Kies uw kerk

Preek van de week

2019-05-12. Doen als zij

4de zondag van Pasen, C

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 13, 14. 43-52

Evangelie: Johannes 10, 27-30

De boodschap die Paulus en Barnabas brachten is van een grote eenvoud: zij spoorden hen aan zich over te geven aan de goedgunstigheid van God. Een grote mensenmenigte van Joden blijkt ontvankelijk voor deze boodschap, en dat maakt de Joodse leiders jaloers. Paulus en Barnabas laten zich niet beïnvloeden door deze jaloezie; zij blijven hun boodschap trouw en richten zich tot de niet gelovigen.

Wat gebeurt er hier precies? De boodschap wordt eerst gebracht binnenin het netwerk van de apostelen. De groep met familie en vrienden, bekenden en kennissen worden aangesproken. Maar de boodschap is te mooi en te groot om het voor de kleine kring te bewaren. De kracht van de boodschap zorgt er voor dat het deels zelf zijn weg zoekt en vindt. In de harten en zielen van mensen die zich alleen gelaten weten en voelen.

Dat maakt de christelijke boodschap zo krachtig: God laat je niet uit zijn hand vallen, dus geef je maar over, vertrouw je toe aan Gods goedgunstigheid. We hoorden Jezus zeggen: de Vader en ik zijn één. Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Jezus was zo vertrouwd met zijn Schepper, dat hij Deze 'vader' noemde. Jezus werd door zijn leefwijze hét beeld van God hier op aarde, Gods gezicht onder ons mensen.

Johannes 10, 27-30

Johannes 10, 27-30

De behoefte aan redding is er alom, toen en nu. Paulus pakte dat op en straalde het uit, wat zijn leiders lieten liggen, namelijk, dat God trouw is aan het werk van zijn handen, het leven dat Hij ons schonk. Paulus en Barnabas gaan het gevecht met de leiders niet aan en worden verdreven. Zij vertrekken, en doen dit grondig door het stof van hun voeten te schudden, maar we horen geen enkel dreigement, vervloeking of veroordeling. De boodschap van Paulus en Barnabas is zo krachtig, dat er geen plaats is voor gevoelens van angst, van haat, van onzekerheid, verongelijktheid, die in dit soort situaties bij ons mensen boven komen.


Ruzie en ziekte, geweld en jaloezie, macht en afhankelijkheid, honger en armoede zijn voortdurend aanwezig in mijn leefwereld en trekken hun sporen in mij. Trots, macht, rijkdom maakt mij blind voor wat ik om mij heen zie hier: allemaal kwetsbare mensen. Jezus had oog voor de concrete mensen om hen heen en dat liet Hij hen merken. Hij nodigde mensen uit in hem te geloven, niet vanwege de mooie woorden die hij sprak. In zijn daden, zijn optreden, wekte hij vertrouwen, zodat zijn stem herkend werd, ernaar geluisterd en gevolgd werd. Jezus, Paulus en Barnabas zijn onze voorbeelden. Laten we hen navolgen, hier en nu, dicht bij huis, in de kring van familie en vrienden. Dat is genoeg!

 

Amen.

De goede herder

Mozaïek (ca. 425)

Te bewonderen in: Mausoleum of Galla Placidia, Ravenna, Italy.

Op de zondag van de Goede Herder mag een afbeelding van De herder niet ontbreken. Rust en vrede zijn zichtbaar op dit 5de-eeuwse mozaïek. Een knuffel voor de één, en alle schapen gericht op de herder. Een harmonieus schouwspel. Een soort oase van rust en vooral vertrouwen. Dit voelt echt als een goede herder.

De boodschap die Paulus en Barnabas brachten is van een grote eenvoud: zij spoorden hen aan zich over te geven aan de goedgunstigheid van God. Een grote mensenmenigte van Joden blijkt ontvankelijk voor deze boodschap, en dat maakt de Joodse leiders jaloers. Paulus en Barnabas laten zich niet beïnvloeden door deze jaloezie; zij blijven hun boodschap trouw en richten zich tot de niet gelovigen.

Handelingen der apostelen 13, 14. 43-52

        In Antiochië in Pisidië
Van Perge reisden zij door naar Antiochië in Pisidië. Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
Na afloop van de samenkomst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo’n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: ‘Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons: Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’ De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden en verheerlijkten het woord van de Heer, en allen die bestemd waren voor het eeuwig leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op, ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium; maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.

Johannes 10, 27-30

        Geloof en ongeloof
Toen werd in Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter, en Jezus liep op en neer in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen om Hem heen staan en zeiden: ‘Hoe lang laat U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik al gedaan, maar u wilt niet geloven: de daden die Ik namens mijn Vader verricht, getuigen van Mij. Maar omdat u niet tot mijn schapen behoort, wilt u niet geloven. Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze aan mijn hand ontrukken. Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven: niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader! Ik en de Vader, Wij zijn één.’

Archief preken