Kies uw kerk

Preek van de week

2023-07-16. Spirituele zoektocht

Preek 15de zondag van het jaar, A

          
Eerste lezing: Jesaja 55, 10-11
          Evangelie: Matteüs 13,1-23

Hoe is zo'n grote oogst mogelijk? Een Palestijnse akker gaf op zijn best een negenvoudige oogst. Maar een dertig-, zestig- ,zelfs honderdvoudige oogst, die mocht je nooit verwachten. Te meer niet gezien het feit dat je er zeker van kon zijn, dat een deel van het zaad op de weg viel en opgegeten werd door de vogels. Een ander deel viel op rotsgrond en maakte nauwelijks wortel. Weer een ander deel valt tussen onkruid, distels, en verstikt. Hoe is zo'n grote oogst mogelijk?

In deze parabel bespreekt Jezus vier oertypes van mensen. Zij die horen maar niet begrijpen; zij die het woord van God opnemen, maar bij beproevingen in de steek laten; mensen waarbij het woord verstikt wordt door rijkdom, of juist door de dagelijkse zorgen; en tenslotte zij die het woord horen en begrijpen.

Wat is trouwens die oogst? In het Nieuwe Testament is de oogst altijd het Koninkrijk van God. Dat is een moeilijk te omschrijven begrip. Het is een toestand waarin Gods Liefde werkelijk zich kan doorzetten, omdat mensen Hem ontvangen. Het is een tijd van gerechtigheid en vrede, waarin ieder mens recht wordt gedaan. Een leven waarin alle relaties van mensen onderling en van iedere mens met God recht zijn. Er communicatie is over en weer, een tijd waarin de dood niet meer heerst, de eersten de laatsten en de laatsten de eersten zijn!

Mattheus 13, 1-23

Mattheus 13, 1-23

Wat zou in onze tijd die goede grond kunnen zijn? De parabel zelf suggereert ons wat goede grond kan zijn. De parabel zou je ook kunnen lezen als een spirituele zoektocht. In onze tijd treffen we talloze mensen aan die op zoek zijn naar een goede oogst. Zij hopen op te bloeien als mens; zij hopen zich te verwerkelijken, zichzelf te worden, authentiek te zijn. Helemaal open te gaan, zichzelf tot gehele vervulling te brengen: dertigvoudig, zestigvoudig, ja honderdvoudig te oogsten.

We mogen ons op de weg begeven van onze zelfontplooiing, maar deze moet in de christelijke optiek wel wijken als anderen een beroep op ons doen, of als door hen God een beroep op ons doet. Uiteindelijk ben niet jij de heer van de geschiedenis en het leven, maar God! Het Rijk van God breekt aan, als je bereid bent je eigen zelfontplooiing, je eigen oogst in materiële en spirituele zin op te geven ten bate van dit Rijk. Wanneer je bereid bent je eigen 'ik' te openen voor wat meer is dan jijzelf. Dan pas breekt de echte oogst dertig-, zestig-, honderdvoudig door.

Om te besluiten. We leven in een tijd waarin religie deels weer terugkomt, spiritualiteit bij sommigen hoge ogen gooit, meditatie in is. Maar dit alles blijft vaak hangen binnen de grenzen van het individu, binnen in de koepel van jezelf. Als we echter onszelf uitzaaien, niet zo gericht zijn op onze eigen oogst, eigen ontwikkeling en eigen zelfwording, dan zullen we ontdekken, dat ons een oogst geschonken wordt -samen met anderen- die onze verwachtingen overtreft en verandert.

          Amen

Jesaja 55, 10-11

Het eeuwig verbond
Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

Evangelie: Matteüs 13, 1-23

Gelijkenis van een zaaier
Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en Hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen, dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen: ‘Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad, en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig. Wie oren heeft, moet horen.’ De leerlingen kwamen Hem vragen: ‘Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?’ Hij gaf hun ten antwoord: ‘Jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Hierom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard; met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien, en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want Ik verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik; als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort; maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord, en hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt en die draagt dan vrucht: de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig, weer een ander dertigvoudig.’

Archief preken