Kies uw kerk

Preek van de week

2016-06-26. Bewust keuzes maken

13de zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: 1 Koningen19, 16b. 19-21

Evangelie: Lucas 9, 9, 51-62

Het is al enkele decennia geleden dat we hier in Nederland een boer zagen lopen achter zijn ploeg, voortgetrokken door paarden. Nu zien we de landbouwer op een trekker zitten, maar het principe is nog steeds niet veranderd. Vooruit kijken en niet achterom kijken, als je een rechte voor wilt trekken, dit weet elke boer. Hierbij kunnen geen risico’s genomen worden door welke afleiding dan ook. Dat was helemaal van belang toen de ploegen nog van hout waren en deze gemakkelijk door stenen in de grond konden breken.

Het beeld dat wordt opgeroepen is die van radicaliteit. Je inzetten met een vast plan voor ogen en met het diepe verlangen het einddoel toch zeker te bereiken. Bewust gaat Jezus op weg naar Jeruzalem, de plaats waarvan Hij weet dat Hij daar zal sterven. Het is deze zelfde radicaliteit die hij ook van zijn volgelingen verwacht. Laat je niet afleiden door vragen hoe het zit met Samaritanen of andere menselijke strubbelingen. Laat je zelfs niet afleiden door de ereplicht om doden te begraven en kijk niet om. Tegelijk laat Hij zijn leerlingen goed bedenken waar zij aan beginnen als ze Hem willen volgen: de vossen hebben holen, maar welke mogelijkheden heb jij?

Het begraven van doden is zeker een ereplicht, nog steeds. Maar hier wordt bedoeld dat de volgelingen zich moeten laten bepalen door wat voor hen ligt en niet door het verleden. Doden begraven is een activiteit die betrekking heeft op het verleden, terwijl het hier om de toekomst gaat.


Zo gaat het ook met iemand die in zijn leven iets wil bereiken. Iedereen weet! Wil je je diploma halen, dat moet je er zeker voor leren. Wil je een nieuw bedrijf starten of een bedrijf voortzetten, stel je doelen.

Voor dezelfde keuze stond ook Elisa, toen Elia hem zijn mantel toewierp. Het zijn allemaal beelden van de radicaliteit van het volgen van de meester door de leerling. Elia wist uit eigen ervaring dat God zoeken geen vrijblijvende zaak is. Steeds weer opnieuw moet je bewust keuzes maken en deze bewuste keuzes opnieuw ijken of ze je brengen bij je doel: God te vinden.

Amen.

Lucas 09, 51-62

Lucas 09, 51-62

Eerste lezing: 1 Koningen19, 16b. 19-21

De roeping van Elisa
In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.”?
Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: ‘Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik u volgen.’ Hij antwoordde hem: ‘Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’ Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, bereidde het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Evangelie Lucas 9, 51-62

Begin van Jezus’ reis naar Jeruzalem
Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen, koos Hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel.

Een ongastvrij dorp in Samaria
Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men Hem niet ontvangen, omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: ‘Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’ Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp.

Het volgen van de Mensenzoon
Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem: ‘Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. ’Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Me.’ Die zei Hem: ‘Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven .’Maar Hij zei hem: ‘Laat de doden hun doden begraven; u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik wil U volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’ Tegen hem zei Jezus: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God.’

Archief preken