Kies uw kerk

Preek van de week

2023-05-18. Van aangezicht tot aangezicht

Hemelvaartsdag 2023, A

          
Eerste lezing: Handelingen der apostelen 1, 1-11
          
Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Vanouds wordt de hemelvaart van Jezus gesitueerd op een berg en dat is in de Bijbel een veel terugkerend beeld. De berg is een symbool voor de ontmoeting met God, een plaats van gebed waar helder wordt welke weg wij moeten gaan.

We zien in het verhaal van de tocht door de woestijn, Mozes herhaaldelijk de berg opgaan om er te spreken met God. Het gaat daar, waar hij door een wolk aan het oog onttrokken wordt, om een grote intimiteit. Want hij spreekt daar met God, 'zoals een mens spreekt met een vriend'. Daar ontvangt hij de tien Woorden van belofte voor een gelukkig leven.

Op de berg Moria leert Abraham hoe God in ons bestaan zal 'voorzien' en geen mensenoffers vraagt. Op de berg Horeb hoort Elia de stille stem van God en ziet hij Hem in het voorbijgaan. Hij leert er om op zijn schreden terug te keren en niet te twijfelen in zijn roeping. Op de berg Thabor zien de leerlingen hoe Jezus verschijnt in Gods licht en in gesprek is met Mozes en Elia, die Hem de weg van de uittocht wijzen.

Mattheus 28, 16-20

Mattheus 28, 16-20

Bij Jezus' afscheid op de berg, wordt ons duidelijk gemaakt hoezeer door de wolk Jezus opgenomen is in de intimiteit met God die Hij zijn Vader noemt. In die verbondenheid heeft Hij altijd geleefd en gesproken over het Koninkrijk van God. Als de leerlingen aan Jezus vragen of Hij dat Rijk nog zal herstellen, wordt er een treffend antwoord gegeven. Het is aan hen en dus ook ons, om in de geest van Jezus te spreken en te handelen. Alleen zo wordt Gods bedoeling met de wereld bekend aan alle mensen. Tijdens het leven van Jezus, hebben zijn leerlingen dat concreet kunnen horen en zien.

Wanneer zij Jezus nastaren, worden zij er vanuit de hemel op gewezen dat zij, net als Elia, van de berg moeten afdalen en moeten gaan doen wat zij gezien en begrepen hebben. In zijn verborgenheid blijft Jezus ons altijd nabij en schenkt Hij ons zijn geestkracht om de goede weg te gaan.

Om te besluiten. Wij mogen getuigen zijn van de levensweg van Jezus. Dit doen we door vanuit de intimiteit van het gebed en de omgang met het Woord, zó te leven en te handelen dat het visioen van een goede wereld dichterbij komt. We mogen vertrouwen op Jezus die ons is voorgegaan, ons een plaats bereidt en op ons wacht in het uur van onze dood. Daar mogen we God zien en spreken, van aangezicht tot aangezicht; is de belofte. Wat dat precies is en inhoud, ligt voor ons nog in de toekomst verborgen.

          Amen.

Afbeelding: Christus op de berg van Galilea

Schilder:Duccio di Buoninsegna (ca 1255-1318)
          Datum: 1308 - 1311
          Tempera op hout, 36.5 ?? 47.5 cm
          Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italië

De verschijning op de berg in Galilea is eenvoudig en kaal en beschrijvende details worden bewust weggelaten: Christus toewijzing aan de apostelen met de taak van het geloof te verspreiden (de boeken die twee van de discipelen vasthouden zijn een herinnering van de prediking) en niets moet de aandacht afleiden van zijn woorden.

Handelingen 1, 1-11

Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Opdracht in Galilea
De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

Archief preken