Kies uw kerk

Preek van de week

2017-08-13. In de hemel bij elkaar

Preek Maria Tenhemelopneming, A

 

Eerste lezing: Apocalyps 11, 19a+ 12, 1-6a+10

Evangelie: Lucas 1, 39-56

Wij christenen hebben het aan de evangelist Lucas te danken dat wij dit bijzondere beeld van Maria ten hemelopneming hebben. Als een schilder heeft hij in korte en krachtige lijnen de plaats van Maria in het leven van Jezus en ons gelovigen beschreven. Het lijkt wel een schilderij, maar dan wel een dat niet af is.

Het beeld wat hij geschetst heeft van Maria, heeft miljoenen mensen steeds weer opnieuw geïnspireerd. Denken we aan de schilders en musici, dichters en verhaalschrijvers. Steeds weer opnieuw speelt bij hen de zegen die Elisabeth over Maria uitsprak een rol: ‘Gezegend ben je onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van jouw lichaam’. We vereren Maria als een vrouw, als een moeder die in haar leven geheel vervuld was van Gods Geest, waardoor de Verlosser van deze wereld geboren kon worden

Het overlijden van Maria, wordt nergens in de Bijbel verhaald. Het is pas in de 6e eeuw dat Maria een beeld van het geloof wordt en een teken van hoop voor velen. Mariafeesten worden ingevoerd als uitdrukking van het geloof in de moeder van alle christenen. Als mens moest ook Maria gestorven zijn en de gelovigen hebben hun hart laten spreken. Als uitdrukking hier voor hebben ze het beeld van Mozes gebruikt, die ook op het eind van zijn leven door engelen werd opgenomen, zo verhaalt de Bijbel.

Waarover de Bijbel zwijgt, daarover spreekt het geloof in al de kleuren van de regenboog. Dichters en kunstenaars wedijverden met elkaar om die hemelse scène van Maria zo mooi mogelijk uit te beelden. In de barokke kerken kunnen we zien hoe Maria ten hemel wordt opgenomen. Ze wordt gekroond, ze is door engelen omgeven en trompetgeschal begeleidt haar tot in de hemelpoort. Als we daarbij ook nog de barok muziek van Mozart bedenken, is het hele plaatje compleet.  Wie zou nu niet graag naar de hemel gaan?

Lucas 01, 39-56

Lucas 01, 39-56

We kunnen onze eigen gedachten vormen bij deze uitbeelding van Maria. Wat blijft staan is dat Maria ons mag blijven inspireren om na te denken over ons eigen leven, onze eigen taak hier op aarde en ook ons sterven. Zo ook mogen wij leren dat God niets dat kostbaar is uit zijn hand zal laten vallen. Dit gold voor de moeder van zijn Zoon, dit geldt ook voor ons, omdat wij van harte willen geloven dat Jezus de Heer is van al het leven.

 

Amen

Afbeelding: Tenhemelopneming van de Goddelijke en Heilige Maagd Maria

        Door: Peter Paul Rubens (1577 - 1640)

Techniek: olieschets

Datum: 1611

Een ontwerp voor een altaarstuk.

De Heilige Maagd Maria wordt verondersteld in de hemel na haar hemelvaart te zijn omringd door de apostelen en heilige vrouwen. Koren van engelen begeleiden haar zoals zij ook haar Zoon Jezus Christus in de hemel hebben opgenomen.

Apocalyps 11, 19a+ 12, 1-6a+10

        De zevende trompet
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.
        De vrouw en de draak
Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond vóór de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: ‘Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht.

Evangelie: Lucas 1, 39-56

Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming

        Maria bij Elisabeth; Maria’s loflied
Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda.  Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.  Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met heilige Geest. Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’ Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,  want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats. Hongerigen overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die Hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’ Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar; toen keerde ze naar huis terug.

Archief preken