Kies uw kerk

Preek van de week

2021-07-18. 24/7

Preek 16de zondag van het jaar, B
          
Eerste lezing: Jeremia 23, 1-6
          
Evangelie: Marcus 6, 30-34

Het is de laatste jaren een gevleugelde uitspraak geworden. Er wordt mee bedoeld dat de ander 24 uur, 7 dagen in de week altijd klaarstaat! CEO’s van grote bedrijven hebben het alleen maar over de voordelen. Kopers kunnen 24 uur per dag kopen wat ze willen; dat moet toch paradijselijk zijn, niet! Alleen, ik heb nog nooit een CEO in de avond, de nacht of op zondag in de winkel gezien. Wel werkers tegen een minimumloon!

Vandaag hoorden we hoe Jezus zijn leerlingen meenam naar een eenzame plaats om er alleen te zijn en uit te rusten. Ook al lukt het bijna niet om dit goede voornemen tot uitvoering te brengen, want de menigte gaat hen achterna en zijn er zelfs nog eerder dan zij, toch wijst het ons op iets dat van groot belang is. En dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar eigenlijk voor ieder mens. Voor ons allen is het van groot belang tijd voor jezelf te nemen en even op te houden met werken.

Niet voor niets kent de Bijbel het voorschrift van de sabbat. De eenzame plaats, het alleen zijn en rust vinden is voor ons belangrijk om jezelf niet kwijt te raken, maar weer te beseffen waartoe alles dient wat wij aan het doen zijn. Maar wij hebben, we nemen in onze overvolle werkzaamheid soms niet eens tijd om vakantie te houden en als het al gebeurt komen veel mensen met nog meer spanning terug dan toen zij weggingen.

Wat kan de goede raad van Jezus aan zijn leerlingen anders betekenen dan dat zij op die eenzame plaats zich er weer van bewust worden wat waarachtige herders zijn in tegenstelling tot de leiders van die dagen. Jeremia zegt daarom dat de God 'Zelf zijn schapen weer zal bijeenbrengen, naar hun weide voeren zodat zij weer vruchtbaar en talrijk worden'. Herder zijn, je zusters, broeders hoeder zijn is een opdracht van elke mens. Deze opdracht kunnen we alleen leren kennen als we zelf goed zicht houden op wat dat voor ons betekent, als wij de stilte en de rust durven op te zoeken.

Marcus, 30-34 6

Marcus, 30-34 6

Zorg dragen voor andere mensen, kan alleen als wij ons ervan bewust worden hoe wij als mens bedoeld zijn. In de woorden van Jeremia horen wij hoe zo'n mens er echt uitziet. Op een koninklijke manier, vol inzicht, zal de ware afstammeling van David recht doen aan mensen en hen leiden in gerechtigheid.

In de verstilling van deze viering en in het contact met anderen, kan ook de bewogenheid van Jezus in ons wakker worden: 'Toen Jezus de menigte zag werd Hij door medelijden bewogen, want zij waren als schapen zonder herder'. Jezus gaf zijn leerlingen in de ruimte van verstilling onderricht. Hij gaf hun wijze woorden en gedachten voor het omgaan met anderen en om altijd klaar te staan. Dit klaarstaan voor je naaste is iets anders dan de 24/7 van de CEO’s. Willen wij waarachtige herders voor elkaar worden, dan zal het Woord van Jezus ons de goede richting wijzen; 24/7. 

          Amen

Jeremia 23, 1-6

Tegen de Koningen
Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen - spreekt de Heer. Daarom - dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken - spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist - spreekt de Heer. De dag zal komen - spreekt de Heer - dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”?.

Evangelie: Marcus 6, 30-34

Jezus geeft vijfduizend mensen te eten
De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.’ Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Archief preken