Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar op 15 en 16 februari 2020

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar op 15 en 16 februari 2020

'Wie de geboden onderhoudt en leert,'zei Jezus,
'zal groot genoemd worden in het koninkrijk van mijn Vader.
Daarom moet je 'ja' ook 'ja' zijn en 'nee' 'nee'.
( naar Matteüs 5,19.37)

overweging bij dit zondags evangelie

Kiezen voor het leven, of de regeltjes


Wetten, geboden en verboden... ze zijn zo oud als de menselijke samenleving, deze keer staan ze centraal
in dit evangelie van Matteüs rond de Bergrede; eigenlijk Jezus' 'State of the Union'. Jezus vertelt in dit
evangelie dat Hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten op te heffen of te veranderen, maar om ze in vervulling
te brengen. En zoals wel meer het geval is, zet Hij zich daarbij af tegen de schriftgeleerden en farizeeën.
'Als uw gerechtigheid die van deze personen niet ver overtreft, zult gij niet binnengaan in het Rijk der hemelen,'zegt Hij
tegen zijn toehoorders op de berg, want niet de buitenkant telt, maar de binnenkant!
Zij leven wel volledig naar de letter, maar niet naar de geest van de wet, en dat kan niet, zegt Jezus, breng de geest van de
wet in vervulling. Jezus vertelt dit op een berg, omdat Matteüs Hem wil vergelijken met de grote Mozes, die de Wet
op een berg ontving, vandaar ook dat Hij meteen zegt niks te zullen veranderen aan die Wet. Jezus breidt de Wet zelfs uit,
maakt het de mensen nog moeilijker, maar wel op een heel andere manier. Bijv. het gebod: ge zult niet doden, verruimt Hij,
het betekent ook, dat we mensen niet mogen doodpraten, doodzwijgen of doodkijken en volgens Jezus betekent het ook:
het leven en elkaar respecteren. Doden begint volgens Hem als je doet alsof een ander niet voor jou bestaat, of elkaar met
harde woorden beschadigt, dat en nog veel meer is dodelijk. Niet moorden, betekent bij Jezus: bouwen aan het leven,
respect voor elkaar en eerbied voor onze schepping. Onder niet echtbreken verstaat Hij: trouw zijn aan elkaar,
niet enkel voor de buitenwereld, maar met je hart erbij zuinig zijn op elkaars geluk. Niet stelen betekent eigenlijk:
bereid zijn te delen, niets is helemaal van jou alleen, zolang anderen niet te eten hebben, mijn brood is ook hun brood,
en alle brood dat ik weggooi is eigenlijk gestolen uit de mond van wie niets te eten hebben. Jezus zegt dit allemaal tegen
zijn apostelen en volgelingen, dus zegt Hij het ook tegen mij. Het innerlijke, dat is wat telt, zegt Hij, daarom ook wijst Hij
directe wegen aan, kijk niet naar dingen die niet deugen, gebruik je mogelijkheden niet om slechte dingen mee te doen,
stoot geen mensen af met wie je verbonden bent, heb respect voor anderen. Al die raadgevingen maken duidelijk dat voor
Jezus de wet van binnen moet leven, in het hart, daarom geeft Hij ook geen wetten, maar wegen om goed proberen te zijn
en om goed te doen. En die opvallende wegen die ken ik: het zijn de Zaligsprekingen, die slaan niet op uiterlijk gedrag, maar op
innerlijke wegen. Wees nederig, zegt Jezus, barmhartig en zachtmoedig, zoek naar vrede met jezelf en je naaste,
ben zuiver van hart, Hij voegt er deze keer nog aan toe: Uw ja moet ja zijn, en uw nee moet nee zijn. Laat ik proberen daar
werk van te maken, het is geen onmogelijke opdracht, en evenmin een beperking van mijn mens zijn, integendeel Hem volgen
betekent een verrijking van mijn mens zijn. Want Jezus' boodschap is niets anders dan een hartstochtelijke oproep om mee
te werken aan Gods droom: een droom van een leefbare wereld waarin plaats is voor iedereen, ongeacht ras, kleur, handicap,
overtuiging of geaardheid. Bouw mee aan zo'n wereld, houdt Jezus ons deze keer voor, en doe het eerlijk, en vanuit een
innerlijke overtuiging, want een 'mooie doos met een strik er omheen', maar zonder inhoud, daar kan Ik niets mee!
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************

Wat een geluk

Wat een geluk, als je niet vastgeroest zit aan je bezit, niet bezeten bent van hebben en houden.
Wat een geluk, als je bescheiden kunt zijn en niet meer beweert dan je bent en waar kunt maken.
Wat een geluk, als je opkomt voor recht en gerechtigheid en je inzet voor een leefbare samenleving.
Wat een geluk, als je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voordoet dan je bent.
Wat een geluk, als je vrede brengt daar waar mogelijk is.
Wat een geluk, dat je voor je mening durft uit te komen en niet met alle winden meewaait.
Wat een geluk, want zulke mensen zijn een zaligheid, ze zijn thuis bij zichzelf, bij God en bij de mensen.
********************************************************************************************
 

Archief preken