Kies uw kerk

Preek van de week

2018-12-30. Dat wij hoopvolle mensen zijn

Preek 30 december 2018, H. Familie, C

Eerste lezing: De brief aan de Kolossenzen 3, 12-17

Evangelie: Lucas 2, 41-52

Wie in de kersttijd een ordelijk verhaal wil horen over de geboorte en de jeugd van Jezus, komt bedrogen uit. Terwijl de wijzen uit het oosten nog moeten komen op 8 januari, horen wij vandaag al over de twaalfjarige Jezus verteld dat hij naar de tempel ging om er 'zoon van de wet' te worden. Dit feest wordt tot op de dag van vandaag gevierd waarop Joodse jongens van twaalf jaar voor het eerst mogen voorlezen uit de Wet van Mozes.

Wij mogen de zogenaamde 'kindsheidverhalen' van Lucas niet als een historisch verslag lezen, maar als een soort verwonderde terugblik. Zeggen wij zelf ook niet heel vaak van mensen, dat wat er uit hen geworden is 'er al heel vroeg inzat'. Wat was dat bij Jezus?Dat hij Iemand was die verbleef in 'wat van de Vader was' en om dat in een scherp contrast neer te zetten, schildert Lucas het gezin van Jozef en Maria als een vroom joods gezin dat elk jaar zijn opgang maakte naar Jeruzalem om het traditionele paasfeest te vieren!

Maar Jezus is niet op de eerste plaats de zoon van Jozef en Maria, hij is voor ons bovenal 'van God'. De mens aan wie wij zouden kunnen zien hoe het leven van mensen van God eruit ziet. Vandaar zijn zachte verwijt aan zijn ouders waarom ze hem eigenlijk gezocht hebben: als hun zoon, of als de zoon van de wet? Dat het om dat laatste gaat laat Lucas duidelijk zien als hij Jezus tekent als een leermeester die tussen zijn gelijken zit, naar hen luistert en antwoord geeft. Zij staan verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden! Wij horen niet welke vragen hij voorgelegd krijgt, maar het moet beslist gegaan zijn over het hart en de betekenis van de woorden van Mozes.

In de woorden van Paulus aan de kerk van Kolosse horen wij dat prachtig verwoord: 'kinderen van de Wet' zijn bekleed met een barmhartig innerlijk, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld die een genade zijn voor elkaar. Zulke mensen begrijpen dat het hart van de wet de liefde is die mensen tot een gemeenschap verenigt. Zij wonen onder de schaduw van Gods woord en onderrichten elkaar met barmhartigheid en liefde, ingegeven door de Geest.

Lucas 2, 41-52

Lucas 2, 41-52

Deze mensen scheppen een nieuwe wereld waar de chaos van duisternis, oorlog, egoïsme en geweld plaatsmaken voor menslievendheid. Zij worden herders voor elkaar en maken van de wereld een plaats waar vriendschap en liefde de hoogste wet zijn. Zo'n nieuwe aarde kan beginnen in onze gezinnen waar wij elkaar een levensweg wijzen die haaks kan staan op wat in onze wereld en maatschappij maatgevend is.
Zij vormen elke dag een hoopvol nieuw begin voor een wereld van vrede en verzoening, gerechtigheid in overvloed, een wereld zoals die bedoeld is vanaf het begin.

Mogen wij opengaan voor de mens die het levend woord van God genoemd is, brood dat deze wereld voedt en ons vanmorgen verzamelt om te leven in 'wat van de Vader' is. Mogen wij in zijn voetspoor mensen worden die hoopvol uitzien naar de dag van morgen!

Afbeelding: Christ among Doctors

        Schilder: Abraham Hondius (ca. 1628 - 1691)

Techniek: Olie op paneel

Afmetingen: 38 x 50 cm

Datum: ca. 1668

Te bezichtigen in: Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

Het schilderij toont het moment dat Jozef en Maria, links op het schilderij, aankomen in de synagoge en Jezus te midden zit van de wijzen en geleerden.

De brief aan de Kolossenzen 3, 12-17

        De oude en de nieuwe mens
Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.

Evangelie: Lucas 2, 41-52

        Jezus als twaalfjarige te midden van de rabbi’s in de tempel
Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.

Archief preken