Kies uw kerk

Preek van de week

2021-09-12. Samen op weg met HART, HOOFD, HANDEN

Preek 23ste zondag van het jaar, B

          Eerste lezing: Jesaja 50, 5-9a
          Tweede lezing: Brief Jakobus 2, 14-18
          
Evangelie: Marcus 7, 31-37

Startviering 12 september 2021

Startviering 12 september 2021

Startviering 12 september 2021

Startviering 12 september 2021

Hart

Leven met het hart van een ander kan zowel letterlijk als figuurlijk. Gelukkig is het nu mogelijk om de ene mens, het hart van een andere mens te geven. Dit is leven gevend… Maar ook op een andere manier kunnen wij leven gevend zijn voor elkaar. Het is een mooie manier, maar niet eenvoudig. Durf ik mijzelf ten opzichte van jou kwetsbaar op te stellen, trouw te zijn ook al vraagt dit veel van mij?  Een gemeenschap wordt krachtig als zij zichzelf kwetsbaar durft op te stellen. De kwetsbaarheid die een gemeenschap laat zien, is de spiegel van de kwetsbaarheid die elk van ons heeft. Hoe groter de kwetsbaarheid, des te groter de aantrekkingskracht.

Handen


In ons Nederlands taalgebruik hebben we verschillende gezegdes: ‘Geen woorden, maar daden’ en ‘Praatjes vullen geen gaatjes’. Beide gezegdes nodigen ons uit om daadwerkelijk in actie te komen. De brief van de apostel Jacobus doet hetzelfde. ‘Je kunt wel zeggen dat je in Jezus gelooft en een volgeling van Hem bent, maar als ik dat niet zie, niet merk en niet hoor, dan heeft dat geen zin. De brief en ook deze viering is een uitnodiging om te doen waar we al vele eeuwen goed in zijn: caritas. De hulp aan de naaste, een luisterend oor, een helpende hand. Juist deze periode nodigt ons nog meer uit dan anders om de handen uit de mouwen te steken. Niet groots, maar klein en draagbaar. Hoe mooi zou het zijn als op een dag een buurvrouw of -man aan klopt en zegt: “Je hebt iets bijzonders, je doet zoveel voor anderen, je hebt altijd een luisterend oor, waar komt dat vandaan?”. En jij kunt antwoorden: “Jezus is mijn voorbeeld, mijn inspiratie. Als je wilt kan ik je daar iets over vertellen en kom eens met me mee”.

Hart, Hoofd en Handen

Hart, Hoofd en Handen

Hoofd

Als je vandaag aan mensen de vraag zou stellen wie Jezus is dan krijg je antwoorden als: Dat Hij de stichter is van het Christendom. Anderen zullen Hem een goed voorbeeld vinden, of een wijze prediker. Weer anderen vinden Jezus een wereldverbeteraar. Misschien zelfs wel een boodschapper van God. Hoewel ook deze omschrijvingen niet heel negatief zijn, wil het nog niet zeggen dat met deze antwoorden recht gedaan wordt aan wie Jezus echt is. Want Hij is veel en veel meer dan al die omschrijvingen bij elkaar.

 “Wie is Jezus voor u/ jou?”, is de belangrijkste vraag die je ooit aan jezelf kunt stellen. Een vraag die oud en jong zelf mogen beantwoorden. Dat kan een ander niet voor je doen. Jezus wil graag dat we Hem leren kennen. Hij heeft daar alles voor over gehad. Wij weten dat wij bij Hem welkom zijn, wie je ook bent. Ga naar Hem toe en vertel het Hem maar.

Om mee te nemen voor het komende jaar. Ons Hart, Handen en Hoofd zijn de uitnodigingen om samen op weg te gaan. Om elkaar in Jezus’ naam te bemoedigen en te bevestigen. Ook om anderen uit te nodigen, werkelijk welkom te heten en te verassen met onze oprechte aandacht. Laat dit een persoonlijk antwoord zijn op de vraag van Jezus: “Wie ben ik voor jou…?”

 

          Amen

Jesaja 50, 5-9a

Een belijdenis van vertrouwen

De Heer God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; wie spant een rechtszaak tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden! Zie, de Heer God staat mij bij;  wie veroordeelt mij dan nog?

Brief van Jakobus 2, 14-18

Geen geloof zonder daden

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen: ‘Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’, zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. Maar iemand zal zeggen: ‘U hebt het geloof, maar ik heb de daad.’ Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.

Marcus 7, 31-37

Genezing van een doofstomme
Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden: ‘Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft. Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’

Archief preken