Kies uw kerk

Preek van de week

2016-08-21. Zorg dat je erbij komt

        21ste zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Jesaja 66, 18-21

Evangelie: Lucas 13, 22-30

Zo begint een liedje van Doris, die daarmee reclame maakt voor de marine, omdat het daar goed is volgens hem.

Zorg dat je erbij komt, kan ook voor ons gelden, vandaag!

De reis die Jezus vandaag onderneemt naar Jeruzalem, is eigenlijk de reis naar het Rijk Gods. Fysiek is Jezus op reis naar de stad, Hij is eigenlijk op weg naar een huis; vandaar de nauwe deur, de huisvader, het aanzitten aan de tafel.

Het Rijk Gods is een thuis!

Maar wat voor een huis, een thuis is dat Rijk Gods dan? Het is een open huis, want mensen komen van heinde en ver, van Oost en West. Maar komen ze ook binnen? De strekking van het evangelie is nogal streng en de vraag ligt voor hand: Heer zijn het er weinig die gered worden?

Jezus geeft geen antwoord op de vraag of velen of weinigen gered worden. Wel wil Hij kwijt dat we er moeite voor moeten doen, dat we niet te veel moeten afwachten. We lopen immers de kans dat het huis vol is, dat we er niet meer bij kunnen. Of bedoelt Jezus: er is altijd plaats, maar wel voor degene die echt wil, die er wat voor over heeft. Zeggen dat je God kent, over Hem gehoord hebt, wel eens iets goeds gedaan hebt, blijkt niet voldoende te zijn. Weinig of veel, het doet er niet toe, zorg dat je erbij bent of komt, is het devies van Jezus.

De woorden die Jezus vandaag spreekt zijn niet bedoeld voor de toevallige passant, de vrouw of man die even langs komt lopen. Hij is in gesprek met mensen die Hem kennen, die behoren tot het uitverkoren volk van God. Zij zijn de eersten die uitgenodigd worden, maar ze wijzen Jezus af. Zo komen ook wij langzaam in beeld. Geloven in Jezus alleen is geen verzekering dat het goed komt, het is geen levensverzekering voor de hemel. Het volstaat niet met luisteren en goede voornemens alleen. Geloven moet een overtuiging zijn, woorden die je leven verandert.

Lucas 13, 22-30

Lucas 13, 22-30

Dat is ook de kern van het jaar van Barmhartigheid die de paus heeft uitgeroepen. Er moet een verandering komen en die mag zichtbaar en voelbaar zijn in onze dagelijkse leven. Het gaat om de wijze waarop wij met mensen omgaan, naar hen luisteren. Het zet op de eerste plaats in om nu te handelen in het voetspoor en de geest van Jezus. Dat is veel meer dan geen kwaad doen. Het is met inzet en zorg trachten het goede te doen. En daar hoort, vreemd genoeg, altijd een beetje vrees bij: doe ik het zo goed genoeg? Dit soort vrees kan heilzaam zijn. “Zorg dat je erbij komt.”?

 

Amen

Afbeelding: aan tafel gaan

Te bewonderen op Internet

Jesaja 66, 18-21

        Slotwoord
Maar Ik kom om alle volken en talen te verzamelen; zij zullen komen en mijn glorie zien. Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken, naar Tarsis, Put, Lud, Mesek, Ros, Tubal en Jawan, naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien; zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee, als een offer voor de Heer, op paarden, wagens, huifkarren, muildieren en draagstoelen, naar mijn heilige berg Jeruzalem, zoals Israëls zonen in reine vaten hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer. ‘En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.

Evangelie: Lucas 13, 22-30

        Verder naar Jeruzalem
Hij trok verder door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem.

De nauwe en de dichte deur
Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’ Hij zei tegen de mensen: ‘Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: “Heer, doe open”?, en Hij zal u antwoorden: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”? Dan zult u zeggen: “We hebben met U gegeten en gedronken, en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”? En Hij zal tegen u zeggen: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”? Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars, als u Abraham, Isaak en Jakob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn.’

Archief preken