Kies uw kerk

Preek van de week

2018-01-28. Door bemiddeling horen

        Preek 4de zondag van het jaar, B

Eerste lezing: Deuteronomium 18, 15-20

Evangelie: Marcus 1, 21-28

Op de keeper beschouwd leven wij mensen van woorden: de belangrijkste beslissingen in ons leven worden bekrachtigd met een 'ja woord'. Of het nu gaat om een levensverbintenis of het spreken van waarheid in de rechtspraak. In zo'n woord geven wij aan anderen te kennen dat zij op ons kunnen vertrouwen en zodoende hoopvol naar de toekomst kunnen kijken. In zo'n woord hoor je dat anderen je niet zullen laten vallen en dat geeft je leven geborgenheid en veiligheid.

Soms kunnen we geen woorden vinden omdat iets dat we willen zeggen te groot, of te verdrietig is. We gebruiken dan een kaartje, een gedicht, een bosbloemen. Deze bemiddeling vertelt de woorden die wij niet gevonden kunnen krijgen.
Het kan ook gebeuren dat we te bang zijn om woorden te vinden. Waar die woorden niet klinken verwordt het leven tot een stil en zwijgzaam veronderstellen van de goede bedoelingen van een ander en krijgt de verhouding over en weer geen naam, wordt niet benoemd en uitgesproken. Dat is bedreigend en roept angst en vrees op.

De Joden waren bang geworden voor het vuur en de stem van God. Daarom besloot God dat hij op een andere manier voortaan met mensen zou praten. Hij kiest mensen, profeten, om zijn woorden te spreken en waar nodig te vertalen, uit te leggen.
Het volk, dus ook wij, mogen erop vertrouwen dat er altijd mensen zullen zijn, die ons weer vanuit die onbestemde vrees, de geborgenheid binnenvoeren.

In Jezus heeft dat vuur en die grote stem een menselijk gezicht ontvangen en mogen wij het woord van God in levende lijve zien en horen. Dat woord verdrijft boze geesten die ons leven tot een verschrikking kunnen maken, doorbreekt het zwijgen en schept ruimte en levensadem.

Net als de stem en het vuur in het Oude Testament en als Jezus in het Nieuwe, mogen wij bemiddelaars zijn van Godsstem. Elk van ons wordt geroepen om stem te geven aan de liefde die God is en we krijgen de vrijheid om dat te doen op de wijze die het best bij ieder van ons past.

Marcus 1, 21-28

Marcus 1, 21-28

Mogen wij zo groot worden in het voetspoor van Jezus en de profeten, door op onze eigen manier de vrees uit de wereld weg te bannen en in liefde te leven met andere mensen.

 

Amen

Afbeelding: Folio 166 uit Très Riches Heures

       Auteurs: de (drie) gebroeders Van Limburg, uit Nijmegen

Datum: ca. 1412 en 1416

Te bezichtigen in: Museum Condé, Chantilly te Frankrijk.

Afmetingen: 206 bladeren van zeer fijn kwaliteit perkament, 30 cm hoog en 21,5 cm breed

De afbeelding stelt de onreine geest (duivel) uitdrijving voor van de man in de synagoge.

De ‘Très Riches Heures’ van hertog van Berry is de meest bekende en misschien wel het best bewaard gebleven voorbeeld van de Franse gotische manuscriptenverlichting. Het is een boek van uren: een verzameling van gebeden die kunnen worden opgezegd bij de kerkelijke uren. Het werd gemaakt tussen circa 1412 en 1416 voor de extravagante koninklijke bibliofiel en beschermheer Jan van Berry. Toen de drie schilders stierven in 1416, werd het manuscript afgemaakt. Het werd verder verfraaid in de 1440s door een anonieme schilder, volgens vele kunsthistorici was dat Barthélemy d'Eyck. In 1485-1489 werd het naar zijn huidige toestand door schilder Jean Colombe vervolmaakt.

Het handschrift bevat 66 grote miniaturen en 65 kleinere. Het ontwerp van het boek heeft vele veranderingen en bewerkingen ondergaan. Veel kunstenaars hebben bijgedragen aan haar miniaturen, kalligrafie, initialen, en marginale decoraties, maar het precieze aantal en hun identiteit blijft een punt van discussie. Geschilderd grotendeels door kunstenaars uit de Lage Landen, vaak met behulp van zeldzame en kostbare pigmenten en goud, en met een ongewoon groot aantal illustraties, het boek is een van de meest luxueuze laatmiddeleeuwse verluchte handschriften.

 

Zie voor de andere folio’s  Wikimedia.org: Très Riches Heures

Deuteronomium 18, 15-20

        Waarzeggers en profeten
Mozes sprak tot het volk en zei: De Heer zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik, naar wie u moet luisteren. U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst, aan de Heer uw God gevraagd. U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.’ De Heer heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’

Evangelie: Marcus 1, 21-28

        Genezingen in Kafarnaüm
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm aan, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet zoals de Schriftgeleerden. En meteen begon er in de synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te schreeuwen. 'Wat wilt U van ons Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de heilige van God.' Jezus strafte hem toe: 'Houd uw mond en ga uit hem weg.' En de onreine geest schudde hem heen door elkaar en onder enorm schreeuw ging hij uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat is dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.' Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel de streek van Galilea.

Archief preken