Kies uw kerk

Preek van de week

2020-06-07. Weer samen vieren

Preek zondag H. Drie-eenheid, A

 

Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6. 8-9

Evangelie: Johannes 3, 16-18

In de liturgie van het kerkelijk jaar begint na het Pinksterfeest de zogenaamde Tijd door het jaar. De Paastijd wordt afgesloten. Het is nu aan ons om na alles wat we hebben beleefd met Pasen zelf handen en voeten te geven. Dat past ook wel in wat heet ‘Het nieuwe normaal’. Er wordt een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid. Niet alles is in wetten en regels te vatten. Het leven gaat soms in een andere richting dan wij gehoopt of verwacht hebben. We moeten het dan hebben van de inspiratie van Gods Geest. En niet voor niets staat in het Bijbelboek Genesis dat God zijn adem, zijn Geest, blaast in de mens. De mens leeft van Gods adem, van zijn inspiratie.

God maakt zich in de H. Schrift vooral bekend in verhalen. Hij noemt zich bij voorkeur: “De God van jullie vaderen”?. Hij heeft een hele geschiedenis met generaties. Daar kun je zien wie God is en wat Hij doet. Hoort hoe God met mensen omgaat’. Mensen kunnen veel meemaken maar God is nooit ver weg.

Vandaag horen we in de eerste lezing hoe God zich bekend maakt aan Mozes. “De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.”?

In de H. Schrift staan nog veel meer namen voor God. In het boek van de psalmen noemt men Hem soms een ‘vaste burcht’. Hij is een herder die opkomt voor de misdeelden, een helper in nood. Maar Hij is ook een strenge God voor wie zich misdraagt of voor wie zijn Naam misbruikt. En Hij komt op voor de misdeelden.

Het is boeiend om te lezen hoe mensen God ervaren. Hoe God hen inspireert om soms zelfs boven zichzelf uit te groeien. Denk aan al die artsen en verpleegkundigen die toch met de nodige risico’s voor henzelf blijven zorgen voor mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Johannes 3, 16-18

Johannes 3, 16-18

Trouwens ik heb altijd veel bewondering gehad voor Artsen zonder grenzen die vaak in de meest moeilijke omstandigheden mensen proberen te helpen. Maar ik denk ook aan al die mensen die nu in actie komen tegen racisme. Als een vuur trekt dit door de wereld. Racisme is een kwaadaardig gezwel met een hele geschiedenis. En gezwel dat blijft door etteren. Gods Geest daagt ons uit om hiertegen in opstand te komen. Zo vormt Hij het geweten van de mens.

De naam die men geeft aan God is dus sterk afhankelijk van hoe men God ervaart. Soms klinkt er ook in door van wat men verhoopt of verwacht. Paulus noemt Hem vandaag ‘de God van liefde en vrede’. In de jonge kerk had men daar behoefte aan, want er was veel verdeeldheid en onderlinge twist.

Jezus noemt God bij voorkeur Vader, zijn Vader. Het is voor hem iemand met wie hij vertrouwd is, die hem begrijpt en met wie hij zich als een zoon verbonden voelt. Hij voelt zich ook bezield door de Geest van zijn Vader.

Het feest van de H. Drievuldigheid wil geen ingewikkelde theologische discussie ter sprake brengen over wie God is. Het gaat er om wie God is in het levensverhaal van ieder van ons.

God daagt ons uit en inspireert ons. En Hij is het zeker niet altijd eens met ons doen en laten. Maar gelukkig is Hij barmhartig en vol liefde. Hij omringt ons met liefde en zorg.

Fijn om dat vandaag weer eens samen te mogen vieren.
 

        Amen

Afbeelding: Christus en Nikodemus

        Van de Rotterdamse schilder Crijn Hendricksz Volmarijn (1604-1645)

Olie op paneel, 92,5 x 125cm.

Onderdeel van een particuliere collectie.


Volgens de Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie was hij een volgeling van Caravaggio.

Exodus 34, 4b-6. 8-9

        De nieuwe stenen platen
In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen tafelen nam Hij mee. Toen daalde de Heer neer in de wolk, terwijl Mozes daar op Hem wachtte en de Heer aanriep bij zijn Naam. De Heer ging voor hem langs en riep uit: ‘De Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig en trouw.
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

Evangelie: Johannes 3, 16-18

        Jezus en Nikodemus
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Archief preken