Kies uw kerk

Preek van de week

2016-12-26. De kameel.

        Overweging, Heilige Stephanus, A

Eerste lezing: Handelingen 6, 8:10 & 7, 54-60

Evangelie: Mattheus 10, 17-22

Er is geen enkel feest dat met zoveel verwachtingen en sterke gevoelens gepaard gaat als het kerstfeest. Even lijkt alles als het ware betoverd te zijn.

Ook al worden we reeds sinds weken ondergedompeld in stralende kerstverlichting, zoete kerstmelodieën en alle mogelijke aanbiedingen voor cadeaus, gisteren en vandaag beroeren al die dingen ons toch heel bijzonder. Herinneringen aan onze kindertijd komen weer boven en we zijn blij om samen met familie, vrienden of gewoon met zijn tweetjes een paar zorgeloze uren door te kunnen brengen.

Kerstmis, het feest van liefde, vrede en vreugde; Kerstmis, vooral ook het feest van de gevoelens. Maar om die reden is er ook geen ander feest waarbij een aantal mensen zich zo sterk bewust worden van hun eenzaamheid en hun droefheid. Wanneer je ziet hoe iedereen vrolijk feest viert, terwijl je zelf helemaal niet in stemming bent om feest te vieren. Bij geen enkel ander feest ontstaan zo veel familieruzies, gewoon omdat de verwachtingen weer eens veel te hoog gespannen waren. Met kerstmis voel je misschien nog meer als anders de onzekerheid van de toekomst van onze samenleving. Maatschappelijk en politiek staan in het teken van verdeeldheid en ook kerkelijk leiden we aan verdeeldheid.

De kameel is gewend door de woestijn te trekken. Dat wij met elkaar Bijbels gesproken, woestijnperiode doormaken is ook duidelijk. Zij, die kamelen zijn dat gewend.
Soms zelfs een grote last torsend waarom zij zelf niet gevraagd hebben. Er zijn lange etappes door de woestijn, zonder enig teken van leven, etappes van eindeloze troosteloosheid.
Je komt ontgoochelingen van de ergste aard tegen, en soms zie je je doel een lange tijd niet, omdat het achter de wolken, of door een zandstorm, aan het oog is onttrokken. Op zulke momenten kan je gemakkelijk van de weg afraken. Daarom heb je dan een lange adem en veel uithoudingsvermogen nodig. Wat zou het goed zijn als wij allemaal iets van die kameel uit de kerststal zouden meenemen.
En als je dan je doel bereikt, als je weer uit de slechtere tijden komt en je weer licht ziet, als er weer perspectief komt, je doel in zicht, dan kun je ook de ergste tegenslagen te boven komen.

Heilige Lucy voor de Rechter

Heilige Lucy voor de Rechter

In deze dagen zijn wij, net als die kameel, op weg de ster achterna. We kunnen er op vertrouwen af en toe een oase tegen te komen om bij te tanken: een oase die we kunnen zien in onze partner, kinderen, een goede vriend met raad, een gebed, vertrouwen. Een oase waar we nog even kunnen drinken, rusten, en de nodige kracht opdoen voor de volgende etappe van de reis.

Voor nu komt ons reisdoel uit het stof tevoorschijn. De geboorte van een kind, een belofte die de wereld anders doet zijn, de mensen zal raken tot het binnenste van hun ziel.
Vandaag wordt het goddelijke zichtbaar in de geboorte van een weerloos kind. Niet als machtspersoon of superman, maar als iemand die het groeien en het rijpen, de hoogten en de laagten van ons menselijk bestaan met ons wil delen. Hij komt om de treurenden te troosten, de moedelozen te sterken en de hopelozen een nieuw perspectief te geven. Hij wil ons levensvreugde schenken, ook al zijn er veel mensen voor wie het huilen nader staat dan het lachen. Dat weerloze kind is voor ons tegelijk een aanmoediging als een uitdaging.

Een aanmoediging omdat we ons voor een kind, dit goddelijk kind, niet anders hoeven voordoen en geen rol hoeven spelen. we mogen zijn zoals we zijn, met onze eigen levensvreugde, met alles wat in ons omgaat en met alle gevoelens die ons bewegen. Of we geïrriteerd of tevreden ben, blij of droef, dit weerloze kind accepteert ons altijd aan zoals we zijn . we moeten ook niet perfect zijn, maar mogen steeds verder ontwikkelen. God geeft ons daartoe alle tijd. Ook als we afdwalen, in het slop geraken en weer moeten omkeren en opnieuw beginnen. we zou ook helemaal van de weg af kunnen geraken. Zelfs als dat gebeurt verlaat God ons niet maar staat me met zijn oneindige liefde bij.

Maar een God kind met gevoel is ook een uitdaging. De uitdaging om, net zoals Hij, ook onze gevoelens te laten blijken en om nieuwe mogelijkheden toe te laten: Liefde, tederheid, verwondering, ontroering en fijn aanvoelen.
 

  • We zouden toch veel beter met elkaar kunnen omgaan als we eerlijker zouden zijn, als we op onze gevoelens zouden vertrouwen en zouden zeggen hoe we ons werkelijk voelen?
  • Onze wereld zou er toch veel beter uitzien als ons medelijden zich niet zou beperken tot het geven van goede raad, maar als we vanuit dat medelijden ook solidair zouden handelen en tot concrete daden overgaan?
  • Hoeveel beter zou onze wereld er niet uitzien wanneer ons handelen en onze besluitvorming niet alleen door koel verstand en noodzaak, maar ook door gevoel en eerbied voor alle mensen zou bepaald worden?


Kerstmis heeft iets dat ons raakt - het geeft ons een Godsgevoel. En vandaag mogen we niet alleen de menswording van God, maar ook onze eigen menswording vieren.
Ik spreek de wens uit dat dit kind ons aanzet om ons op weg begeven en ons diepste verlangen op te sporen; om opnieuw te ontdekken waar ons hart ten zeerste naar verlangt. Dat wij, naar het voorbeeld van die kameel, op weg gaan en de energie behouden tot aan het eind.

 

Voor u allen een zalige kerst toegewenst.

Afbeelding: Heilige Lucy voor de Rechter (1532)

        Schilder: Lorenzo Lotto (circa. 1480 - 1556)

Techniek: Olie op hout (243 ?? 237 cm)

Te bezichtigen in paleis: Palazzo Pianetti, Jesi, Italië


Oorspronkelijk een altaar schildering. Sint Lucia voor de rechter Paschasius. De soldaten proberen haar af te voeren maar de heilige blijkt onbeweegbaar.

Omdat zij als christenvrouw weigerde te offeren aan de Romeinse goden, werd zij voor de rechter geleid die haar tot zogenaamd betere gedachten moest brengen. Maar zij bleef trouw aan haar liefde voor Christus. In de legende wordt dat aangeduid met de woorden ‘maagdelijkheid’, ‘kuisheid’ en ‘reinheid’: zuiver en alleen gericht zijn op de heiligste dingen van God in je leven en je niet laten bezoedelen door onwaardige compromissen of chantage. Wie zo leven worden ‘hoerenzonen genoemd’.
Volgens de legende zei ze tegen haar rechter: ‘Ik ben een maagd van God. Tot zijn leerlingen zei Hij: Als je voor koningen en rechters komt te staan, zit er dan niet over in wat je moet zeggen of antwoorden. Want eigenlijk ben jij het niet die spreekt, maar de Geest van de Vader in de hemel is het die door jou spreekt.’
Waarop de rechter zei: ‘Het is dus de Heilige Schrift die in je is?
Lucia antwoordde: ‘Wie kuis en rein leeft, is een tempel van de Heilige Geest.
Toen zei de rechter: ‘Nou, dan laat ik je naar de tempel van de publieke vrouwen brengen. Daar zul je je kuisheid verliezen; dan zal die Heilige Geest vanzelf wel verdwijnen.
Toen liet de rechter hoerenknechten roepen en sprak tot hen: ‘Ga erop uit en nodig iedereen uit zich aan haar lichaam te verlustigen tot men haar dood aantreft.’ Maar toen die boosaardige knapen Sint Lucia naar dat zondenbedrijf wilden brengen, werd de heilige maagd krachtens de Heilige Geest zo zwaar dat men haar niet van haar plaats kon krijgen. Toen beval de rechter dat er duizend kerels bij gehaald moesten worden, en dat zij aan handen en voeten gebonden moest worden. Maar ook zij speelden het niet klaar beweging in haar te krijgen. Toen liet hij naast die duizend man ook nog een paar koppels ossen voor haar spannen, maar de maagd bleef onverzettelijk. Hij liet er tovenaars bijhalen met de bedoeling dat zij met hun bezweringen haar van haar plaats zouden krijgen, maar er gebeurde niets. Toen riep de rechter uit: ‘Wat is dat voor tovenarij dat zelfs duizend man niet in staat zijn beweging te krijgen in één maagd?’ Waarop Lucia zei: ‘Dat is geen tovenarij. Het is Gods kracht. Want weet wel: al deed u er nog eens duizend man bij: ze zouden mij niet van mijn plaats krijgen.

Handelingen 6, 8-10 & 7, 54-60

        Stephanus aangeklaagd
In die dagen deed Stephanus, vol van genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met Stephanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak.

 

Stephanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd
Zij werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stephanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: 'Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand'. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stephanus stenigden, bad hij: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest'. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij.

Evangelie: Mattheus 10, 17-22

        Zending van de twaalf
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: 'Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere aan de dood overleveren, en een vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, zal gered worden'.

Archief preken