Kies uw kerk

Preek van de week

2023-05-07. Een opdracht

5de zondag van Pasen 2023, A

          
Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 6, 1-7
          Evangelie: Johannes 14, 1-12

In deze weken tussen Pasen en Pinksteren lezen we telkens uit het boek Handelingen van de apostelen. Je proeft daar het enthousiasme en de vreugde van de jonge kerk die geraakt is door het goede nieuws dat Jezus heeft gebracht: Een wereld die met God van doen heeft biedt kansen en mogelijkheden om op een hele nieuwe manier met elkaar om te gaan, om een nieuwe samenleving op te bouwen. Goed nieuws dat mag doorklinken tot in onze dagen.

Intussen is de kerk een wereldkerk geworden. Als wereldkerk heb je natuurlijk een goede organisatie nodig. Je moet verantwoordelijkheden regelen, opleiding, studie, je moet regels stellen voor liturgie en meer van dit soort zaken.


Ik wil die organisatie van onze kerk dan ook niet als onbelangrijk terzijde schuiven. Toch denk ik dat het wereldkerk zijn veel meer in houdt dan het goed op orde hebben van een wereldwijde organisatie. In de oude geloofsbelijdenis staat dat we een, heilig, katholiek en apostolisch willen zijn. Het katholiek zijn betekent daar allereerst dat de kerk niet gebonden is aan één volk of werelddeel. Het betekent dat overal en voor iedereen Gods koninkrijk werkelijkheid moet worden. En dat kan in Afrika op een andere wijze dan in Latijns Amerika of Europa.

In het evangelie zegt Jezus: in het huis van de Vader is ruimte voor velen. Hij zegt dit nadat de leerlingen kritische vragen hebben gesteld. Jezus spreekt over de Vader, maar Filippus zegt dan: laat ons de Vader eens zien? Je kunt mooie beschouwingen houden, maar wat zie je daarvan in de dagelijkse praktijk van het leven. Blijkbaar is er ook in de jonge kerk ruimte nodig voor verschillende opvattingen. Ook daar spelen belangen, heb je mensen die overtuigd zijn van hun eigen gelijk, heb je mensen die denken God aan hun zijde te hebben. En hoe ga je dan met elkaar om? Moet je elkaar dan verketteren?

Johannes 14, 1-12

Johannes 14, 1-12

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als geloofsgemeenschap is er veel dat je verbindt, terwijl je ook jezelf moet kunnen zijn. In het evangelie roept Jezus ons op om elkaar die ruimte ook te geven. Zo niet dan krijg je allerlei fanatici die hun eigen gelijk of hun eigen geloof dwingend willen opleggen aan anderen. Je ziet dat overigens niet alleen binnen de kerken, je ziet dat ook binnen de milieubeweging, de sport, de politiek, het verenigingsleven en andere organisaties.


In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. In die ruimte ontstaat creativiteit, enthousiasme. In die ruimte krijgt Gods goede Geest kansen. Je kunt dan wereldwijd één kerk zijn met allerlei culturele verschillen, omdat je één bent in Geest en vuur voor een menswaardige wereld.

Eén zijn en ook jezelf kunnen zijn met je eigen cultuur, je eigen vragen, een opdracht voor de jonge kerk toen, een opdracht ook voor ons.

          Amen

Afbeelding: Jeruzalem, uit de hemel neergedaald

Pagina 253 van Codex Datum: c. 1047.
          Afmeting: 360 x 268 mm.
          624 pagina's, 114 miniaturen.
          Gebonden in gelooid leer.
          Te bezichtigen in: Nationale Bibliotheek, Madrid, Spanje

De Facundus Beatus werd gemaakt door Facundus voor de monarchen van Castilië en León, Ferdinand I en Doña Sancha, en bleven in hun bibliotheek tot hun dood. Zijn opvallende kleuren, eigenaardige tekeningen en onwerkelijke sfeer onderwerpen de verbeelding tot een ware tirannie. Eenmaal gezien, zal je het nooit meer vergeten.

Handelingen van de apostelen 6, 1-7

Zeven medewerkers gekozen; Groei van de gemeente
In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Johannes 14, 1-12

Jezus: De weg naar de Vader
Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga - de weg daarheen is jullie bekend.’ ‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader zien”?? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen.

Archief preken