Kies uw kerk

Preek van de week

2023-11-05. Heilig het leven

Preek 31ste zondag van het jaar, A

          Eerste lezing: Maleachi 1, 14b-2, 2b.8-10
          Evangelie: Matteüs 23, 1-12

Het kerkelijk jaar loopt over twee weken naar een einde en het is goed om nu al de vraag te stellen: Hoe is dat kerkelijk jaar verlopen? In de afgelopen week hebben we Allerheiligen gevierd. En dat is misschien een goede toetssteen. Want als je het hebt over heiligheid, dat gaat het eigenlijk gewoon om menselijkheid, om mildheid, barmhartigheid, zorg voor je naaste enz. Dan heb je het over de kwaliteit van het leven, over recht en gerechtigheid. We zien dagelijks hoe slecht het daarmee gesteld is in onze wereld. Allerheiligen vieren betekent: Gelukkig zijn er talloze mensen geweest die zich hiervoor met hart en ziel hebben ingezet. Hun inzet laat nog steeds sporen van licht na in onze vaak donkere wereld. 

Mattheus 23, 01-12

Mattheus 23, 01-12

In de beide schriftlezingen van vandaag wordt op schijnheiligheid gewezen. Schijnheiligheid staat haaks op alles wat een gelovige of geloofsgemeenschap pretendeert te zijn. Het staat haaks op de leefwijze die Jezus ons voorhoudt. Natuurlijk we zullen voor onszelf soms ook wel eens de schijn ophouden, ons doen en laten zo nodig goedpraten. Maar terugkijkend op ons kerkelijk jaar staan we toch voor de vraag: Wat was onze bijdrage aan de heiligheid van het leven? En dan zullen we misschien ook moeten toegeven, dat onze woorden en onze daden niet altijd met elkaar in overeenstemming waren. Je bent kritisch op politici of op mensen die je niet zo goed liggen. We praten ons eigen doen en laten goed ook al weten we beter. Het is o zo menselijk, zeggen we dan.

Schijnheiligheid, dat betekent: de mond vol hebben van mooie woorden en eigen gelijk en vergeten dat je juist als gelovige regelmatig de hand in eigen boezem moet steken. We hebben daar uitdrukkingen voor zoals: je eigen straatje schoon vegen en je handen in onschuld te wassen. Met de vinger te wijzen naar de ander.
Schijnheiligheid betekent ten diepste: anderen beoordelen en vaak veroordelen terwijl je zelf de schijn ophoudt beter te zijn, zoiets nooit te doen enz.

De schriftlezingen van vandaag zijn een aanklacht tegen ieder die zegt Gods woord te horen en die daarna rustig zijn eigen gang gaat en anderen de maat neemt. Jezus is hard in zijn oordeel. Zeker wanneer het gaat om religieuze of politieke leiders. Van hen mag zeker worden verwacht dat zij zelf leven volgens de normen en waarden die ze verkondigen. Dat zij opkomen voor menselijkheid, barmhartigheid en alles wat ik eerder noemde als de heiligheid van het leven.

Heiligen zijn mensen die integer zijn en naar eer en geweten leven. Die de waarden koesteren waarin ze geloven, die leven naar wat zij zien hun opdracht. Misschien wel omdat zij hun geloof serieus nemen; misschien wel omdat zij beseffen, dat de heiligheid van het leven vereist dat de daad bij het woord wordt gevoegd.
Nee, we zullen onszelf niet heilig willen noemen. Maar opkomen voor de heiligheid van het leven is wel een opdracht voor elke leerling van Christus.


        Amen.

Maleachi 1, 14b-2, 2b.8-10

Aanklacht tegen de priesters

Ik ben een grote koning – zegt de heer van de machten – en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit:  Wanneer u niet luistert en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert – zegt de heer van de machten – dan laat ik de vloek over u komen, dan vervloek Ik de zegen die aan u gegeven is.
U echter bent van de weg afgeweken en u hebt door uw lering velen laten struikelen; u hebt het verbond met Levi tenietgedaan – zegt de heer van de machten. Daarom zal Ik zorgen dat u bij het hele volk verguisd en versmaad wordt, omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien.
          Huwelijken

Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen?

Evangelie: Matteüs 23, 1-12

Toespraak over de Schriftgeleerden en farizeeën

Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: ‘Op de stoel van Mozes hebben de Schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen,  n willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden.

Archief preken