Kies uw kerk

Preek van de week

2022-11-27. Uitnodigen en bemoedigen

1ste zondag van de advent, A

          Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5
          Evangelie: Mattheus 24, 37-44

Hoe ging het eigenlijk toe ‘in de dagen van Noach’? Als je daarvoor het boek Genesis opent, lezen wij dat: ‘De zonen van God zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Daardoor leefden er reuzen op aarde, befaamde geweldenaars van de oude tijd’.

Een wonderlijk verhaal, zou je zeggen, maar wat ermee bedoeld wordt, is dat mensen geen onderscheid meer wisten te maken tussen hun eigen levenssfeer en die van God. Ze kenden hun plaats niet en omdat zij die twee werelden met elkaar vermengden, ontstaat er geweld.

‘Zoals het was in de dagen van Noach: de mensen aten en dronken, huwden en werden uitgehuwelijkt’. In die paar woorden wordt een wereld getekend waarvan wij nu zouden zeggen dat zij ‘maakbaar is’. Tegelijkertijd hoor je erin dat alles haar of zijn eigen gang gaat. Dat er niet meer hoeft te worden stilgestaan of nagedacht om die dodende cirkelgang te verbreken. Het is een wereld die ‘doordraait’. Mensen gaan zozeer op in wat voor hen vanzelfsprekend is, dat zij de dreigende ondergang niet zien aankomen en toch gebeurt dat. Niet als gevolg van Gods ingrijpen, maar als direct gevolg van hun manier van leven, die leidt namelijk tot chaos en ondergang…

Daarom roept Jezus op tot waakzaamheid omdat de mensenzoon komt op een uur dat wij het niet verwachten! Dat betekent dat wij weer oplettend moeten zijn om de tekenen van de tijd, op het doorbreken van de dodende cirkelgang. Dan kan er een scheiding der geesten plaats vinden tussen hen die ‘zien’ en mensen die genoegen nemen met de voortgang van het vanzelfsprekende! Geweld tussen volkeren, uitbuiting van arme en onderdrukte mensen, maakt hen tot heersers en slaven, tot mensen van geweld die niet meer weten te onderscheiden waar het op aan komt in onze wereld. 

Mattheus 24, 37-44

Mattheus 24, 37-44

Jesaja roept dat vandaag op een bijzondere manier bij ons wakker als hij zegt dat oorlogstuig omgesmeed moet worden tot instrument van gerechtigheid en vrede tussen de mensen. Het gaat om een nieuwe wereld die komen moet waar plaats is voor allen en toekomst voor hen die klein gehouden worden.
Alle volken zullen optrekken naar Sion, hun ogen weer richten op de werkelijke bedoeling van onze aarde die een woonplaats voor allen moet worden.

Om te besluiten.
 De grote richtingwijzer naar die nieuwe wereld is de Wet, dat boek met de verhalen en getuigenissen van mensen over een nieuwe en andere wereld: ‘daar weten ze de route van de vrede’.

Elk mens verlangt diep in zijn hart naar vrede op aarde en gelijkwaardigheid van mensen, naar een gave en vredige wereld. Voor dat toekomstperspectief maken wij in deze tijd van de Advent ruimte in ons hart en in ons denken. Durven wij nog te dromen van een nieuwe wereld en ernaar te verlangen of zijn wij afgestompt zoals de mensen in de dagen van Noach?

Laten wij onze levensgang omkeren en de nieuwe dageraad verwachten, elke dag! Laten we elkaar tot die dag uitnodigen en bemoedigen.

 

          Amen.

Fresco: Gebed op de olijfberg.

Door: Fra Angelico (ca. 1395 - 1455)
          Datum : ca. 1450
          Techniek: op de natte wanden in de cellen van de fraters
          Locatie klooster San Marco,.Florance, Italy


We bevinden ons in het voormalige dominicaner klooster San Marco, even buiten Florence. Indertijd heeft de monnik Fra Angelico elke cel voorzien van een afbeelding uit het evangelie. We staan in de cel met een voorstelling van Jezus’ gebed in Gethsemani, de Hof van Olijven.

De fresco toont links vooraan de apostel Jacobus, in het midden Johannes en rechts Petrus. De gele aureool om hun hoofden geeft hun heiligheid aan. Tevens staan hier hun namen vermeld. Aan de rechterzijde, de vrouwelijke kant, emotionele zijde van de afbeelding, zien we Maria, waarschijnlijk Magdalena, dus niet de moeder van Jezus, en rechts Martha haar zus. Martha is de vrouw van de dode Lazarus, die Jezus weer opwekt uit de dood.
Jezus, linksboven, krijgt de beker of kelk voorgehouden door de engel. Het staat symbool voor de wil van God de Vader.

De vorm van het huisje is een kopie van de kloostercel waarin deze afbeelding is aangebracht. Op deze manier wordt de monnik die er woont, herinnerd aan de waarde van gebed. Het is een vorm van meeleven met Jezus. Het is waken en wakker blijven, en gedurig Jezus voor ogen houden.

Op de voorgrond zien we de leerlingen die Hij naar dit intieme moment had meegenomen: Petrus, Jacobus en Johannes. Ze zijn in slaap gevallen, hoewel Hij hun uitdrukkelijk gevraagd had met Hem te bidden en te waken.

Jesaja 2, 1-5

Bedevaart naar Jeruzalem
De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe; en zij zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer.’ Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.

Evangelie:Mattheus 24, 37-44

De komst van de Mensenzoon
Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.

Archief preken