Kies uw kerk

Preek van de week

2015-12-31. Voor altijd geborgen

        Preek Moeder Gods, C

Eerste lezing: Numeri 6, 22-27

Evangelie: Lucas 2, 16-21

Er is grote haast in het evangelie. De herders haastten zich naar Bethlehem en vonden het pas geboren kind in een kribbe. Waar ook een kind geboren wordt, zien we mensen zich haasten. De ouders om de verloskundige te bellen, of om naar het ziekenhuis te gaan. De aankomende grootouders om de jongst geborene in de familie op te nemen. Vroeger was er grote haast om het kind te dopen, om het op te nemen in de kerkgemeenschap, maar vooral om het zo snel als mogelijk toe te wijden aan God.

Die grote haast is er niet meer, om het kind te dopen, om het aan God toe te wijden. Gelukkig, de kindersterfte in ons land is laag, dus de ouders hebben de tijd om zich voor te bereiden. Dat doen ze ook. Vaak vol enthousiasme. De voorbereidende doopavond wordt bezocht, een boekje gemaakt, teksten en liederen gekozen. “Het moet allemaal wel heel modern zijn hoor pastor, niet zo van dat ouderwetse”?, wordt er veelal in je oor gefluisterd. En dan op de doopdag wordt de dopeling voorgesteld aan de gemeenschap, in de oude kantendoopjurk waarin al vele generaties gedoopt zijn. ‘Wij zijn modern pastor, niet zo dat ouderwetse’, klinkt dan nog even na in mijn oren en ik glimlach. Van harte wordt ook dit kind opgenomen in een eeuwenoude traditie op verzoek van moderne ouders!

Mensen verlangen naar heiliging, naar geborgenheid, naar opgenomen worden. Is het in de Joodse gemeenschap voor de man door de besnijdenis, in onze cultuur is dat door de doop. Door de doop toegewijd, toevertrouwd aan God. Dat jouw naam geschreven mag staan in de palm van Zijn hand en dat niets je daaruit kan laten vallen.

Het is een wens voor een nieuw leven, maar het kan even goed een wens zijn voor een nieuw levensjaar, of een nieuw kalenderjaar. Zo mag ook de zegenwens van Numeri verstaan worden. Een zegen over je hele leven, een zegen over dit jaar, een zegen voor deze dag, een zegen om met u mee te gaan, een jaar lang:

 

‘De Heer zegene u en Hij behoede u,
        De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
        De heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.’

 

Amen

Afbeelding: Nativity (Kertmis)

        Schilder: Luigi Benfatto (1551-1611) Italiaan
        olie op doek  (142 x 188 cm)
        Privécollectie.

Lucas 2, 16-21

Lucas 2, 16-21

Numeri 6, 22-27

        De priesterzegen
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: “Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”? Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’

Evangelie: Lucas 2, 16-21

        Geboorte van Jezus
Haastig gingen de herders erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met wat hun was gezegd.

Naamgeving van Jezus
Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Archief preken