Kies uw kerk

Preek van de week

2023-01-01. Een gezegend jaar

Preek Moeder Gods, A

          
Eerste lezing: Numeri 6, 22-27
          Evangelie: Lucas 2, 16-21

Vannacht hebben we het laatste kalenderblaadje omgedraaid of afgescheurd van het jaar 2022 en we hebben het glas geheven op het nieuwe jaar 2023 dat voor ons ligt De nieuwe kalender hangt klaar, fris en wel. Het is zo’n moment waarbij je weer eens de balans opmaakt van weer een jaar verder. Dat mogen we doen voor ons persoonlijk, maar ook voor de wereld waarin we leven. Je kunt natuurlijk zoals ik las bij de jaaroverzichten overal het woord crisis achter zetten, maar dat is niet alles. Ook in een donkere wereld is altijd weer licht te zien. Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om niet te vergeten.

Het is goed om op een bepaald moment een punt te zetten achter het verleden en een nieuw begin te maken ook al zal die punt vaak een komma zijn of moeten zijn. Zeker zoals met die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. We leven in een onrustige tijd. Maar het mag niet zo zijn, dat we alleen maar achteromkijken. Het is heel wezenlijk dat we ook goede dingen verhopen van de dagen die voor ons liggen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, ongeacht onze leeftijd, ongeacht onze gezondheid of onze maatschappelijke positie. Nieuwe hoop ook voor vrede in al die landen waar mensen gebukt gaan onder terreur en oorlog, nieuwe solidariteit met mensen in armoede, een nieuwe inzet voor het milieu. Nieuwe hoop dat het verleden een bron voor de toekomst kan zijn.

Lucas 2, 16-21

Lucas 2, 16-21

In onze traditie horen kerstmis en nieuwjaar bij elkaar. Met kerstmis vieren we Gods menslievendheid, Zijn bekommernis om mens en wereld. Hij heeft zelf een nieuw begin gemaakt in onze geschiedenis. Niet voor niets spreken wij over de tijd vóór en ná Christus. Hij verwacht er nogal wat van, want God weet beter dan wie ook welke enorme mogelijkheden aan menselijkheid deze wereld in zich bergt. Dat kerstkind is daarvan het levende bewijs en ieder mensenkind dat geboren wordt is daartoe geroepen. Wij leven in de tijd ná Christus. Daarom kunnen we elk nieuw jaar met hoop en vertrouwen tegemoetzien. Want met elk nieuw jaar vieren we dat God ons tijd van leven geeft, tijd om te groeien als mens, om meer mens te worden in het voetspoor van dat kind in Bethlehem.

In de liturgie gedenken we vandaag het jonge gezin in Bethlehem en dan met name zijn moeder. We weten daar historisch gesproken niets over. Laten we er maar van uitgaan dat het is gegaan zoals bij alle jonge ouders, vol dromen en wensen voor hun kind. Ook zij zullen gebeden hebben om Gods zegen. Misschien met die mooie tekst uit het boek Numeri die we als eerste lezing hebben gehoord.

Een nieuw jaar ligt voor ons. We mogen een nieuw begin maken vol kansen op geluk. Ik wens u en mij toe dat we ons in dit nieuwe jaar door onze wensen en idealen mogen laten leiden en dan weet ik zeker dat 2023 een gezegend jaar zal zijn, een jaar des Heren, een jaar waaraan Hij zijn naam wil geven.

          Amen

Afbeelding: Nativity (Kerstmis)

Schilder: Luigi Benfatto (1551-1611) Italiaan
           olie op doek  (142 x 188 cm)
           Privécollectie.

Numeri 6, 22-27

De priesterzegen

De heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: “Moge de heer u zegenen en behoeden!
Moge de heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’

Evangelie: Lucas 2, 16-21

Geboorte van Jezus
Haastig gingen de herders erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met wat hun was gezegd.
          Naamgeving van Jezus
Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Archief preken