Kies uw kerk

Preek van de week

2021-01-10. Verantwoordelijkheid dragen.

        Preek Doop van de Heer 2021, B

Eerste lezing: Jesaja 55, 1-11

Evangelie: Marcus 1, 7-11

Iedereen van ons houdt wel van een feestje. Nu we door de coronamaatregelen geen feestelijke bijeenkomsten kunnen houden, voelen velen het gemis; zeker in de afgelopen kerst- en nieuwjaarsdagen.

Paus Franciscus riep de afgelopen jaren ons verschillende keren op tot een extra jaarlijks feestje. Hij vindt dat we jaarlijks onze doopdatum zouden mogen vieren. Elk viert zijn verjaardag, de dag waarop we het levenslicht zagen. De Paus vindt ook dat we onze doopdatum kunnen vieren. Een vraag? Kunt u nu onmiddellijk zeggen wanneer u gedoopt bent? Als u ”Nee zegt”, dan behoort u tot de grote meerderheid.


De dag van ons doopsel, is eigenlijk de verjaardag dat we in onze Kerk werden opgenomen. Het is de dag dat ik naast mijn familie, in de grote Christelijke familie werd opgenomen. Voor mij is dat: Paaszaterdag, 5 april 1958, in de Verrijzenis kerk te Hilversum!


Wij vieren vandaag dat Jezus in het openbaar begint op te treden. We weten niets over de feitelijke gang van zaken. Belangrijker is dat Marcus aangeeft wat in zijn visie het verschijnen van Jezus op het toneel van de geschiedenis betekent. Het begin van het optreden van Jezus is dat Hij iets ondergaat, iets ontvangt, niet dat Hij iets doet. Voor dit ontvangen gebruikt Marcus zes beelden.

Mattheus 2, 01-12

Mattheus 2, 01-12

  1. Jezus gaat het water in komt weer omhoog. Dit herinnert ons aan Mozes en aan het verhaal van de uittocht van het volk uit Egypte naar de vrijheid toe. Jezus maakt dus deel uit van een bevrijdingsbeweging.
  2. De hemel scheurt open. De geslotenheid van de aarde en de tijd wordt tenietgedaan. Jezus zal blinden doen zien, gevangenen bevrijden, een licht zijn voor alle volken.
  3. Jezus ontvangt de Geest. De Geest, de Adem van God, schept verbondenheid tussen God en mens, en tussen mens en mens.
  4. De Geest daalt over hem neer zoals een duif. Niet dus zoals een roofvogel of een ander roofdier. Jezus zal een man van trouw en vrede zijn.
  5. Dan is er de stem die hem 'mijn zoon' noemt. Jezus vertegenwoordigt God - 'Wie Mij heeft gezien, heeft de vader gezien', zegt Jezus.
  6. Tenslotte: 'geliefde'. Dat woord wordt in het Oude Testament alleen van Isaak gezegd, die door Abraham op een altaar wordt gelegd om geofferd te worden. Jezus echter, gaat door de dood heen naar het leven.


Om te besluiten. Ook tot ons wordt gezegd dat wij beeld en vertegenwoordiger, kind, zoon, dochter zijn van God en dat God van ons houdt. Vanuit die belofte durven we de wereld aan en mogen we jaarlijks de verjaardag van ons doopsel vieren. Zo durven we samen verantwoordelijkheid te dragen voor onszelf en voor anderen.

 

          Amen

Afbeelding: Baptism of Christ

Schilder: Paolo Farinati (1524-1606)
          Techniek: olieverf op paneel
          Datum: ca. 1510-1520
          Te bezichtigen in: De doopkapel van de kathedraal van Verona

Jesaja 55, 1-11

Het eeuwig verbond

Kom, wie dorst heeft, hier is water; en allen die geen geld hebt, kom, koop koren en eet zonder geld, en drink wijn en melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld aan wat geen rood is, en loon aan iets dat niet verzadigt? Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Buig uw oor en kom naar Mij, luister en u zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen. Zie, hem had Ik tot getuige voor de volken aangesteld, tot vorst en gebieder over de volksstammen. Zie, een volk dat u niet kent roept u op, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de heer uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend. Zoek de heer, nu Hij te vinden is, roep Hem aan: Hij is dichtbij. De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de heer, die zich over hem ontfermen zal; naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen – godsspraak van de heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

Evangelie: Lucas 2, 16-21

Hij kondigde aan: ‘Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in wie Ik vreugde vind’.

Archief preken