Kies uw kerk

Preek van de week

2019-05-30. De wolk

Hemelvaart, C

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 1, 1-11

Evangelie: Lucas 24, 46-53

Wanneer je de beide lezingen van vandaag beluistert, dan kom je tot de ontdekking dat ons menselijk voorstellingsvermogen maar beperkt is. Er zijn gebeurtenissen waarvoor nauwelijks woorden bestaan, zoals de Hemelvaart van Jezus. De Heer gaat heen én hij belooft aanwezig te blijven. Het is een verhaal van opgenomen worden bij God en van werkzaam blijven in de leerlingen om hun getuigenis kracht te geven. Zij ontdekten dat God een rechtvaardige zoals Jezus niet in de dood achter laat. En tegelijk weten we wat er gebeurd is: Deze Jezus werd aan het kruis genageld en gedood.
Er is veel verbeeldingskracht nodig om dat alles weer te geven.

Over verbeeldingskracht gesproken: Lukas de schrijver van het evangelie en van het boek Handelingen waaruit de eerste lezing is genomen, Lukas plaatst de Hemelvaart van Jezus aan het begin van zijn tweede boek. Een wolk onttrekt hem aan de ogen van de leerlingen. Die wolk, dat is dezelfde wolk waaruit de stem kwam bij de doop van Jezus in de Jordaan; het is dezelfde wolk waaruit die stem kwam boven op de berg waar Jezus van gedaante verandert. Het is dezelfde wolk die voor Israël uitgaat bij de uittocht uit Egypte. Kortom, de wolk, dat is het beeld van God zelf. Jezus wordt opgenomen in die wolk, hij wordt opgenomen bij de Vader.
Maar daarna is het de beurt aan de leerlingen: Mannen van Galilea, wat sta je naar de hemel te staren. Er ligt een wereldwijde opdracht te wachten. Nu is het aan jullie om het Rijk van God een levende werkelijkheid te laten worden. En Lukas beschrijft dan verder hoe het evangelie een kracht wordt tot aan de grenzen der aarde.

Nogmaals er is veel verbeeldingskracht nodig om te beschrijven hoe God in onze wereld werkzaam is de hele geschiedenis door, want de werkelijkheid staat dikwijls haaks op die tere beelden van ons geloof. Het is soms gemakkelijker om te geloven dat God zich teruggetrokken heeft van onze wereld en ons heeft overgelaten aan onze eigen wraakzucht en agressie.

Hemelvaart

Hemelvaart

Maar het getuigenis van de verrezen Heer komt ook in onze dagen tot leven telkens wanneer mensen vol verwondering opstaan, omdat zelfs in Syrië of Afghanistan de Heer door de het geweld heen breekt en zegt: 'Vrede zij u'. De Heer is aanwezig telkens wanneer ouders en kinderen tegen elkaar zeggen na veel onderlinge spanningen: 'Goed, zand er over'. Telkens wanneer buren, familieleden, kerkmensen elkaar de hand reiken. Op al die momenten groeit er hoop voor onze wereld.
God heeft zich niet van deze wereld teruggetrokken, maar Hij heeft voldoende vertrouwen in u en mij om ons een zending te durven geven. Daarop is Zijn hoop gebouwd. De beurt is nu aan ons, ook al hoeven we het niet op eigen kracht te doen. Maar dat is weer een ander verhaal, het verhaal van de helper die gegeven wordt, Gods eigen Geest, die wij met Pinksteren mogen verwachten.

 

Amen.

Afbeelding: De Hemelvaart (1908)

Kunstenaar: W.H.Margetson

Handelingen der apostelen 1, 1-11

       Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Lucas 24, 46-53

       Verschijning aan de elf en hun metgezellen
Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’

Jezus in de hemel opgenomen
Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

Archief preken