Kies uw kerk

Preek van de week

2015-05-14. Blijf niet staren maar stroop de mouwen op

Preek Hemelvaartsdag, B

 

Eerste lezing: Handelingen 11, 1-11

Evangelie: Marcus 16, 15-20

Het Hoogfeest van Hemelvaart is zeer nauw verbonden met het feest van Pasen en Pinksteren. Met zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden heeft Christus voor ons allen de weg geopend naar zijn Vader.

Zoals we in de eerste lezing hoorden ”?Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak over het rijk Gods. Hij sprak gij zult kracht ontvangen van de H. Geest die over U komt”?.
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. De leerlingen staarde gespannen naar de Hemel. In het Evangelie horen we hoe Jezus verschenen was aan zijn leerlingen. “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie van heel de schepping”?. In allebei de lezingen is het duidelijk dat de leerlingen een opdracht kregen, en dat die opdracht nog steeds elke dag onze opdracht is.

Ook wij staan wel eens vol bewondering te staren naar de hemel net zoals de leerlingen deden. De hemel met zon en maan en al zijn sterren heeft altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen. Duizenden jaren geleden keken de mensen naar de hemel om te weten te komen wanneer er gezaaid en geoogst moest worden.

De blik mag niet naar boven gericht blijven, ook dat gaf Jezus zijn leerlingen mee. En natuurlijk kun je naar de hemel blijven staren, en genieten van al dat moois in het heelal. Maar je staat met je benen op deze aarde en daar is werk aan de winkel.
Kijk om je heen en zie wat er gebeurt, met de natuur, met de mensen om je heen, die geen plek meer hebben op deze aarde, die dagelijks bij het in vallen van de nacht een plek moeten zoeken om de nacht door te komen. Die leven op deze aarde, en niet genoeg te eten hebben en sterven van de honger.
Degene die moeten vluchten omdat ze verjaagd worden van hun huis en haard. Die moeten toezien hoe hun dochters worden meegenomen door bruten. We kunnen blijven staren naar die hemel, maar het is beter om je heen te kijken.

Het verhaal van Hemelvaart is moeilijk, ongeloofwaardig, maar ook fantastisch. Jezus heeft zijn volgelingen de opdracht gegeven te verkondigen. Het is een opdracht die nu nog steeds klinkt, een taak die ieder van ons op zich kan nemen allemaal hebben we talenten gekregen die we kunnen inzetten voor onze aarde en de medemens. Je zou kunnen zeggen dat het Hemelvaartsfeest een Missiefeest is.

Blijf niet staren maar stroop de mouwen op en ga aan de slag. Gebruik je talenten ten goede die ieder van ons heeft gekregen.

 

Amen.

Afbeelding: De Ascension (1801)

Door: Benjamin West (1738-1820)

Olieverf op canvas

Afmetingen: 125,5 x 86,5 cm

Te bewonderen in het Denver Art Museum

Dit werk vertegenwoordigt Christus 'hemelvaart naar de hemel op een wolk, met vol ontzag kijkende figuren onder hem die in verbazing naar de scene gadeslaan. Het was een niet afgemaakt olieverfschets voor een schilderij dat nooit werd voltooid. Het schilderij maakte deel uit van een belangrijke opdracht die West ontvangen had van George III in 1779 voor het opknappen van de koninklijke kapel in Windsor Castle. West werkte, meer dan twintig jaar, aan het project, van een reeks Oude en Nieuwe Testament onderwerpen. Het invullen van achttien schilderijen, negen olie schetsen, en een aantal tekeningen.

Omdat de olieschetsen niet het uiteindelijke werk zijn, worden ze vaak gekenmerkt door een lossere, meer expressieve verfbehandeling.

Marcus 16, 15-20

Marcus 16, 15-20

Handelingen 1, 1-11

Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Marcus 16, 15-20

Verschijningen van Jezus
In die tijd sprak Jezus tot hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Archief preken