Kies uw kerk

Preek van de week

2021-05-09. Dwarsliggers, houden het spoor bijeen!

Preek 6de zondag van Pasen, B 

          Eerste lezing: Handelingen 10, 25-26, 34-35, 44-48
          
Evangelie: Johannes 15, 9-17

Mensen met een missie laten zich niet intimideren. Ze zijn bereid drempels over te gaan die anderen liever mijden. Terwijl ik de eerste lezing las, moest ik denken aan deze mensen. Want het klopt, als je je ideaal wilt volgen of verwerkelijken, moet je vele obstakels het hoofdbieden. Dat weten onder andere klokkenluiders maar al te goed.

Ook Petrus heeft niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een drempel overschreden als hij zegt: ‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat zij niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.’ Eeuwenlang hebben Joden, zich bewust van het feit dat zij Gods uitverkoren volk zijn, neergezien op de niet-Joden. Zij werden beschouwd als afgodendienaars. Men vermeed de omgang met hen. Waar kennen wij dit zelf van? Zo lang is het nog niet geleden dat wij mensen van een andere Christelijke stroming meden. Katholieke en Protestantse kinderen speelden niet met elkaar!Je ziet het steeds weer terug in alle gevestigde ordes. Kerk en religie, politiek en maatschappij. Steeds ziet de een neer op de ander. Maar waarom? Wij ademen toch allen dezelfde lucht.

Wat Petrus deed, was een eeuwenlang taboe doorbreken, een ongekende daad, waardoor iedereen deel konden krijgen aan het evangelie van Jezus. ‘Nu begrijp ik pas goed’, zegt Petrus, ‘dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag heeft voor Hem en rechtvaardig handelt.’ Een weergaloze boodschap, die tot in onze dagen van grote betekenis is. Die ons ervan weerhouden moet ons te stellen boven wie anders denkt, vanuit een andere cultuur leeft, zijn geloof beleeft vanuit eigen overtuiging.
Met Petrus mogen wij wellicht ook drempels overschrijden waar wij een te beperkt zicht hebben op onze multiculturele samenleving, waar wij wellicht mensen veroordelen, die mijn/onze eigen opvattingen niet delen, waar wij wellicht mensen mijden, die van een andere kleur en spraak zijn.

Wat Petrus deed, was, wat Jezus zijn leerlingen vroeg in zijn afscheidsrede, namelijk: ‘Om op weg te gaan en vrucht te dragen’, blijvende vrucht.

Johannes 15, 09-17

Johannes 15, 09-17

Om te besluiten. Wie in naam van Jezus op weg gaat, drempels overgaat, maakt zichzelf kwetsbaar. Wordt vanzelf een dwarsligger die mensen bijeen houdt en perspectief biedt. Daarom: houd elkaar vast in liefde en vriendschap, wees eensgezind, draag zorg voor hen die nieuwe antwoorden zoeken op nieuwe vragen. Bid om de Geest, dat wij elkaar daartoe mogen inspireren en bemoedigen. Laten we vertrouwen op de liefde van Jezus Christus die geen drempels kent, waar het gaat om de verkondiging van de Blijde Boodschap voor allen.
Daarom: dwarsligger zijn, is eigenlijk zo gek nog niet!

          Amen.

Afbeelding: Onbekend

Deze afbeelding wordt veelvuldig gebruikt op het internet, maar er lijkt geen kennis te zijn van het origineel en kunstenaar. Zij die dat wel hebben worden uitgenodigd dit met ons te delen, zodat wij dat hier kunnen vermelden.

Handelingen 10, 25-26, 34-35, 44-48

Petrus bij Cornelius in Caesarea
Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei: ‘Sta op, ik ben ook maar een mens.’
Petrus opende zijn mond en zei: ‘Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
Petrus was nog aan het woord toen de heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden. De besneden gelovigen die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld, omdat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten; want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken. Daarop zei Petrus: ‘Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’ Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.

Johannes 15, 9-17

Jezus: de ware wijnstok
Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.

Archief preken