Kies uw kerk

Preek van de week

2017-01-22. Een multireligieuze en -culturele samenleving

        Preek 3de zondag van het jaar, A

Eerste lezing: Jesaja 8, 23b - 9, 3

Evangelie: Matteüs 4, 12-23

Al eeuwen is Nederland een vergaarbak en vluchtoord geweest voor diverse groepen mensen. Mensen die om religieuze of economische redenen naar ons land zijn gevlucht. Steeds hebben al deze vluchtelingen een nieuw thuis kunnen vinden in de Lage Landen. Misschien zijn u of ik zelf wel directe afstammelingen van mensen die eertijds gevlucht zijn.
Niets nieuws dus. Wat wel nieuw is, dat wij nu in deze tijd ermee moeten leren omgaan.

Christenen hebben steeds moeten en mogen leven in een multireligieuze en -culturele samenleving. Ook al ten tijden van Jezus en vlak daarna waren er diverse plaatsen aan te wijzen die een smeltkroes waren van een diverse samenleving. Sporen daarvan lezen we vandaag in het evangelie. Laten we samen daarnaar op zoek gaan.

Jezus gaat in de beschrijving van Matteüs naar Galilea, het grensgebied van Zabulon en Naftali. De letterlijke betekenis van de naam ‘Galilea’ is: ‘mengelmoes’, ‘draaikolk van volkeren’. Matteüs spreekt dus over een zogenaamd multireligieus, multicultureel gebied. Een land waar Joden en Christenen, zowel niet of anders gelovigen woonden. Mensen die samen leven van niet één, maar van meerdere religies en culturen.

Het is op deze plaats waar de christengemeente van Matteüs woont. Matteüs moet rekening houden met de kwetsbaarheid van zijn gemeente, want onderdrukking en vervolging liggen altijd op de loer. Het is juist deze smeltkroes, deze multireligieuze en -culturele samenleving die Matteüs de bakermat van het Licht noemt. Niet het centrum van het land Judea en Jeruzalem, maar in de marge van het land begint het Gods Licht te schijnen.
Waarom?

Matteus. 4, 12-23

Matteus. 4, 12-23

Dat horen we een stukje verder in het evangelie. Het is vanuit deze multireligieuze en -culturele samenleving dat Jezus zijn leerlingen kiest. En deze mensen worden navolgers van Jezus, omdat Jezus hen persoonlijk roept en wegleidt bij hun dagelijkse arbeid.

Ook wij wonen nu in een multireligieuze en -culturele samenleving, net als de eerste christenen waar Matteüs zorg voor had. In die samenleving was het mogelijk de stem van Jezus te horen en zo een nieuw licht te doen opgaan. Gaat het ook ons lukken om hier op deze plaats ‘Ja’ te zeggen tegen Jezus en waar we wonen een nieuw licht te laten opgaan van persoonlijk geloof in Jezus? Wat het antwoord ook is, het antwoord is nu aan ons!

 

Amen.

Afbeelding: Roeping van Petrus en zijn broer Andreas.

       Techniek: mozaïek

Datum: 06e eeuw

Te bewonderen in: Basiliek van, San Apollinare Nuovo, Ravenna Italië

Op elke helft staan twee mensen. Op de rechter helft Jezus met achter zich -in het wit- een dienaar, om te onderstrepen hoe verheven Jezus is. Op de linker helft Petrus en Andreas in een bootje; Andreas zit en roeit, Petrus staat en haalt het visnet op.

Jezus is herkenbaar aan zijn kruisnimbus. Hij draagt een purperen bovenkleed. Dat was indertijd slechts voorbehouden aan de hoogste vorsten. Zijn linkerhand houdt Hij verborgen in de plooi van zijn gewaad. Zo lieten keizers zich afbeelden. Om Jezus’ majesteitelijke karakter nog meer te onderstrepen heeft de kunstenaar in de kruisnimbus kostbare edelstenen afgebeeld. Hier staat een machtig vorst.

Petrus is herkenbaar aan zijn witte, rondgeschoren haren. Andreas aan zijn verwarde haardos. Zij zijn gekleed in korte tunica’s. Petrus hanteert het visnet, Andreas de roeiriemen. Mooi hoe Petrus en Andrea’s ogen zichtbaar zijn en naar Jezus kijken en niet naar hun handen. Ze hebben geen aandacht voor de vangst in hun net. Drukt hun gelaatsuitdrukking verbazing uit? De machtigste heerser komt naar hen toe. Naar hen, gewone volkse vissers. Het zijn de zegenende uitnodigende hand van Jezus die de verbinding vormt tussen de vorstelijke wereld van Jezus en de wereld van de gewone werklui. Die hand reikt juist tot boven de plecht van hun bootje en het uiteinde van het visnet. En alsof dat al niet adembenemend genoeg is, nodigt Jezus ze uit naar zijn kant te komen en zich bij Hem aan te sluiten. Met de woorden: “Ik zal vissers van mensen van jullie maken”?.

Jesaja 8, 23b - 9, 3

       

Een helder licht
In vroeger tijd is er onteer gebracht over het land van Zebulon en Naftali maar in de toekomst zal eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van de heidenen.
Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.

Evangelie: Matteüs. 4, 12-23

       

Begin van Jezus’ verkondiging in Galilea
Toen Hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam Hij de wijk naar Galilea. Met voorbijgaan van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is:


Land van Zebulon en land van Naftali,
aan de weg naar zee,
aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen!
Het volk dat in duisternis zit
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.


Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’

Roeping van enkele vissers
Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers - Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas - het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. Hij sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.

Een grote menigte volgt Hem
Hij trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.

Archief preken