Kies uw kerk

Preek van de week

2019-03-10. Vooruit naar vroeger

Overweging 1ste zondag in de veertigdagentijd 2019, C

 

Eerste lezing: Deuteronomium 26, 4-10

Evangelie: Lucas 4, 1-13

Niemand wil ziek worden of lijden aan een ernstige ziekte. Toch wil ik vandaag over een ziekte praten: vergeetachtigheid.
Het is vervelend als we het verleden vergeten; ons niet te herinneren waar we waren en waar we vandaan komen. Het is vervelend als iemand de ervaringen en de relaties vergeten is, die ons hebben gevormd; als we niet meer weten wie onze ouders en vrienden waren, die ons beminden en ons hielpen de mensen te worden die we zijn. Vergeetachtigheid zou ons verleden wegnemen.

Ik wil verder gaan. Wat voor goeds zou er te vertellen zijn als we geen geschiedenis en ervaringen hebben om daarop voort te bouwen? Wat voor een waarde zou de toekomst hebben zonder het verleden, dat ons helpt om verstandige beslissingen te maken over onze toekomst? Vergeetachtigheid is een ernstige ziekte, want dan zouden we niet weten wie we zijn.

De lezingen van vandaag praten duidelijk over een ander soort vergeetachtigheid: het vergeten van Wie God is en wat God heeft gedaan voor ons. Mozes spreekt de Israëlieten aan en probeert hen te helpen om niets te vergeten. Hij vraagt de gelovige gemeenschap om aan God te blijven denken en de herinnering aan de grote daden die God voor hen deed te blijven gedenken.
Mozes vertelt het volk, dat ze moeten onthouden wat God in het verleden deed. Mozes wil niet dat de Israëlieten vergeetachtig worden! Dan zullen ze vertrouwen hebben, dat God met hen zal blijven.

Lucas 4, 1-13

Lucas 4, 1-13

Vandaag is het de tijd om het advies van Mozes op te volgen en ons te herinneren, wat God voor ons gedaan heeft. Eucharistie is een herinnering. Iedere keer, dat we dat vieren herinneren we ons de grote daden, die God voor ons gedaan heeft door Jezus Christus - en nog veel meer. We horen weer in deze viering: "Doe dit om mij te gedenken." Het is niet alleen een terugkijken, om niet te vergeten, wat God voor ons deed in het verleden. We herdenken eerder dat Christus zich voor ons offerde, want als we hem herinneren, dan komt hij bij ons aanwezig. Hier en nu worden we verbonden met zijn leven, dood en verrijzenis. Nu ontvangen we de vruchten van zijn zichzelf geven en door de Eucharistie wordt zijn leven opnieuw aan ons gegeven.

Zoals het offeren van Mozes en de eucharistieviering daden van herinnering zijn, zo mogen ook wij ons leven herinneren. De mensen die ons het even gaven, de mensen die ons hebben gevormd, de mensen die voor ons hebben gezorgd, die mensen die voor ons zijn opgekomen. Herinneren helpt om terug te kijken en de sporen van de toekomst te ontdekken…

 

Amen

Verzoeking van Christus

        12de-eeuws mozaïek

Te bezichtigen in: Basiliek van San Marco (Venetië)

Het mozaïek toont de samenkomst van Jezus met de duivel. De drie verzoekingen; De uitdaging van stenen brood te maken; De uitdaging van de tempel te springen; Het aanbod heerser te worden over alle koninkrijken van de wereld, zijn afgebeeld. Evenals het heengaan van de Duivel.

Deuteronomium 26, 4-10

        Het aanbieden van de eerstelingen
De priester neemt dan de korf van u aan en zet hem voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u, staande voor de Heer uw God, het woord nemen en zeggen: “Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, een groot, machtig, talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen, en met tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een land dat overvloeit van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond, die U, Heer, mij hebt geschonken.”? Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen, u voor Hem neerbuigen en samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, feestvieren vanwege al de weldaden die Hij aan u en aan uw huis heeft geschonken.

Lucas 4, 1-13

        Door de duivel op de proef gesteld
Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. Toen zei de duivel tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.’ Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven.’ Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: ‘Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ Jezus antwoordde hem: ‘Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.

Archief preken