Kies uw kerk

Preek van de week

2019-06-16. Een Godsbeeld in beweging

Feest van de H. Drie-eenheid, C

 

Eerste lezing: Spreuken 8, 22-31

Evangelie: Johannes 16, 12-15

Wie is God? Wat is God? Heb ik wel 'n beeld van Hem of Haar? Of meer beelden? Wie zich een beetje verdiept in de geschiedenis van het oude Godsvolk ontdekt al gauw, dat er niet één beeld van God te vinden is, maar vele naargelang de omstandigheden waarin het volk leefde. In tijden van onderdrukking zag men in God vooral de Bevrijder; in tijden van welvaart in het bijzonder als de Schenker van alle goeds. Wat later toen de wereld groter werd dan het eigen land Israël, werd God meer ervaren als de Schepper van hemel en aarde. Je komt beelden van God tegen als de Herder van zijn volk, als Beschermer van weduwen en wezen, als Drager van het leven.

Er bestaat niet één beeld van God. Ook voor ons zelf niet. Ook wij hebben veel beelden of voorstellingen van God, mede gekleurd door wat wij in ons leven meemaken of doormaken. Voor wie gelooft in een persoonlijke God, speelt Hij een rol in z'n leven, in zijn goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom; telkens wanneer wij op deze levensterreinen op levensvragen stoten.

Wij roepen Hem ter verantwoording: Waarom moet mij dit overkomen? We kunnen vaak gebeurtenissen niet rijmen met zijn almacht en zijn goedheid Wij smeken in onze nood Hem om hulp: Gij toch zijt een liefdevolle God! Soms wijzen wij Hem af: Zoals Gij nu doet, wil ik U niet langer kennen. Soms voelen wij ons geroepen Hem te danken: God is 'n God die hoort.

Drie hoofdlijnen, die wij, door de wijze waarop Jezus en de apostelen over God spraken, benoemen wij met namen of beelden als:

Johannes 16, 12-15

Johannes 16, 12-15

  • De Vader, schepper van hemel en aarde, oorsprong van al wat leeft; een Vader bij wie wij ons geborgen en veilig mogen weten, die over ons waakt, vergeeft, heiligt. Een staf en stut in ons leven.
  • De Zoon, Gods woord, onder ons mens geworden; in wie Gods menslievendheid is verschenen, een rechtvaardige, die, zoals Hij zei: weg, waarheid en leven is, een gids voor ons leven.
  • De Geest, vuur van het begin, wind die ons aanblaast, ons begeestert, dynamische kracht, die ons uittilt boven onze zwakheid. Die ons in herinnering brengt al wat Jezus ons heeft toevertrouwd.


Tussen deze drie hoofdlijnen, bewegen onze Godsbeelden. We worden me de feest uitgenodigd om ons hele leven mee te bewegen en niet stil te staan.

 

Amen.

Spreuken 8, 22-31

        De wijsheid en de schepping
De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken, van oudsher. Uit eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Voordat de bergen werden neergezet, nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, zelfs niet de elementen van de wereld. Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, toen Hij een boog spande over de oceaan, en daarboven het machtige wolkengewelf zette; toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte en de zee haar grens gaf, zodat het water zijn geboden niet overtrad, en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond mijn vreugde bij de mensen.

Johannes 16, 12-15

        De taak van de Geest
Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

Archief preken