Kies uw kerk

Preek van de week

2019-11-24. Dus toch koning! Maar van wie ?

        34ste zondag door het jaar (Christus Koning), C

Eerste lezing: 2 Samuël.5, 1-3

Evangelie: Lucas 23, 35-43

Wanneer Jezus in de kerstnacht te Betlehem geboren is zongen de engelen op de velden met de woorden: “Heden, in de stad van David, is jullie bevrijder geboren, de Heer”?. Daarmee vat Lucas heel Jezus' levensverhaal samen. Hij is geboren en heeft geleefd tot sterven toe, tot bevrijding van mensen.

Jezus was Koning maar niet een, zoals het volk zich een koning voorstelde, een die met kracht en macht hen zou bevrijden uit de onderdrukking. Pas op het moment, dat hem ontluisterd, vernederd en bespot, verloochend door zijn eigen volk, staande voor Pilatus, de Romein, gevraagd wordt of hij koning is, zegt Hij: “Ja, ik ben koning”?. Hangend aan het kruis, beroofd van zijn waardigheid, naakt, gewond, veroordeeld, gemarteld, machteloos stervend, komt aan het licht, waarin zijn koningschap bestaat: een die niet zichzelf redt, maar anderen!

Tot driemaal toe klinkt in dit korte gedeelde van het evangelie de uitroep, eerst uit de mond van de overheidsdienaren, de leiders van het volk, dan uit de mond van de Romeinse soldaten en tenslotte van een van de misdadigers die met hem gekruisigd waren: “Als Gij de Messias zijt, Koning, red dan uzelf”?. Maar Jezus zweeg, noch deed Hij wat zij hem voorstelden. Maar waarom?

Jezus' Koningschap houdt in: zo begaan zijn met wereld en mensen zo begaan zijn met menselijk leed, verdriet, met een ontroostbaar bestaan, dat Hij zichzelf volledig ontledigd heeft omwille van hen. Een totale prijsgave dus! Jezus heeft zich niet losgemaakt van het kruis, zichzelf niet gered. Het kruis kun je zien als de samenballing van alle menselijk lijden, waar ook ter wereld, dat niet gezien, niet gekend is of genegeerd wordt. Van dat lijden heeft Jezus zich niet willen losmaken, zich niet van willen bevrijden.
Jezus gaf zo te kennen, aan wiens kant Hij stond en tot op heden staat. Niet aan de kant van de machthebbers, de sterken, die hem bespotten, maar aan de kant van allen, die hoe dan ook groot leed hebben te dragen. Juist omdat hij zo Koning wilde zijn, kon noch wilde Hij zichzelf redden.

Lucas 23, 35-43

Lucas 23, 35-43

Om over na te denken. Waarom redde Jezus zichzelf niet? Omdat de mens die gelasterd wordt, vervolgd, gemarteld, zich niet kan bevrijden, maar totaal is overgeleverd aan de willekeur van zijn beulen, van die ander. Uiteindelijk blijkt toch Jezus' weg de enige koninklijke weg te zijn. Er is geen andere... Van deze weg en dit leven is Jezus koning. Dus toch koning! En wij weten nu van wie…

 

Amen.

Afbeelding: Christ between the two murderers, the ‘coup de lance'

       Door: Peter Paul Rubens (ca. 1577 - 1640)

Datum: 1619-1620

Techniek: olie op paneel

Afmeting: 429 ?? 311 cm

Locatie: Royal Museum of Fine Arts.Antwerpen, België

2 Samuël.5, 1-3

        David koning over heel Israël
Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël leidde. Bovendien heeft de Heer u beloofd: “U zult mijn volk Israël weiden; u bent diegene die over Israël zal heersen.”? ’ Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer, en zij zalfden David tot koning over Israël.

Evangelie: Lucas 23, 35-43

        Jezus aan het kruis
Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze kwamen Hem wijn brengen en zeiden: ‘Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf!’ Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden. Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

Archief preken