Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd 28 en 29 maart 2020

Preek van de week voor de  vijfde zondag van de veertigdagentijd 28 en 29 maart 2020

Bedroefd ging Jezus naar het graf van Lazarus en Hij beval dat ze de steen
die voor het graf lag, zouden wegrollen. Na een gebed riep Hij:'Lazarus, kom naar buiten!'
En zo gebeurde het.
( naar Johannes 11,38-44)

overweging bij dit zondags evangelie

Neem de steen weg, en kom naar buiten!

Deze keer het derde evangelie in een trilogie van de evangelist Johannes, eerst de Samaritaanse vrouw bij de put,
het ging over dorst, toen over de blindgeborene met de discussie over de sabbat, en deze keer over de
opwekking van Lazarus. Lazarus is de vriend van Jezus, en is ziek, zijn zussen; Martha en Maria zijn
ervan overtuigt dat Jezus hem kan helpen. In de zorg om hun broer laten ze Jezus weten dat Hij moet komen
om hem te genezen:'Heer, die Gij liefhebt is ziek'. Maar Jezus stelt maar uit en als Hij tenslotte in Betanië
aankomt, is Lazarus al dood. Waarom kwam Jezus te laat? Johannes wist, wel dat wij die vraag gingen stellen
en daarom voegt hij eraan toe: Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus, maar Hij zegt:'Die ziekte loopt
niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Het gaat hier dus niet
echt om de dood, maar om het geloof in Jezus, Zoon van God, Mensenzoon, de Messias. Jezus peilt bij zijn bezoek
aan de zussen van Lazarus de diepte van hun geloof, of zij geloven dat Hij de verrijzenis en het leven is, en Hij
voegt eraan toe:'Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, Ik zelf ben immers de verrijzenis en het leven'.
Niet enkel aan Lazarus wil Jezus zich openbaren als sterker dan de dood, maar aan iedereen, dus ook aan ons.
De opwekking van Lazarus is bij Johannes het laatste wonder van Jezus, dan gaat Jezus zelf vrijwillig in de dood,
zo wordt de opwekking van Lazarus een verwijzing naar de verrijzenis van Hemzelf. Zonder Jezus zijn wij in feite
zoals Lazarus:'dood' Jezus roept hem in dit verhaal uit het graf van de dood. 'Lazarus' betekent:
'Wie door God wordt liefgehad'. In die zin heten wij allemaal 'Lazarus', want God houdt ook van ieder van ons, het
is dus ook ons verhaal, want Jezus roept ook ons uit het doodse donker, om ons nieuw leven te geven, eeuwig leven,
nú al! Helaas is vandaag de dag weinig te merken van dit opstandings-leven, er zijn nog zoveel mensen die weinig levens-
kansen krijgen, of in troosteloze armoede leven, ontelbaar veel grote 'grafstenen' moeten nú nog worden weggerold.
Heel veel mensen moeten we nog uit de put halen, en hen een reddende hand reiken, om ze zo over hun teleur-
stellingen te helpen en weer zicht op hoop en toekomst te geven, want dan wordt 'eeuwig leven' opnieuw zichtbaar, hier en nu.
Maar ook tegen mij zegt Jezus:'Doe die steen weg!' Want er kan bij mij inderdaad ook een zware steen op mijn hart liggen,
misschien van een vroeger letsel uit mijn jeugd, bijv. pesten op school, of een steen van blijvende pijn omwille van het verlies
van iemand die mij zo dierbaar was, of de steen van een mislukte relatie of vriendschap. Tot ieder van ons roept Jezus nu:
'Lazarus, kom naar buiten! En durf je toe te vertrouwen aan Mijn liefdekracht, want alleen Ik kan immers jou écht
leven schenken. Dit verhaal gaat dus vooral over Jezus, die nogal eens geconfronteerd wordt met de 'dode Lazarus' in ieder
van ons, dit mirakel gebeurt telkens opnieuw, ieder keer wanneer mijn 'dode' liefdeloze hart op Zijn uitnodiging, weer tot leven
en liefde komt. En dus begint het échte, eeuwige leven niet in een verre toekomst, maar nu reeds, hier, zomaar op een dag.
Net zoals Jezus bij Lazarus deed, kan ik ook mensen doen opstaan en ze nieuwe hoop geven, de steen die voor hun hart ligt,
kan ik helpen wegrollen, zodat zij hun leven weer kunnen oppakken. Johannes beschrijft ook in dit evangelie dat Jezus bij het
zien van al die droefheid om de dood van zijn vriend ook diep ontroerd was, dat Hij huiverde en begon te huilen, Jezus was een
mens die ook ontroerd kon worden, door wat Hij zag en hoorde, een mens met gevoelens die Hij ook uitte. Hij had medelijden
met het verdriet van anderen, maar kon ook geraakt worden door mooie dingen die Hij meemaakte. Natuurlijk wat Jezus allemaal kon,
kan ik als gewoon mens niet, maar anderen proberen te troosten in hun verdriet, kan ik wel. In de laatste drie verhalen van
Johannes kwam steeds een vraag naar voren: 'Geef mij levend water, maak dat ik zien kan, wek de dode tot leven!' En dan wordt
duidelijk wie die Jezus is, Hij is het Levend water, Hij is het Licht van de wereld, Hij is de verrijzenis en het leven.
Water, licht en leven, het zijn de drie symbolen van de Paasviering, moge ik ook een 'paasmens' worden, die een bron van nieuw leven
kan doen ontspringen in het hart van anderen.
(preken.be + embe)
*****************************************************************************************************************

Bezinning

Als je voelt dat je vastroest in een patroon van ieder voor zichzelf,
en verstrikt raakt in een woestijn van hebben en houden,
durf dan de woestijn door: stap voor stap.
De weg van mensen opnieuw gaan, vragen stellen bij doen en laten,
je heroriënteren met een ander horloge en een ander kompas in de hand.
Stil houden bij een vergeten bron om je andere ik en die andere mens
als tochtgenoot te treffen, verder gaan, met mensen en omwille van mensen,
weer mens worden aan elkaar.
En zakt de moed in je schoenen, haak dan toch niet af, vrees niet,
want bij elke  uittocht is de Heer met je.
( Kathleen Boedt)
*******************************************************************

Persoonlijk gebed in deze coronacrisis

God van alle leven, van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij een nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, in deze dagen van grote onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen om anderen tot steun te zijn,
en deze coronacrisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
wees een steun voor allen die zich helemaal geven in de zorg, en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Archief preken