Kies uw kerk

Preek van de week

2016-11-20. Christus Koning

        34ste zondag door het jaar, C

Eerste lezing: 2 Samuël.5, 1-3

Evangelie: Lucas 23, 35-43

Wie zou in onze tijd nog koning willen zijn? Je kunt geen gewoon leven meer leiden, altijd de camera's, de paparazzi, de belangengroepen, de permanente druk van de maatschappij, de verwachtingen en de verantwoordelijkheid.

Vandaag vieren we dat Gods Zoon onder de mensen wilde wonen, maar het kon niet verborgen blijven. Mensen gingen Hem herkennen, en volgden Hem. Jezus zegt daarover: “Een stad kan niet verborgen blijven als hij boven op een berg ligt.”? Een andere keer zegt Hij: “Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.”?

Adel verplicht en talenten krijg je om te benutten. Wij vieren vandaag het koningschap van Christus, maar zoals al blijkt uit de Evangelielezing is dit een totaal ander koningschap, een koning aan een kruis, een koning die zichzelf niet kan redden, koning van de Joden, die Hem niet als koning willen, een koning met een koninkrijk dat niet van hier is, die een moordenaar in zijn koninkrijk welkom heet.

Vandaag is het een goede gelegenheid om weer eens na te gaan wat in ons leven de koningszetel bezet houdt. Wat is het belangrijkste in ons leven? Wat geven wij de meeste eer?
Is dat je vrouw of je man? Is dat je kind of kleinkind? Is dat je bedrijf, je werk, of juist je hobby? Is dat iets voor jezelf of iets voor anderen, zoek je daarin je eigen geluk of het geluk van een ander?

Christus Koning. Ik zou graag een beetje los komen van het beeld alsof het toch om een soort majesteitelijk koningschap gaat. Want, zijn scepter is een rietstok. Zijn koningsmantel is een purperen spotmantel. Zijn kroon is van doorntakken. Vandaag vieren we zijn koningschap. Maar het is ook een gewetensonderzoek: “Willen wij wel zo'n koning?”? Wil onze wereld zo'n koning?
Heel dat rijtje van belangrijke dingen in uw leven. Mag Hij daar koning over zijn? Als dat nodig is voor zijn koninkrijk? Als dat nodig is om de liefde op aarde te doen groeien? Als Hij u en mij nodig heeft om het Evangelie te verkondigen? Mag Hij koning zijn over ons leven.

Lucas 23, 35-43

Lucas 23, 35-43

Een ding weten we. Ons echte leven, echt mens-zijn, daar geeft Hij zelf zijn leven voor. Ons echte geluk, daarvoor heeft Hij alles achtergelaten. Het Koninkrijk van God, daarvoor heeft Hij zelfs de kruisdood overgehad.

Wij hebben een koning. Laten we Hem koning zijn in ons leven.

 

Amen.

Afbeelding: Christ between the two murderers, the ‘coup de lance'

       Door: Peter Paul Rubens (ca. 1577 - 1640)

Datum: 1619-1620

Techniek: olie op paneel

Afmeting: 429 ?? 311 cm

Locatie: Royal Museum of Fine Arts.Antwerpen, België

2 Samuël.5, 1-3

        David koning over heel Israël
Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël leidde. Bovendien heeft de Heer u beloofd: “U zult mijn volk Israël weiden; u bent diegene die over Israël zal heersen.”? ’ Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer, en zij zalfden David tot koning over Israël.

Evangelie: Lucas 23, 35-43

        Jezus aan het kruis
Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze kwamen Hem wijn brengen en zeiden: ‘Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf!’ Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden. Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

Archief preken