Kies uw kerk

Preek van de week

2020-09-06. Je verantwoordelijkheid te nemen

Preek 23ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Ezechiël 33, 7-9

Evangelie: Matteüs 18, 15-20

Het gaat in de lezingen van deze zondag over de zorg die je moet hebben voor elkaar met name wanneer iemand zondigt ofwel zich misdraagt. Je hebt ook daar een verantwoordelijkheid voor. Maar betekent dit bijv. dat je iemand mag of moet aanspreken die zich niet houdt aan de regels rond corona? Of dat je actie moet voeren voor Black lives matter? Of voor het milieu?
Betekent dit dat ik mijn eigen gelijk als norm mag nemen om anderen de les te lezen?
Vragen genoeg bij de lezingen van deze zondag. Ieder heeft er recht op om te horen hoe een ander die hem goed gezind is, hoe die denkt over zijn doen en laten ook wanneer hij verkeerd gehandeld heeft.

 Het evangelie van Mattheus richt zich op de opbouw van de kerkgemeenschap. Dus: hoe gaan we als geloofsgemeenschap met elkaar om?

En dan beluister ik in het evangelie van vandaag dat we juist ook als parochianen een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. We moeten samen de parochie dragen, voeden, organiseren. We moeten samen zorg dragen voor zieken en eenzamen. Maar we moeten ook zorgdragen voor de liturgie, voor het koor, voor het onderhoud van het kerkhof waar onze lieve doden begraven liggen. We moeten het kerkelijk leven ook financieel mogelijk maken. We moeten een thuis bieden aan de vreemdeling in ons midden. Noem maar op.

Mattheus 18, 15-20

Mattheus 18, 15-20

Maar hoe spreken we elkaar daar op aan? Mogen we dat? Durven we dat? En datzelfde speelt natuurlijk in de samenleving als geheel. In de eerste lezing zegt Paulus dat hoe dan ook de liefde het uitgangspunt moet zijn. Je moet wat hebben met elkaar in de goede zin van het woord. Anders kom je alleen maar tot het uiten van bittere verwijten. Kritiek moet altijd opbouwend zijn.

Misschien is het beste antwoord wel: ons eigen gedrag, onze eigen inzet. Je kunt over het kerkhof lopen en denken of zeggen: hier mag wel eens geschoffeld worden. Je kunt ook meedoen met de kerkhofgroep. Je kunt luisterend naar het koor vinden dat het versterking nodig heeft. Je kunt ook lid worden. Je hebt allerlei maatschappelijke organisaties, sportclubs of gewoon gezelligheidsclubs, ook die kunnen hulp gebruiken. Het hoeft niet allemaal moeilijk te zijn.

Onze tijd is volop in beweging en zeker ook kerkelijk. Elkaar aanspreken op je verantwoordelijkheid is niet eenvoudig en nogmaals het is zeker iets anders dan elkaar veroordelen of de maat nemen. Het evangelie nodigt ons uit elkaar op te bouwen, om onze geloofsgemeenschap op te bouwen. En daar hoort bij dat je elkaar met respect aanspreekt op je verantwoordelijkheid.
Maar dat kun je alleen maar doen als je zelf bereid bent je verantwoordelijkheid te nemen.

Amen

Ezechiël 33, 7-9

        Rechtvaardige vergelding
Mensenkind, Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld. Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen. Als Ik tegen de boosdoener zeg: “Boosdoener, u zult zeker sterven”?, en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren, dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld, maar van u eis Ik zijn bloed op. Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet, dan zal hij door zijn eigen schuld sterven, maar u blijft in leven.

Evangelie: Matteüs 18, 15-20

        Onderricht aan de leerlingen
Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Archief preken