Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - vijfde zondag - 25 en 26 maart 2023

Veertigdagentijd - vijfde zondag


Bedroefd ging Jezus naar het graf van Lazarus, en Hij beval
dat ze de steen die voor het graf lag, zouden wegrollen.
Na een gebed riep Hij:'Lazarus, kom naar buiten!' En zo
gebeurde het.
(naar Johannes 11,38-44)

overweging bij dit zondags evangelie


Net zoals Lazarus wil Ik je doen opstaan - zegt God - en je
weer nieuwe hoop geven. Ik zal de steen die anderen voor je
hart hebben gelegd, helpen wegrollen. Ik zal je naar buiten
roepen, en je los maken om 'nieuw' te worden. Zo kun je al
een beetje proeven, van wat het betekent een 'paasmens'
te zijn. Nog twee weken - zegt God - en dan hoop Ik dat Ik
in jou mag verrijzen, en dat je Mij zult ontmoeten als Bron
van 'nieuw leven'. Ik heb je lief!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Rol de steen weg, wie in Mij gelooft, zal leven


Deze keer het derde evangelie van Johannes, eerst de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw
bij de put van Jacob waar het over dorst ging, toen over de blindgeboren man die naar de vijver van Siloam
ging om zijn ogen te wassen en weer kon zien dankzij Jezus, en nu staat Jezus deze keer bij het graf van
zijn vriend Lazarus. Zijn zussen Martha en Maria hadden Jezus gevraagd te komen toen hun broer ziek was,
om hem te helpen, maar Jezus was er niet meteen, toen Hij uit Betanië bij hun aankwam , was Lazarus al
overleden. Jezus was echt bevriend met hen, Martha, Maria en Lazarus. Jezus stond samen met de zussen
en vrienden te huilen bij het graf van zijn vriend, Jezus was ook een mens als wij, een mens met gevoel en die
zijn gevoelens uit, Jezus is een mens die ook ontroerd kan worden, door wat Hij ziet, hoort en meemaakt, een
mens die echt medelijden heeft met het verdriet van anderen. Jezus zegt:'Lazarus kom naar buiten', en geeft
de opdracht hem te ontdoen van de windels en doeken. 'Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, Ik
ben immers de verrijzenis en het leven.'Wat Lazarus overkwam, is ook ons leven, geboren worden, leven en sterven.
Wij als mens kunnen ook huilen om eigen verdriet, of het verdriet van anderen, we kunnen ook ontroerd raken door
mooie dingen maar ook verdrietige dingen, en medelijden hebben met anderen die pijn lijden, lichamelijk of geestelijk,
iemand met tegenslagen, en als iemand overleden is. We kunnen anderen helpen, als we meeleven met hen. Jezus zegt,
ook tegen ons:'Doe die steen weg', want er kan bij ons inderdaad ook een zware steen op ons hart liggen, een steen van
blijvende pijn, door het verlies van een dierbare, of de steen van het steeds meer inleveren door een ziekte.We kunnen
proberen, de steen bij die mensen proberen weg te rollen, zodat zij hun leven misschien weer op kunnen pakken. Dat
kunnen we doen recht uit ons hart, dan zijn we mensen naar Jezus' hart. Gelukkig zijn er mensen die als Jezus, mensen
zijn voor mensen in hun omgeving, die hun hart laten spreken. Jezus is het Levend Water, het Licht van de wereld,
en de Verrijzenis en het Leven!
(preken. be + Martien)
**********************************************************************************************************

Vriend Lazarus


Op weg naar Pasen, staan we deze keer stil bij het graf van Jezus'
vriend Lazarus. Jezus huilde bij het graf, Lazarus was al vier dagen
dood, en er was ook een groot verdriet bij zijn zusjes, Martha en Maria.
Toen de grafsteen was weggerold, riep Jezus naar Lazarus met luide stem:
'Kom naar buiten, Ik ben de verrijzenis en het leven.'En Lazarus kwam naar
buiten. Beste Jezus, U hebt Lazarus weer tot leven geroepen, U hebt armen
brood gegeven,lamme weer laten lopen, en de blinde man weer laten zien, U
hebt ook vrede gebracht in vele harten van mensen in nood. Schenk ons ook
de kracht en de moed, wanneer we zelf in de problemen zitten, en om mensen
te helpen om weer terug in hun leven te komen, met een hartelijk gebaar van U.
(Martien)
**********************************************************************

Geloven


Wij geloven, in de Boodschap van Jezus, in zijn woorden en daden,
in zijn trouw aan zijn hemelse Vader en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat Jezus, in God-met-ons gesproken heeft,
en ons lief en leed van dichtbij mee deelt, én met ons meevoelend
als Vriend in goede en minder goede dagen.

Wij geloven, in zijn Boodschap om één gemeenschap te zijn, en in
zijn spreken over Gods verband met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen van liefde en gedeeld leven, van
verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheid voor iedereen
op aarde.

Jezus bleef zijn idealen trouw, ook toen velen Hem afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood, waarmee ze Hem het zwijgen
wilden opleggen.

Wij geloven, dat zijn keuze voor de mensen, het belangrijkste was,
Hij ontzag zichzelf niet, om voor anderen een beter leven te geven,
en vrijheid mogelijk te maken, daarvoor leefde Jezus.

Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons een toekomst zal zijn,
als wij doen wat Jezus heeft voorgedaan.

Wij geloven, in een nieuwe hemel en aarde, waarin Jezus die ons
tot leven riep, voor ons allen vrede wil zijn.
************************************************************

Lazarus


Het verhaal van Lazarus, is een verrijzenis verhaal, waarin uw Zoon
ons duidelijk maakt, Heer, dat U 'leven' schenkt, wanneer mensen in
hun hart gestorven zijn, aan teleurstelling of intens verdriet. Als ik
het zelf niet meer zie zitten, of als een grote steen mijn hart afsluit,
wil dan vrienden op mijn weg zetten, Heer, die mij in uw naam 'leven'
aanreiken, en me weer hoop geven. En help mij Heer, om zelf af en toe
zo'n vriend voor anderen te zijn.
(Erwin Roosen)
**************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
het is zo erg als iemand dood gaat, we hebben verdriet,
al weten we dat hij of zij nu bij Jou is. Help ons om
elkaar niet los te laten, in dit leven en over de dood heen.

Archief preken