Kies uw kerk

Preek van de week

2021-08-22. Belofte en verwachting.

Preek 21ste zondag van het jaar, B

          Eerste lezing: Jozua 24, 1-2a. 15-17. 18b
          
Evangelie: Johannes 6, 60-69

Hebt u de gelijkenis tussen de eerste lezing uit het boek Jozua en het evangelie opgemerkt? De profeet Jozua dwingt het volk te kiezen: "Als je de Heer God van Israël niet wilt volgen, kiest dan nu welke goden je wèl wilt dienen…" Ook Jezus stelt zijn leerlingen voor een keuze. Hij heeft hun in de broodrede te verstaan gegeven waar Hij voor staat, wat Hij komt doen. En dat heeft velen doen morren. Hij had hun de waarheid gezegd: "Jullie lopen achter mij aan omdat Ik voor jullie het brood heb vermenigvuldigd." En toen Jezus zichzelf opwierp als het echte brood, brood uit de hemel, groeide de ergernis noch aan. Vandaag vindt men het welletjes. "Wie is nog in staat naar Hem te luisteren? En daarom keerden velen zich van Jezus af".

 Waar zit nu precies de pijn van de mensen en Jezus? De pijn zit hem erin dat de belofte van Jezus niet aansluit bij de verwachtingen van het volk! Wat verwachten wij van Jezus? Dat Hij in al onze vragen voorziet? Wat is de belofte van Jezus? Dat wij misschien geen veilige reis hebben, maar wel een behouden thuiskomst!


Nu kunnen we met het evangelie van vandaag twee kanten uit. Jezus staat daar en is na de reacties van zijn hoorders in de synagoge misschien diep teleurgesteld. Van sommige Schriftgeleerden en Farizeeërs had Hij het kunnen verwachten, maar dat zo menigeen Hem afwees, en daaronder ook nog eens velen van zijn leerlingen… Dan wendt Jezus zich tot de kern van zijn leerlingengroep, de twaalf, en vraagt: “Willen jullie ook nog weggaan?” En Petrus antwoordt als een goede vriend: “Naar wie kunnen wij dan heen? Jij hebt woorden over het leven zoals we nog nooit hebben gehoord”. Hij is inderdaad een goede vriend.

Johannes 6, 60-69

Johannes 6, 60-69

We herkennen de gevoelens bij Jezus. Waarschijnlijk zijn ze ons niet vreemd. Vaak doe je veel moeite om anderen van dienst te zijn, wegwijs te maken, goede raad te geven, onzelfzuchtig en welgemeend. Maar dan word je nauwelijks gehoord, niet serieus genomen of eenvoudigweg genegeerd. We knikken instemmend.

De andere kant die we op kunnen gaan met het evangelie is, om te raden te gaan bij onszelf. Wat is belangrijk in mijn leven, waar word ik gelukkig van, waar haal ik mijn kracht vandaan? Eerder dan dat ik strijd voor het geluk van een ander, of wil steunen, maar eigenlijk nog niet gevraagd heb wat precies de vraag aan mij is? Jezus kiest duidelijk voor zichzelf en zijn opdracht. Daartoe is Hij ten diepste geroepen en gezonden.

Om mee naar huis te nemen. Jezus en Joshua zijn dezelfde namen, alleen wat anders geschreven, en ze betekenen: de Aanwezige is redding. Met het Israël uit de dagen van Joshua zegt nu Petrus: “Wij denken er niet aan om God te verlaten”. Waarom niet? Omdat wij mensen zijn van de toekomst en niet van het verleden! Het is aan ons om te leven naar de belofte van Jezus, meer dan naar onze eigen verwachtingen. Bidden en hopen we, dat we instaat zijn samen te leven vanuit Jezus’ belofte en dat die uiteindelijk onze menselijke verwachting mag worden.

 

          Amen

Afbeelding: Triomf van het Kruis

Schilder: Christoph Thomas Scheffler (1699 - 1756)
          Techniek: Plafondschildering
          Te bewonderen in Sint-Paulinuskerk, Trier, Duitsland.
          Voor meer informatie: http://www.beeldmeditaties.nl

In de Sint-Paulinuskerk te Trier, bevindt zich dit plafondschilderij. Christus aan het kruis is het centraal aanwezig. Zijn gestalte stijgt op uit een levensboom waarvan de takken werken als een groene stralenkrans. Dat alles tegen de achtergrond van helder blauwe hemel.
Linksonder het kruis een witte vrouw; zij stelt het geloof voor, de Heilige Kerk. Boven haar hoofd: iets als een vuurgloed, en voor haar borst een duif.
Onder het boek liggen vier mannen geknield met hun hand op het boek. Zij zweren trouw aan de woorden van eeuwig leven.
Boven het kruisvaandel, bekroond met een veldteken in de vorm van een kruis en de letters X en P, Grieks voor Ch en R, de beginletters van Christus’ naam.

Is er een persoon met wie ik mij kan vereenzelvigen op dit plafondtafereel? En ik voel ik mij toch meer op mijn plaats gewoon beneden op de vloer van de kerk.

Jozua 24, 1-2a. 15-17. 18b

De bijeenkomst in Sichem
In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël bijeen in Sichem. Nadat hij de oudsten, stamhoofden, rechters en griffiers zich ten overstaan van God had laten opstellen, sprak hij tot het volk: ‘Dit zegt de Heer, de God van Israël:
Wanneer u de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Hierop antwoordde het volk: ‘Het is verre van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht; dat hebben we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken.
Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God.’

Johannes 6, 60-69

Woorden van eeuwig leven
Velen van zijn leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden: ‘Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’ Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: ‘Dit ergert jullie dus? En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was? Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven. Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’ Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. En Hij vervolgde: ‘Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’ Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: ‘Jullie willen toch niet óók weggaan?’ Simon Petrus antwoordde: ‘Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’

Archief preken