Kies uw kerk

Preek van de week

2017-03-01. Een pas op de plaats.

Preek As-Woensdag, A

 

Eerste lezing: Joël 2,12-18

Tweede lezing: 2 Korintiers 5, 20 - 6, 2

Evangelie: Matteüs 6, 1-6. 16-18

Onze taal heeft een mooie uitdrukking over as: iemand kan uit de as verrijzen. Als dat van je gezegd wordt, dan werd je eerst gezien als volkomen afgebrand. Mensen met een burn-out weten wat dat is. Alle energie, alle greep op het leven is weg. Je bent wel gedwongen om na te denken over je leven. Je moet heel bewust een nieuwe start maken. Vaak levert die tijd van gedwongen bezinning veel nieuwe inzichten op. Nieuwe keuzes worden gemaakt, niet meer vanuit wat je omgeving vraagt, maar vanuit een verlangen dat echt van binnen in je leeft. Zo kan iemand als het ware komen tot een nieuwe geboorte, en weer vol levenskracht zijn.

In veel vieringen zingen of bidden we eerst een Heer ontferm U, een kyrie, en daarna een loflied, een Gloria. Hier zien we dezelfde dubbelheid van ons bestaan weerspiegeld: in een Heer ontferm U tonen we ons aan God in al onze beperktheid en kwetsbaarheid. Als eindig schepsel staan we voor de Allerhoogste, voor onze Schepper. We kunnen niet zonder Hem. Maar dan verschuift het perspectief. Als je zo eerlijk en open voor God durft te staan word je ook ontvankelijk voor Zijn aanwezigheid. Als we zonder façade leven kan de liefde van God en de ander ons verwarmen.

Deze veertigdagentijd kunnen we ons het beste voorbereiden op het Paasfeest door een pas op de plaats te maken. Eerlijk kijken naar onszelf: wat is echt goed en wat is schone schijn, wat lukt wel en wat is van onze mooie plannen in rook opgegaan? Als we ruimte maken voor onszelf zien we ook hoe kwetsbaar we zijn en hoe afhankelijk van anderen. We zien dan hoe afhankelijk we zijn van de inspiratie en de levenskracht die God ons geeft.

Mattheus 6, 1-6.16-18

Mattheus 6, 1-6.16-18

De profeet Joël riep zijn mensen al op om de gewone gang van zaken en de schone schijn te verlaten. Hij riep ze op eerlijk te zijn naar elkaar en naar God.

Paulus in de tweede lezing roept ons op om niet te wachten. Niet straks, of morgen, of een volgende keer, maar nu is het moment. Nu is het moment om lief te hebben, om goed te doen, om om te zien, om te veranderen.

Jezus bekroont de gehoorde oproepen van vandaag met een inzicht in het verschil tussen binnen en buiten. Wees echt, wees jezelf. Want je binnenkant zegt je hoe God je gemaakt heeft en ziet.

Zo is echte toekomst mogelijk. Als we de komende tijd goed benutten, als een pas op de plaats, dan kunnen we straks ook van binnenuit Pasen vieren.
 

Amen

Joël 2, 12-18

        Oproep tot bekering
Maar ook nu nog - Godspraak van de Heer: 'Keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de Heer uw God, want genadig is Hij en genadig, barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter zich,  een huldigingsoffer en een plengoffer voor de Heer, uw God! Blaas de bazuin op Sion, kondig een heilige vastentijd af, roep een plechtige bijeenkomst bijeen. Verzamelt het volk, beleg een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat de heidenen het niet overheersen. Waarom zouden we onder de volken zeggen: Waar blijft hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard.

2de lezing: 2 Korintiers 5, 20 - 6, 2

        De dienst van verzoening
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.
Als zijn medewerkers sporen wij u aan: zorg dat u de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nú is het die gunstige tijd, nú is het de dag van het heil.

Matteüs 6, 1-6. 16-18

        De Vader ziet in het verborgene
Pas op dat jullie je gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je belonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen, zij staan graag in de synagogen en op de straathoek te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, en bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je belonen.
Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht als de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; En je Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Archief preken