Kies uw kerk

Preek van de week

2017-05-25. Een mooie wereld

        Overweging Hemelvaartsdag, A

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 1, 1-11

Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Om Hemelvaart echt te begrijpen moeten we teruggaan naar Pasen. Niemand heeft toen de verrijzenis gezien. Er was alleen maar een leeg graf. De boodschap die de volgelingen meekregen was: Jezus is niet dood, Hij leeft.
Jezus bevestigde dat inzicht door in de veertig dagen die op zijn opstanding volgden, op velerlei wijzen aan zijn leerlingen te verschijnen. Het verbaast mij, en wellicht ook u, dat hoewel ze Hem zo van nabij hadden meegemaakt, ze Hem bij de verschijningen niet steeds onmiddellijk herkenden. Hoewel Hij de wonden van zijn kruisdood nog zichtbaar droeg, was zijn hele verschijning toch anders geworden, vergeleken met vóór zijn sterven. Hemelvaart wil zeggen: Jezus eindigt waar Hij begon: bij God.

Het verhaal van de Hemelvaart van Jezus is niet een verslag van iemand die de dampkring doorboort. Wij hoeven de hemel trouwens niet boven ons hoofd te zoeken, ook al is dit een mooi beeld. Lucas schrijft met woorden en beelden uit die tijd. Wat hij wil zeggen is, dat Jezus, een mens zoals wij, bij de Vader is. Op de hoe- en wat vragen blijft Lucas het antwoord schuldig. Jezus zetelt aan de rechterhand van de Vader. Ook al zo’n beeld dat ons meteen een voorstelling geeft. Alles in dit verhaal geeft ons een schitterend visioen, een beeld om vast te houden.

Tijdens zijn aardse leven was de werkzaamheid van Jezus beperkt tot een kleine groep leerlingen, in een kleine streek in een beperkte tijd. Door zijn hemelvaart wordt die beperking opgeheven, zodat Hij aanwezig kan zijn bij iedereen. Want Hij die zichtbaar was voor enkelen, wordt nu onzichtbaar voor velen. Nu gaat het over alles en allen.

Zo horen we in het evangelie: ‘Mij is de macht gegeven in de hemel en op aarde’. En dan kijk ik rond en lees ik de uitgaven van Amnesty International hoe regeringen en machten tekeer gaan tegen kleine mensen, en dan denk ik bij mijzelf: ‘Mij is alle macht gegeven?’ Dat is mijn ervaring niet op dit moment. Mijn ervaring is dat dictators, multinationals, groot industriëlen en legers macht hebben, maar niet Jezus. Er lijkt een kloof te bestaan tussen de lezingen van vandaag en onze werkelijkheid, dag in dag uit.

Wij staan vandaag onder de wolk, letterlijk, wij kijken naar boven en de Heer is verdwenen met zijn ‘macht en majesteit’. De machten van deze aarde gaan tekeer, zoals altijd. Wij zitten in de mist. Alles wat wij geloofden en waarin we vertrouwen hadden, hangt in de lucht. Ons bestaan dreigt ineen te storten. Dat is een levensgevoel van mensen. Voor zulke mensen, is dit evangelie geschreven. Er is hoop.

Mattheus 28, 16-20

Mattheus 28, 16-20

Jezus treedt in het verborgene en zo er al macht aan Hem gegeven is, dan wordt die macht gekend achter de wolk. Wij leven nog in een tijdperk van gevangenschap en slavernij. Wij zijn maar al te vaak slachtoffer. Ik hoef u de landen en plaatsen niet te noemen, Wat zouden wij graag vandaag met Jezus achter die wolk willen kijken om te weten wat de werkelijke betekenis is van “Mij is alle macht gegeven”?. Alleen wij zijn nog van deze wereld en niet in het Koninkrijk van God. Wij kijken met een andere bril.
Zo lijken kunstenaars ook naar de wereld te kijken, met een geheel eigen bril, zoals enkele parochianen en pastores die deze maand hun visie neerleggen in de expositie in deze kerk. Loopt u dadelijk maar eens langs die schilderijen en kijk maar eens hoe zij ondanks dat ‘moeder en kind - geborgenheid’’ het thema is, ook hemelvaart laten aanschouwen. Een nieuw begin, hoop, vertrouwen, innerlijke rust, Goddelijk.

Als Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven”?, dan denk ik dat Hij bedoelt: Nu ben ik werkelijk mezelf; nu ben ik werkelijk helemaal in vrijheid. Ik kan zijn wie ik ben en waartoe ik geroepen ben. De expositie lijkt dat ook uit te beelden. Laten we dat allen gaan doen met onze (verborgen) talenten en krachten om onszelf te zijn en ons thuis te voelen en ook voor die ander met een openhart naar elkaar toe, dan trekt die mist op. Dan zal de wereld anders, mooier worden en wordt die hoop werkelijkheid.

 

Amen.

Afbeelding: Christus op de berg van Galilea

Schilder:Duccio di Buoninsegna (ca 1255-1318)

Datum: 1308 - 1311

Tempera op hout, 36.5 ?? 47.5 cm

Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italië

De verschijning op de berg in Galilea is eenvoudig en kaal en beschrijvende details worden bewust weggelaten: Christus toewijzing aan de apostelen met de taak van het geloof te verspreiden (de boeken die twee van de discipelen vasthouden zijn een herinnering van de prediking) en niets moet de aandacht afleiden van zijn woorden.

Handelingen 1, 1-11

Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Opdracht in Galilea
De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

Archief preken