog het hoofd en stierf.
Zo heeft Jezus dan de wil van zijn hemelse Vader volbracht.
Om ons te redden en hemel weer te openen is Hij gehoorzaam geworden
aan de wil van zijn Vader en heeft Hij die vreselijke kruisdood voor ons ondergaan.

Archief preken