Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor twintigste zondag door het jaar 14 en 15 augustus 2021

Preek van de week voor twintigste zondag door het jaar 14/15 augustus 2021


'Zoals Ik leef uit de Vader, die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die mijn brood eet, leven uit Mij.
Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid',
zei Jezus.
(naar Johannes 6,57-58)

overweging bij dit zondags evangelie


Waar leef je van? We hebben Jezus broodnodig!

De evangelie teksten die we nu al verschillende weken lezen, zijn van Johannes en komen steeds weer
op hetzelfde onderwerp terug, n.a.v. de broodvermenigvuldiging, n.l. brood en voedsel. Veel mensen werden
in Jezus' tijd aangetrokken door Hem door zijn omgang met armen, zieken en kansloze mensen, ook door zijn
vele goede daden en wonderen, maar ook door zijn woorden van liefde en vrede. Maar na de broodvermenig-
vuldiging werd die aantrekkingskracht voor velen minder, Jezus had dan wel een groot wonder verricht, door
meer dan vijfduizend mensen genoeg eten te geven van vijf broodjes en twee visjes, daarna vertelde Jezus
echter dingen die zijn toehoorders niet begrepen en niet aanvaarde. Zoals toen Hij zei, het Levende Brood te
zijn dat uit de hemel is neergedaald, maar dat kan toch niet dachten die mensen, Hij is toch maar de zoon van
Maria en Jozef de timmerman uit Nazareth? Hoe durft Hij zich dan de Zoon van de hemelse Vader te noemen
die Hem naar de wereld heeft gezonden als voedsel voor ons allemaal? Maar Jezus voegt daar nog aan toe:
'Ik ben dat hemelse brood! Ik ben het spirituele brood dat voedsel voor je geest is, en waarvan je kunt leven
en nog wel eeuwig leven, als je Mij 'eet en drinkt.''Ik bedoel daarmee: Mij helemaal in je binnenste toelaten en
opnemen, en je diepste wezen door Mij laten raken en bewerken, dan vind je het leven voor altijd.' 'Ik ben het
brood voor het leven', zegt Jezus, Hij doelt hier niet het letterlijk brood, nee, want Zijn brood is veel meer, het
is voedsel voor je geest en van het eeuwig leven. Het symbool van dat Levende Brood dat uit de hemel is neer-
gedaald, krijgen we in elke viering aangereikt, brood van liefde en vrede, en dat is Jezus zelf, Hij die ons gegeven
is door zijn en onze Vader, 'Blijf dit doen en denk ook aan Mij.' Als Jezus zich brood uit de hemel noemt, en zegt:
'Mijn vlees is voedsel en mijn bloed is drank', dan zijn dat weer beeldspraken die uit de Bijbel komen, en niet letter-
lijk zo bedoeld zijn. Wat Jezus eigenlijk hiermee bedoeld is dit:'Ik, mens van vlees en bloed, zoals Ik ben en zoals
Ik leef, wil Ik geestelijk voedsel voor jullie zijn, o.a.in de vorm van brood en wijn bedoelt voor iedereen die samen
vieren, zoals Ik dat symbool ook tastbaar hebt gemaakt tijdens Mijn Laatste Avondmaal, voor allemaal, samen met
mijn apostelen en andere vrienden en kennissen die erbij waren. Maar Mijn Woorden zijn ook waardevol als je zin-
vol door het leven wil gaan, en ook om te komen tot het ware leven, om kracht aan je te geven om het goede te doen
in je bestaan. Kortom Ik wil een bron van kracht voor iedereen zijn, en als je écht wil leven, verbind je dan als gelovige
met Mij en Mijn Goede Boodschap, Mijn 'brood' is heel belangrijk voor je geestelijke gezondheid.' Als we samen vieren;
kijken we naar wat Jezus deed, en luisteren we naar wat Hij ons zei, en in dat bezinnend samenzijn wil Hij het Levende
Brood voor ons zijn, om ons weer op kunnen laden met de spirit van zijn Geest, en ... het in ons dagelijks leven in de
praktijk te brengen. In onze wekelijkse vieringen zijn we op een heel bijzondere wijze verbonden met Jezus en met elkaar.
Wat is dat, Jezus helemaal tot je toe laten? Als we kijken naar zijn leven, heeft Hij zich als mens het Woord van God,
de Liefde, echt waar gemaakt en uitgevoerd, Hij is hèt symbool van het Levende Brood van Liefde en Vrede.
Zoals Johannes vermeld: Het Woord is vlees geworden!
( preken.be + Martien)
********************************************************************************************************

Brood


'Ik wil brood voor je zijn om jou ten volle te laten leven.'
Dat zegt Jezus ons in dit evangelie, Hij wil uit liefde zichzelf weggeven.

Mensen ergerden in zijn tijd aan Jezus, omdat Hij innerlijk voedsel wil zijn voor velen.
Ze begrepen niets van de honger die Hij wilde stillen, of van de pijn die Hij wilde helen.

Ook wij krijgen dit 'Levend Brood' aangereikt, het betekent kracht om op te staan,
verlangen om zoals Hij lief te hebben en moed om op Zijn weg door te gaan.

Jezus nodigt ons ook uit om brood te zijn voor elkaar.
Breken en delen voor en met anderen, dat schept 'eeuwig leven' voorwaar.
( uit: Even bezinnen)
*****************************************************************************

Maria ten hemelopneming


Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens,
die om het even waar dan ook wordt vergeten en over het hoofd gezien.
Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht.
Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht,
maar die bij zichzelf de hoop wakker houdt ooit als mens weer rechtop te komen.
Maria leeft in elke mens, die weigert zich neer te leggen in de angst,
maar blijft geloven in de woorden: vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.
Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
*************************************************************************

Weesgegroet


Weesgegroet Maria, vol van genade de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend
is Jezus het kind van uw schoot, Heilige Maria Moeder van God
bidt voor ons allen nu en tot in het uur van onze dood.
Amen.
********************************************************

Gebed tot Maria


Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van U verteld toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die U hebben aangeroepen, hebt verhoort.
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan.'
Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, laat ons niet alleen.

( Toon Hermans)

Archief preken