Kies uw kerk

Preek van de week

2023-04-30. Wat is onze roeping

4de zondag van Pasen 2023, A

          
Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 2, 14a. 36-41
          Evangelie: Johannes 10, 1-10

Uit de evangeliën hebben we Jezus leren kennen als iemand die midden tussen de mensen staat, hun noden verstaat en opkomt voor de meest kwetsbaren. Hij aarzelde ook niet om tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën in het geweer te komen, waar zij hun macht misbruiken en mensen onnodige lasten oplegden.

Jezus gebruikt het beeld van de deur en de Goede herder niet zonder reden. Aan dit evangelie gaat onmiddellijk vooraf de genezing van de blindgeborene, die buitengesloten wordt, geëxcommuniceerd, de deur werd voor hem dicht gegooid. En nu zegt Jezus: Ik ben de deur. Wie door mij in- en uitgaat, vindt leven en vrede.

Ik ben de goede herder. De schapen luisteren naar mijn stem. Die kennen ze. Horen zij een andere stem, dan zullen ze die niet volgen, ja zelfs wegvluchten. Een goede herder biedt veiligheid, geborgenheid en beschutting aan zijn kudde. Een die ze niet kennen, niet herkennen, van hem vreest de kudde dat die niet staat pal voor het leven van de kudde, hen niet beschermt.

 Instinctief voelt een gemeenschap aan, aan wie zij haar vertrouwen geven kan. Namelijk daar waar gesproken wordt in de geest van het evangelie, in de geest van Jezus. Daar, waar haar een weg gewezen wordt die de gemeenschap vormt en versterkt. Daar, waar de gemeenschap in haar zorg voorop staat, zijn lief en leed, zijn hoop en verwachting deel met elkaar.

Johannes 10, 1-10

Johannes 10, 1-10

Niet alleen een mens is kwetsbaar, ook een gemeenschap is kwetsbaar. Het beeld van de Herder roept ook de gedachte op dat Hij in ons midden is, heel nabij, heel begaan en bewogen, wetend wat onder ons leeft en wat ons deert. Maar de twijfel kan binnensluipen of de Herder wel in ons midden is of niet. Namelijk als zij zich niet gesteund, bemoedigd en gedragen voelen door degenen, die voor hen aangesteld zijn. Waar de inspiratie ontbreekt, raakt de kudde, de gemeenschap verdwaalt, loopt ze gevaar uiteen te vallen. Waar gesproken wordt vanuit de Geest, daar vliegen de vonken ervan af en groeit de Kerk spectaculair. Nadat Petrus gesproken had, lieten 3000 mensen zich dopen, hoorden we!

Om te besluiten. Deze zondag heet roepingenzondag. Wat vandaag de dag onze roeping is? Elkaar vasthouden en mét elkaar vasthouden aan het woord van de Goede Herder. Luisteren door alle ruis heen, Zijn stem leren onderscheiden en die volgen. Ons niet laten verlammen door opgedane teleurstellingen, door gebrek aan steun. Geef de hoop en het geloof niet op want, zo zegt Jezus ons vandaag: “Ik ben gekomen, opdat je leven zou bezitten en wel in overvloed.”

          Amen.

Preekstoel: De herder met zijn schapen

Te bezichtigen in: St Gorgoniuskerk, Hoegaarden, België

Handelingen van de apostelen 2, 14a.36-41

Toespraak van Petrus
Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: 'Gij allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden.
Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekrui­sigd hebt.' Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: 'Wat moeten we doen, mannen broeders?' Petrus gaf hun ten antwoord: 'Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvan­gen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal.' Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: 'Redt u uit dit ontaarde geslacht.' Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Johannes 10, 1-10

De Herder en zijn schapen
Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’ In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had. Jezus ging dus verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden.  Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed

Archief preken