Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zeventwintigste zondag door het jaar 6 en 7 oktober

Preek van de week voor de zevenentwintigste zondag door het jaar -B- op 6/7 oktober 2018

Toen Jezus zag dat zijn leerlingen kinderen verhinderden bij Hem te komen, zei Hij tegen hen:
'Hou ze niet tegen, want van hen is het koninkrijk van God'.
Hij omarmde en zegende hen.
( naar Marcus 10,13-16)

overweging bij dit zondags evangelie

Zo werkt een God van Liefde

De Farizeeën  hadden echtscheiding ter sprake gebracht.
In Jezus' tijd was een vrouw rechteloos, een man kon zijn vrouw letterlijk afschrijven: een brief en ze kon gaan.
Dat is niet Gods intentie, die mensen schiep voor elkaars geluk.
Een mens - legt Jezus uit - is geen wegwerp artikel.
Maar als mensen dan toch zo uit elkaar zijn geraakt dat het geen leven meer is samen? Wat dan?
Zijn deze mensen van wie hun huwelijk of relatie spaak loopt dan zondige mensen?
In elk geval niet in de ogen van Jezus, want Hij veroordeelt hen niet, Hij wijst alleen op Gods oorspronkelijke bedoeling;
Dat Hij ons heeft geschapen voor elkaar, want alleen is het geen leven, je hebt een medemens nodig.
Oordelen en veroordelen over scheidingen of relatiebreuken moeten wij dus ook niet doen, ook niet de kerk, want dan gaan we naast Jezus' Boodschap staan,
en gaat ze in tegen Gods barmhartigheid, kortom het is niet aan ons!
De bedoeling is dat mensen, in welke vorm van relatie dan ook, voor elkaar bestemd zijn en dat ware liefde uit de eeuwigheid voortkomt.
Vervolgens richt Marcus zijn blik op de moeders die met hun kinderen bij Jezus komen,
de leerlingen echter sturen die moeders met kinderen weg, Jezus heeft wel wat belangrijkers aan zijn hoofd, denken zij.
Als Jezus dat in de gaten krijgt wordt Hij boos, 'Laat die moeders toch met hun kinderen!' ( misschien waren dat ook wel alleenstaande moeders?)
Er is toch niets belangrijkers dan aandacht schenken aan deze kinderen ( die in die tijd ook rechteloos waren), de toekomst hangt van hen af.
Jezus ging  met de Farizeeën voortdurend de discussie aan over goed en kwaad, maar Jezus formuleerde geen nieuwe wetten,
maar Hij schaftte ook geen wetten af, wat Hij wel steeds deed is een lans breken voor de kwetsbare partij in het geding.
Nu eens waren dat de vrouwen, dan de melaatsen, de Samaritanen, de tollenaars of de uitgeslotenen.
Jezus zegt dus niet: echtscheiding kan niet, Hij zegt: vergeet het belang van de ander niet, laat hem of haar niet lichtzinnig in de steek;
denk aan de kwetsbaarheid van evt. kinderen.
Belangrijk is dat we er zijn voor elkaar!
( preken,be + embe)
***********************************************************************************************************************************

Franciscus van Assisi

Als gelovige vieren we deze heilige Franciscus op wereld dierendag 4 okt.
Toch zijn wij als gelovige niet de enigen die hem op die dag gedenken, ook de wereld viert op die dag Frans van Assisi.
Daarbij gaat het weliswaar niet zozeer om zijn heiligheid, als wel om zijn liefde voor de schepping.
Franciscus was een vriend van de dieren en van de natuur, hij liet een boom niet met wortel en al uitrukken,
zodat er nog een kans was dat hij opnieuw zou uitgroeien.
In elk tuintje moest er plaats zijn voor 'onkruid', want ook dat behoort tot Gods natuur, tot Gods schepping.
Het volk liep toen uit waar hij was, want hij was een andere Christus, en zoals van Christus gezegd wordt dat heel het volk aan zijn lippen hing,
dat Hij juist bij het volk, bij de gewone mensen aanhang had, en niet bij de machtigen, zo was dat ook bij Franciscus van Assisi.
*****************************************************************************************************************************

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.
Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.
Amen.

( H. Franciscus van Assisi 1182-1226)

 

Archief preken