Kies uw kerk

Preek van de week

2020-02-02. Opdracht van de Heer

Preek Opdracht van de Heer, A

          Eerste lezing: Maleachi 3, 1-4
          Evangelie: Lucas 2, 22-40

De preek niet mogen ontvangen.

Lucas 2, 22-40

Lucas 2, 22-40

Amen.

Afbeelding: De presentatie in de tempel.

Door: Rembrandt (ca. 1606 - 1669)
          Afmetingen: 122 x 103 cm
          Techniek: Olieverf op doek
          Datum: 1669
          Te bewonderen in: Nationalmuseum, Stockholm


Toen de baby Jezus in de tempel werd grootgebracht, herkenden alleen Simeon en Hanna de Heiland. Volgens Openbaring zou Simeon niet sterven voordat hij het kind zag. Gericht op de psychologische interactie tussen de blinde Simeon en het kleine kind, krijgt het schilderij een diep algemeen menselijk karakter. Het schilderij wordt beschouwd als het laatste werk van Rembrandt dat bij zijn dood onafgewerkt in het atelier is achtergelaten. De brede penseelstreken, de donkere ondergrond en de dik aangebrachte kleur zijn kenmerkend voor Rembrandts late beeldtaal.

Maleachi 3, 1-4

De dag van de heer
Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, Hij komt - zegt de heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en loutert Hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de heer weer hun offergaven brengen zoals het hoort. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de heer bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren.

Evangelie: Lucas 2, 22-40

Jezus in de tempel. Simeon en Hanna
Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: ‘Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan;  want mijn ogen hebben uw heil gezien,  dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,  een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.’  Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd.  Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: ‘Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn  - ook door uw ziel zal een zwaard gaan - en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’ Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd.

Archief preken